Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA GALISZ"

Modyfikacja wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich w wysokomanganowych stalach austenitycznych typu C-Mn-Si-Al


  W artykule opisano modyfikację składu chemicznego wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich w nowoczesnej grupie stali austenitycznych wysokomanganowych typu C-Mn-Si-Al z mikrododatkami Nb i Ti. Wytopy trzech stali o różnej zawartości Si, Al i Ti wykonano w indukcyjnym piecu próżniowym, a modyfikację wtrąceń niemetalicznych przeprowadzono miszmetalem w ilości 0,87 g lub 1,74 g na 1 kg stali. Stwierdzono, że stale cechuje duża czystość metalurgiczna związana z małym stężeniem fosforu i gazów oraz nieco większa zawartość S, wprowadzanej do kąpieli wraz z manganem elektrolitycznym. Stale zawierają w większości drobne wtrącenia siarczkowe o wielkości od 21 do 25 mm2, a ich udział wynosi od 0,047 do 0,09 %, zależnie od zawartości w stali siarki. Oprócz siarczków duży udział stanowią węglikoazotki tytanu. Korzystny wpływ na ograniczenie udziału wtrąceń niemetalicznych i ich podatności do wy- dłużania w kierunku walcowania wywiera większy dodatek miszmetalu oraz mikrododatku tytanu. Środkową część zmodyfikowanych wtrąceń niemetalicznych stanowi zazwyczaj (Mn,Ti)S, a Ce, La i Nd zlokalizowane są na obrzeżach wtrąceń. Modification of chemical composition of non-metallic inclusions by rare-earth elements in an advanced group of high-manganese austenitic C-Mn-Si-Al-type steels with Nb and Ti microadditions was presented in the paper. Heats of three new-developed steels of a various content of Si, Al and Ti were melted in a vacuum induction furnace and a modification of non-metallic inclusions was carried out by the mischmetal in the amount of 0.87g or 1.74g per 1kg of steel. It was found that the steels are characterized by high metallurgical cleanness connected with low concentrations of phosphorus and gases at a slightly higher sulphur content, introduced to a melt together with electrolytic manganese. The steels contain fine sulfide inclusions with a mean size from 21 to 25 μm2 in a majority and their fraction equals from 0.047 to 0.09 %[...]

Charakterystyka technologii eksperymentalnego wytapiania stali w próżniowym piecu indukcyjnym typu VSG 100S i jej odlewania we wlewki do półprzemysłowej symulacji procesów przeróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opisy eksperymentalnych technologii wytapiania i odlewania wybranych gatunków stali w indukcyjnym piecu próżniowym VSg 100S o pojemności tygla do 100 kg, będącym pierwszym modułem budowanej w Instytucie metalurgii żelaza w gliwicach linii do półprzemysłowej symulacji wytwarzania półwyrobów i wyrobów ze stali i stopów metali (LpS). podano charakterystyki techniczne i tec[...]

Modelowanie przepływu stali w kadzi pośredniej urządzenia cos w stalowni Baildon Gonar-Bis sp. z o.o. DOI:

Czytaj za darmo! »

Modelling of steel flow in the continuous casting tundish in the steelworks Baildon Gonar-Bis sp. z o.o. Celem badań było zdiagnozowanie warunków hydrodynamicznych występujących w kadzi pośredniej, stosowanej w stalowni Baildon Gonar-Bis. Analizowany obiekt to kadź pośrednia typu "T". Nominalna pojemność kadzi 7,5 Mg ciekłej stali. W związku z tym podjęto działania zmierzające do określenia szczegółowych charakterystyk pracy obiektu. W kadzi rozpatrywano różne zabudowy urządzeniami sterującymi przepływem (UPS). W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych (fizycznych i numerycznych) identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej. The objective of the study is to diagnose the current condition of the tundish currently used in the steelworks Baildon Gonar-Bis. The investigated object is a “T"-type tundish. The nominal capacity of the tundish is 7.5 Mg of liquid steel. Investigations were undertaken to determine the detailed characteristics of the working conditions of the facility. Different flow control devices configurations in the tundish were tested. The present work include results of both, physical and numerical models that identify the flow characteristics in a tundish. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, modelowanie numeryczne, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, regulatory przepływu, czas mieszania Key words: tundish, numerical modelling; physical modelling, flow fluid, regulators of flow, mixing time 2009 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 179 Wstęp. Wzrastające wymagania jakościowe produkcji hutniczej sprawiają, że poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych eliminujących niedoskonałości techniki ciągłego odlewania stali. Proces ciągłego odlewania stali pozwala na odlewanie wlewków o kształcie i wymiarach przekroju poprzecznego zbliżonych do wyrobów gotowych. Wymaga to jednak zachowania wysokiej czystości ciekłej stali wprowadzanej do krystalizatora. Ujawnia się tu rola kadzi pośredniej[...]

 Strona 1