Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK JODKO"

Zastosowanie odpadów pofiltracyjnych z oczyszczania kwasu fosforowego do wytwarzania fosforanów paszowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwość zastąpienia termicznego kwasu fosforowego kwasem ekstrakcyjnym do produkcji tripolifosforanu sodowego. Przedstawiono możliwość wykorzystania odpadu pofiltracyjnego z oczyszczania kwasu fosforowego do produkcji fosforanów wapnia jako dodatków paszowych. The Fe(III) and Al impurity phosphates precipitating at pH = 3.0-3.4 and 3.8-4.5, resp., on neutralizing (pH >7) desulfa[...]

Właściwości osadów z oczyszczania ścieków komunalnych i popiołów z ich obróbki termicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawione w niniejszej pracy badania pozwoliły na porównanie właściwości fizyko-chemicznych osadów, pochodzących z pięciu polskich i jednej niemieckiej oczyszczalni ścieków komunalnych, oraz popiołów z ich spalania. Badania wykazały duże zróżnicowanie składu osadów ściekowych, np. zawartość PO 4 3- w popiołach waha się od 11 do 19%, natomiast wapnia od 2 do 12%. Osady zawierają znaczn[...]

Badania nad odzyskiem fosforu z osadów z oczyszczania ścieków

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody odzysku fosforu z osadów komunalnych oraz wyniki badań nad możliwością zastosowania kwasu azotowego do odzysku fosforu z popiołów po spalaniu osadów biologicznych z oczyszczania ścieków. Przeprowadzone badania obejmowały termiczną obróbkę osadów komunalnych, celem otrzymania popiołów o najkorzystniejszych właściwościach z punktu widzenia odzysku z nich fosforu. Jako c[...]

 Strona 1