Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA PALIJCZUK"

Zastosowanie metody chromatograficznej w badaniach węgli aktywnych

Czytaj za darmo! »

Warstwy węgli aktywnych typu gazowego zastosowano jako adsorpcyjne kolumny chromatograficzne w pomiarach temperaturowych zależności czasów retencji metanu i etanu. Wyprowadzono równania empiryczne opisujące te zależności. Obliczono wartości ciepła adsorpcji metanu i etanu dla badanych węgli aktywnych. Obliczone wartości różniczkowych ciepeł adsorpcji skorelowano z wartościami energii charakt[...]

Badania nad adsorpcją dynamiczną par tert-butylobenzenu na węglu aktywnym otrzymanym z pestek owoców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań adsorpcji par tert-butylobenzenu (TBB) na warstwach węgli aktywnych w warunkach dynamicznych. Proces przebicia warstw zilustrowano krzywymi wyjścia (izoplanami) TBB. Analizowano wpływ rodzaju węgla (struktury mikroporowatej wyznaczonej z równania Dubinina-Raduśkeνića1)) oraz jego uziarnienia na przebieg izoplan, pojemność dynamiczną i efektywność adsorpcji. W[...]

Badania wpływu stopnia zużycia dynamicznego warstw węgli aktywnych na ich parametry retencyjne

Czytaj za darmo! »

Na podstawie badań kilku typów handlowych węgli aktywnych wykazano, że częściowe (kontrolowane) zużycie złoża adsorpcyjnego substancji dobrze adsorbujących się w warunkach dynamicznych powoduje spadek czasów retencji metanu i etanu proporcjonalny w szerokim zakresie do stopnia zużycia złoża. Zakres liniowych zmian czasów retencji w funkcji stopnia zapełnienia pojemności adsorpcyjnej zależy o[...]

Badania nad usuwaniem katalizatora z węgla aktywnego impregnowanego solami chromu i miedzi

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad możliwością wymywania katalizatora chromowo-miedziowego z powierzchni węgla aktywnego uprzednio impregnowanego amoniakalnym roztworem soli tych metali. Najskuteczniejszą cieczą ekstrahującą okazał się kwas solny, jednak w tym wypadku stopień wymycia katalizatora Cr-Cu z sorbentu był znacznie niższy niż stopień rozpuszczenia samego (czystego) katalizatora. Prawdopod[...]

Badanie adsorpcji dynamicznej par tert-butylobenzenu na komercyjnych węglach aktywnych D43/1 i D55/2 pod kątem zastosowania ich w sprzęcie ochrony układu oddechowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań adsorpcji dynamicznej par tert-butylobenzenu (TBB) dla komercyjnych węgli aktywnych D43/1 i D55/2 o znacznie zróżnicowanej strukturze porowatej, wyprodukowanych przez niemiecką firmę Carbo- Tech, Essen. Wyznaczono krzywe wyjścia par TBB dla próbek otrzymanych z tych węgli po ich rozdrobnieniu i rozsianiu na sitach standardowych. Otrzymane krzywe wyjścia interpret[...]

 Strona 1