Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ GAWDZIKA"

Synteza poliwęglanów aromatycznych Synteza poliwęglanów aromatycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nowoczesnego, dwuetapowego procesu syntezy aromatycznych poliwęglanów z węglanu dimetylu (DMC) i mieszaniny bisfenolu A (BPA) z fenolem. W pierwszym etapie przeprowadzono syntezę oligomerów poliwęglanu (prepolimeru) a następnie prepolimer poddawano reakcji polikondensacji do wielkocząsteczkowego poliwęglanu. Syntezę prepolimeru prowadzono metodą katalitycznej de[...]

Problem of heat explosions in the chemical industry Problematyka wybuchów cieplnych w przemyśle chemicznym DOI:10.12916/przemchem.2014.1894


  Fundamentals of thermal behaviour of batch chem. reactors with highly exothermic reactions were presented. The lost of ability to the heat removal from the reaction space results in a change of the reactor operating conditions from isothermal to adiabatic. In the case of gaseous combustible matter-oxidizer mixts., the crit. temp. is the spontaneous ignition temp. Omówiono problematykę wybuchów cieplnych mogących wystąpić przy eksploatacji okresowych reaktorów zbiornikowych, wyposażonych w mieszadło, przy realizacji wysoce egzotermicznych procesów. Wykazano, że przyczyną wybuchów jest utrata zdolności do wystarczającego odbioru ciepła z przestrzeni reakcyjnej, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia izotermicznych warunków pracy reaktora w warunki zbliżone do adiabatycznych, czego główną przyczyną jest przekroczenie krytycznej wartości temperatury początkowej T0K czynnika chłodzącego. Wykazano również istnienie ścisłego związku pomiędzy wybuchami cieplnymi rozpatrywanego typu reaktorów chemicznych a wybuchami cieplnymi gazowych mieszanin substancja palna-utleniacz, dla których temperatura T0K jest temperaturą samozapłonu. Wybuchy chemiczne, podobnie jak pożary, wywoływane są egzotermicznym procesem spalania i mogą być podzielone na dwa rodzaje: wybuchy homogeniczne i wybuchy heterogeniczne1). Wybuchy homogeniczne zachodzą w całej objętości mieszaniny palnej i towarzyszy im gwałtowne wydzielanie energii cieplnej oraz związany z tym gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia. Zjawisko to można zaobserwować w przypadku rozkładu niestabilnych cieczy (np. nadtlenki organiczne), utraty kontroli nad egzotermicznymi procesami chemicznymi, zwłaszcza realizowanymi w reaktorach okresowych, lub eksplozji substancji palnych, do której może dojść po przekroczeniu temperatury samozapłonu. Wybuchy heterogeniczne charakteryzują się rozdzieleniem strefy reakcji od strefy niereagującej. Rozdziela je front reakcji (płomień), który prze[...]

 Strona 1