Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MAREK PLESNAR"

Modernizacja procesów w krajowym przemyśle chemicznym. Nowoczesne operacje jednostkowe

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu prac badawczo-rozwojowych z zakresu operacji jednostkowych, wykonanych w Instytucie Chemii Przemysłowej i wdrożonych w ostatnim pięcioleciu w przemyśle chemicznym. Wspólną cechą omówionych przedsięwzięć modernizacyjnych jest duży udział w nich jednostkowych procesów rozdziału. Zastosowanie operacji nanofiltracji (NF) i odwróconej osmozy (RO) we wdrożonej w Wytwórni Tlen[...]

Oczyszczanie naftalenu metodą krystalizacji (część !) DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano metodę oczyszczania naftalenu destylowanego opartą na krystalizacji bez użycia rozpuszczalnika. Przedstawiono schemat instalacji dla skali ćwierćtechnicznej oraz wyniki przeprowadzonych doświadczeń. Naftalen jest głównym składnikiem wysokotemperaturowej smoły węglowej d został z niej wyodrębniony już na początku XIX w. Podczas wstępnego przerobu na podstawowe frakcje, gromadzi się on głównie w oleju naftalenowym, zbieranym w zakresie temp. wrzenia 483 -f- 503 K. Znaczne jego ilości wchodzą również w skład sąsiednich frakcji, tj. olejów karbolowego, płuczkowego i antracenowego. Z tego względu w praktyce stopień odzyskania n a fta lenu ze smoły nie przekracza 80%. W tab. 1 podano podział nafta lenu między poszczególne frakcje ole jow e1). Tabela 1. Podział naftalenu między poszczególne frakcje olejowe1) Rodzaj oleju Zawartość naftalenu [% wag.] Udział frakcji olejowej w smole [% wag.] Karbolowy 23,29 3,0 Naftalenowy 73,60 12,0 Płuczkowy 17,80 6,6 Antracenowy I 6,10 8,0 Olej naftalenowy jest wieloskładnikową mieszaniną, w której stężenie naftalenu może wahać się w znacznych granicach. W jego skład wchodzi poza naftalenem wiele związków: fenol i jego pochodne, zasady chinolinowe, organiczne związki siarki (tionaften), metylowe pochodne naftalenu oraz inne węglowodory homo- i heterocykliczne, wrzące w niższej lub wyższej temperaturze niż naftalen. W celu otrzymania 96-proc. naftalenu o temperaturze /krzepnięcia nie niższej niż 351 K, olej naftalenowy jest poddawany rozdzielaniu metodą krystalizacji lub rek ty fik acji. W wypadku klasycznej krystalizacji okresowej olej oziębia się, a wydzielone przy tym kryształy naftalenu odwirowuje. Otrzymany osad może być myty gorącą wodą, roztworem ługu sodowego lub rozpuszczalnikami organicznymi, co poprawia jakość otrzymanego naftalenu. Na in nej zasadzie oparte zostało otrzymywanie naftalenu wysokiej jakości metodą Proabd 2, która polega na częściowym stopieniu doprowadzone[...]

Oczyszczanie naftalenu metodą krystalizacji (część II) DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano instalację pilotową oczyszczania naftalenu destylowanego metodą krystalizacji bez użycia rozpuszczalnika. Podano jej schemat oraz bilanse wykonanych szarż. Otrzymano produkt o dużym stopniu czystości, o temp. krzepnięcia 79,6°C (352,7 K), potwierdzając wyniki uzyskane w skali ćwierćtechnicznej. Opracowana technologia jest bezodpadowa i tania. Całą ilość wydzielanych ze smoły koksowniczej frakcji olejowych bogatych w naftalen przerabia się w kraju metodą destylacji. Mimo że proces ten jest poprzedzony usunięciem z olejów fenoli będących czynnikiem azeotropującym, otrzymywany naftalen destylowany nie spełnia w ymagań jako surowiec do syntez chemicznych, gdyż zawiera tylko 96,5% wag. czystego związku. Duża zawartość zanieczyszczeń (tionaften, fenole, zasady organiczne, inne węglowodory aromatyczne) wyklucza jego stosowanie do wytwarzania np. /?-naftolu, chloronaftalenów czy też dyspergatorów, toteż do stosunkowo niewielkiej produkcji tych wyrobów używa się w kraju naftalenu oczyszczanego chemicznie (gatunku "krystaliczny" o temp. krzepnięcia 79,6°C). Większość naftalenu przemysł chemiczny zużywa do produkcji bezwodnika kwasu ftalowego (BKF). W kraju surowcem do wytwarzania BKF jest właśnie destylowany naftalen. Gdy w syntezie BKF zastosowano fluidalne złoże katalizatora — zamiast procesu ze złożem stacjonarnym, do którego surowiec wprowadzano po uprzednim karburacyjnym oczyszczeniu — czystość destylowanego naftalenu okazała się dla tej technologii niewystarczająca. Jednym z kierunków poprawy jakości destylowanego naftalenu jest krystalizacja bez użycia rozpuszczalników, zaproponowana przez Instytut Chemii Przemysłowej (IChP) w Warszawie, opisana w pierwszej części artykułu *>. Na podstawie wyników prac badawczych prowadzonych w IChP powstała w Zakładach Chemicznych "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu instalacja pilotowa do wytwarzania naftalenu krystalizowanego. W niniejszej pracy opisano tę instalację, pr[...]

Problemy towarzyszące symulacji pracy kolumn destylacyjnych w układach wieloskładnikowych przy użyciu symulatora ChemCad

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problemy związane z wpływem braku kompletnego zestawu danych fizykochemicznych oraz równowag VLE na przebieg symulacji pracy dwóch ciągów destylacyjnych. Omówiono wiarygodność i komplementarność danych dostępnych w dwóch kluczowych bazach ChemCad: Banku Danych Fizykochemicznych Substancji Czystych oraz Banku BIP, a także metody postępowania w przypadku braku danych fizykoche[...]

 Strona 1