Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Mroczek"

Tradycyjne produkty mięsne Podkarpacia DOI:


  Traditional meat products of the Podkarpackie Region.Istotnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest produkcja żywności tradycyjnej. Kraje Unii Europejskiej od lat prowadzą politykę promocji produktów żywnościowych wytwarzanych poza dużymi zakładami przemysłowymi i nowoczesnymi technologiami. W ramach tych działań jednym z priorytetów jest kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów, między innymi przez ochronę oryginalnych produktów rolnych oraz żywności lokalnej, charakterystycznej ze względu na miejsce jej powstawania i tradycyjny sposób wytwarzania. W województwie podkarpackim zarejestrowanych jest najwięcej w skali kraju produktów tradycyjnych, w tym produktów opartych na surowcach mięsnych. Historia regionu, drobnotowarowe rolnictwo, wysoka jakość środowiska naturalnego, duży ruch turystyczny oraz identyfikowanie się z tradycją swojej miejscowości są głównymi czynnikami decydującymi o szybkim rozwoju na Podkarpaciu tej specyficznej ze względów jakościowych i ekologicznych gałęzi gospodarki żywnościowej. Słowa kluczowe: mięso, żywność regionalna i tradycyjna, tradycyjne wyroby mięsne Production of traditional food is an important element of sustainable rural development. Countries of the European Union have for years followed the policy of promoting food products manufactured by other means than large industrial plants and advanced technologies. One of the related priorities involves cultivation of local traditions and customs, for instance by protecting original agricultural products and local foods characterized by their place of origin and traditional methods of production. The Podkarpackie Region has the highest number of registered traditional products, including meat products, in Poland. The region’s history, small-scale farming, fine quality of its natural environment, sizeable tourism traffic, and people’s appreciation of their local traditions - these are the main factors contributing to the regi[...]

Owady alternatywnym źródłem białka dla ludzi i zwierząt gospodarskich DOI:10.15199/2.2019.7.1


  Wraz ze wzrostem liczby ludności rośnie zapotrzebowanie na składniki odżywcze, w tym białko. Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2050 r. liczba ludności na świecie przekroczy 9 mld. Aby można było zapewnić odpowiednie wyżywienie dla tak dużej populacji ludzi, produkcja żywności musi wrosnąć o około 70-80%. Dlatego też jak najbardziej uzasadnione są poszukiwania niekonwencjonalnych źródeł białka dla ludzi i zwierząt gospodarskich. Alternatywą dla mięsa zwierząt rzeźnych oraz źródłem białka dla przemysłu paszowego mogą być owady, które są najliczniejszą grupą zwierząt. Owady żyją w najróżniejszych warunkach i środowiskach: w wodzie słodkiej i morskiej, w powietrzu i glebie, na roślinach, na ciele lub w ciele innych zwierząt. Owady odgrywają w życiu człowieka bardzo ważną rolę, m.in. zapylają rośliny, rozkładają martwe szczątki roślin i zwierząt, poprawiają strukturę i żyzność gleby, a także wytwarzają produkty, takie jak miód, wosk czy jedwab. Insekty w wielu krajach są ważnym elementem diety ludzi. Białko owadów uważne jest za produkt ekologiczny, ponieważ ich hodowla wymaga zdecydowanie mniej paszy i wody niż hodowla zwierząt. Na wyprodukowanie 100 kg mięsa wieprzowego zużywa się 450-500 kg paszy, podczas gdy na uzyskanie takiej samej ilości mięsa z owadów potrzeba zaledwie 150-200 kg paszy. Owady w postaci sproszkowanej mogą być wykorzystane w przetwórstwie żywności, jako dodatek funkcjonalny wiążący wodę czy tworzący emulsje, a rozwój metod przetwarzania owadów do celów spożywczych umożliwia izolowanie czystego białka [1, 3, 7, 10]. Entomofagia (z grec. éntomon - "owad" i phageín - "jeść") jest praktykowana w ponad 100 krajach. Do największych konsumentów owadów zalicza się mieszkańców Chin, Japonii, Tajlandii i Meksyku. Owady w kuchni wykorzystywane są w całości po DOI: 10.15199/2.2019.7.1 7 7/2019 AURA i 2-3% z tłuszczu. Spożywa się czerw surowy, go[...]

Walory surowca mięsnego pozyskiwanego od jeleniowatych DOI:


  Qualities of raw meat obtained from deer.W Polsce w stanie naturalnym żyją cztery gatunki jeleniowatych: łoś, jeleń, daniel i sarna. Dziczyzna w porównaniu z mięsem zwierząt gospodarskich jest zdrowsza. Dotyczy to szczególnie mięsa pozyskiwanego od jeleniowatych, które żywią się w sposób naturalny, wykorzystując liczną i bogatą roślinność leśną, gdzie podstawową paszą są trawy, zioła, liście, kora drzew, żołędzie, buczyna i jagody. Taka pasza przekłada się na jakość i smak mięsa. Dzięki walorom odżywczym i smakowym dziczyzna z jeleniowatych jest uważana za żywność prozdrowotną. Zawiera więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w porównaniu z wołowiną, a najbardziej bogate w wymienione kwasy jest mięso jelenia i sarny. Ten surowic zawiera również mniej cholesterolu w porównaniu z mięsem zwierząt rzeźnych oraz odznacza się wysoką zawartością białka. Słowa kluczowe: mięso, jeleniowate, dziczyzna, sarnina Four deer species, elk, red deer, fallow deer and roe deer, live in Poland in natural conditions. Compared to meat from livestock, venison has greater nutritional value. This particularly applies to meat from deer as they feed in natural ways, taking advantage of the wealth of forest vegetation and its varied products, i.e. grasses, herbs, leaves, tree bark, acorns, beechnuts and berries, which affects the quality and flavour of meat. Owing to its nutritional value and taste, venison from deer is recognised as a healthy food. It contains more polyunsaturated fatty acids than beef, and meat from deer and roe deer has the highest contents of polyunsaturated fatty acids. It also contains less cholesterol than meat from livestock, and it stands out for protein content. Keywords: meat, deer, venison, meat from roe deer W naszym kraju pozyskuje się 16-24 tys. ton dziczyzny rocznie. Jest ona wysoko ceniona ze względu na bukiet smakowo- -zapachowy i naturalne środowisko przebywania zw[...]

 Strona 1