Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JERZY SĘK"

Wyznaczanie wartości współczynników dyfuzji w ciekłych układach dwuskładnikowych

Czytaj za darmo! »

Znane zależności pozwalające przewidywać wartości współczynników dyfuzji w cieczach bądź to oparte są na licznych założeniach upraszczających, bądź też wymagają znajomości parametrów charakterystycznych dla dyfundującego składnika. Celem przeprowadzonych prac było sprawdzenie przydatności własnego modelu do przewidywania wartości współczynników dyfuzji w ciekłych układach dwuskładnikowych [...]

Wpływ struktury emulsji na ich właściwości reologiczne

Czytaj za darmo! »

Podjęto próbę określenia zależności pomiędzy właściwościami reologicznymi emulsji a parametrami charakteryzującymi ich strukturę wewnętrzną, takimi jak stężenie fazy wewnętrznej, wielkość kropel fazy rozproszonej i rozkład tych kropel. Wykorzystano do tego celu zmodyfikowane postacie znanego z literatury modelu Pala1). Kerosene (0.65) and sunflower oil (dispersed phase volume fraction, f [...]

Effect of non-ionic surfactants on imbibition of porous structures with emulsions Porównanie wpływu niejonowych surfaktantów na proces wsiąkania emulsji w struktury porowate DOI:10.15199/62.2016.7.13


  Badano imbibicję emulsji w oleofilowych/hydrofobowych strukturach porowatych w celu określenia wpływu różnych niejonowych emulgatorów na zmianę masy absorbowanej emulsji oraz zmianę jej stężenia w czasie trwania procesu w zależności od wysokości penetracji. Stosowano emulsje typu olej-w-wodzie o zawartości fazy rozproszonej 10% i 30% obj., a udział dodanych emulgatorów zmieniał się w zakresie 1-5% obj. Stwierdzono, że stężenie emulgatora, wartość parametru HLB (równowaga hydrofilowo-lipofilowa) i początkowa lepkość wsiąkającego płynu mają duży wpływ na przebieg procesu nasiąkania. Wykazano, że czas krytyczny rośnie wraz ze stężeniem emulgatora, a czas maksymalny procesu maleje wraz ze wzrostem stężenia fazy wewnętrznej. Stwierdzono, że emulgator z etoksylenowego kwasu tłuszczowego zapewniał największą zawartość fazy zdyspergowanej w sorbencie. Dla emulsji o stężeniu 10% największą zaabsorbowaną masę odnotowano w przypadku Rokanolu NL6. Dla emulsji o stężeniu 30% maksymalną masę zaabsorbowanej substancji zaobserwowano w przypadku emulgatora Rokacet O7. Emulsje są układami heterofazowymi, składającymi się z co najmniej dwóch niemieszających się ze sobą cieczy, z których jedna tworzy fazę ciągłą, podczas gdy druga jest w niej rozproszona pod postacią kropel.Three com. emulsifiers were used (1-5% by vol.) for dispersing a com. vegetable oil in water to produce resp. emulsions (oil content 10-30% by vol.) used for imbibitions a polypropylene nonwoven (porosity 0.93). The ethoxylated oleic acid-based emulsifier was the most efficient due to providing the highest amts. of the dispersed phase in a sorbent. For 10% emulsions, the largest mass of the imbibed permeant was observed in case of alkoxylated alc.-based emulsifier. An emulsion is a complex system consisting of at least 2 immiscible liquids, one of which represents a continuous phase while another is dispersed in a form of droplets. At present, emulsions have numerous [...]

Effect of emulsification parameters on the product quality Wpływ parametrów emulgowania na jakość produktu DOI:10.15199/62.2017.2.23


  Size distribution of com. vegetable oil droplets dispersed in aq. phase (oil content 5-40% by vol., stirring rate 12 000 rpm at 23°C, stirring time 10-180 s) was studied by optical microscopy (magnification ×40) coupled with digital camera. The increasing stirring time resulted in decreasing droplet size. The emulsions with higher oil concns. showed a larger diameter of the droplets. Wytwarzanie emulsji powinno być tak zoptymalizowane, by przy zadanych parametrach emulgacji (czas, energia mieszania) uzyskać układy o określonych właściwościach. Szczególnie istotnym parametrem określającym jakość emulsji jest rozkład rozmiarów kropel wewnętrznej fazy emulsji oraz średnia średnica kropel reprezentująca ten rozkład. Dokonano analizy zależności pomiędzy rozkładem rozmiarów kropel fazy wewnętrznej emulsji typu olej w wodzie a ilością energii zużytej w procesie emulgowania. Na podstawie własnych rozważań teoretycznych oraz danych eksperymentalnych zaproponowano zależność modelową pozwalającą przewidzieć nakłady energetyczne konieczne do uzyskania emulsji o określonych właściwościach, udziale cieczy wewnętrznej i ciągłej oraz wymaganym średnim rozmiarze kropel oleju. Analizie poddano pięć emulsji o różnym stężeniu przy pięciu różnych czasach homogenizacji. Określono także zależność średniej średnicy kropel olejowych od czasu trwania tego procesu. Układy emulsyjne są wytwarzane i przetwarzane w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle petrochemicznym, farbiarskim,spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Emulsje są to układy dwufazowe, w których jedna ciecz jest rozproszona w drugiej w formie kropel1-4). Określono5), że wielkość takich kropel nie powinna przekraczać 50 μm. Na jakość emulsji wpływa m.in. stopień homogeniczności kropel fazy wewnętrznej. Z praktycznego punktu widzenia istotne jest wytworzenie emulsji o pożądanym rozkładzie rozmiarów kropel przy określonej średniej średnicy reprezentującej ten rozkład. N[...]

Własne konstrukcje specjalnych typów reometrów do badania mediów o złożonych właściwościach reologicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono konstrukcje reometrów, przyrządów do badania właściwości reologicznych płynów nienewtonowskich, takich jak roztwory i stopy polimerów, pasty, zawiesiny, emulsje, zbudowanych w Katedrze Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Są to: reometr kapilarny do stopionych polimerów, reometr kapilarny do roztworów i jego modyfikacje zaopatrzone w mieszadła do zawiesin szybko sedym[...]

 Strona 1