Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ HEIM"

Z półki księgarskiej - Krzysztof Schmidt-Szałowski, Krzysztof Krawczyk, Jan Petryk, Jan Sentek OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM DOI:

Czytaj za darmo! »

Recenzowana książka została napisana przez zespół pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (bez zaznaczenia, które jej części opracowali poszczególni współautorzy). W dużym stopniu została ona oparta na wydanym w 2013 r. przez to samo wydawnictwo podręczniku Technologia chemiczna. Ćwiczenia rachunkowe, opracowanym przez tych samych autorów. Jest to typowy podręcznik akademicki, w którym omówiono metodykę obliczeń technologicznych. Autorzy ograniczyli się głównie do procesów z udziałem reakcji chemicznych. Wynika to z dominacji takich właśnie procesów w pełnym cyklu produkcji w zakładach chemicznych. Wiele koniecznych procesów jednostkowy[...]

Porównanie prędkości na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego


  Przedstawiono wyniki porównania prędkości obwodowych i promieniowych na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego uzyskane metodą LDA (laser Doppler anemometry) i PIV (particle image velocimetry). Stwierdzono, że poza obszarem mieszadła (dla bezwymiarowego promienia większego od 0,55), między wartościami prędkości i pulsacji prędkości zmierzonymi metodami LDA i PIV nie występują znaczące różnice. Tangential and radial flow velocities in stirred distd. H2O were detd. by laser Doppler anemometry (TiO2 tracer) and particle image velocimetry (glass bead tracer). No significant differences between both methods for detn. the velocities and velocity pulsations were obsd. Przy projektowaniu aparatów do wymiany ciepła i masy, i związanych z nim obliczeniami procesowymi konieczne jest zwykle określenie rozkładu prędkości mediów. W wielu przypadkach, zwłaszcza w złożonych geometrycznych układach aparatów, korzystanie z ogólnych zależności kryterialnych nie daje wystarczająco dokładnych wyników i wtedy celowe jest wykonanie odpowiednich eksperymentów. Jest to szczególnie istotne w badaniach nowych konstrukcji mieszalników. Koniec XX w. charakteryzował się szybkim rozwojem nieinwazyjnych metod pomiaru prędkości płynu wykorzystujących promieniowanie laserowe oraz techniki komputerowe do przetwarzania danych pomiarowych. Tymi metodami są m.in. LDA1) i PIV2-5). Obie metody mają, oprócz użycia lasera, także tę cechę wspólną, że wymagają dodania do przezroczystego płynu cząstek posiewu (trasera), które poruszają się wraz z płynem i odbijają promienie świetlne. Zasadniczą różnicą jest jednak to, że metodą LDA uzyskuje się informacje o prędkościach w bardzo małej objętości pomiarowej (w punkcie mieszalnika), podczas gdy metoda PIV daje rozkład prędkości chwilowych w znajdującym się w polu widzenia kamery przekroju mieszalnika. Dlatego też uzyskanie szerokiego pola widzenia Politechnika Łódzka Andrzej Heim, Jacek Stelmach* Porównanie p[...]

Proces dezintegracji komórek drożdży w młynie perełkowym

Czytaj za darmo! »

Wykazano niewielkie odchylenia przebiegu procesu od modelu liniowego. Zmiany stałej szybkości dezintegracji w trakcie procesu wyjaśniono zmianą warunków przeprowadzania dezintegracji. Przyjęto, że zwiększanie stałej szybkości wynika ze zmniejszania koncentracji drobnoustrojów w zawiesinie oraz ze zwiększania podatności ścian komórkowych na rozrywanie. Zmniejszenie ich wytrzymałości może by[...]

Wpływ szybkości nawilżania złoża na gęstość nasypową uzyskanego granulatu

Czytaj za darmo! »

Badania wpływu szybkości nawilżania i prędkości obrotowej bębna na zmianę gęstości nasypowej aglomeratu przeprowadzono w granulatorach bębnowych. Dla każdej przeprowadzonej próby zmieniano masę wypełnienia i prędkość obrotową. Złoże nawilżano, aż do chwili przewilżenia materiału. W stałych odstępach czasu pobierano próbki do określenia gęstości nasypowej. Wpływ badanych parametrów opisano [...]

Wpływ napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej na jakość produktu granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań zmian gęstości nasypowej, kąta naturalnego usypu złoża oraz właściwości mechanicznych otrzymanego produktu pod wpływem zmian napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej, jak również zbadano kinetykę procesu mokrej granulacji mączki kwarcowej w granulatorze bębnowym o działaniu okresowym. Jako ciecz zwilżającą zastosowano wodę destylowaną z dodatkiem środka powi[...]

Wpływ wielkości kropel cieczy zwilżającej na właściwości produktu granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Określono wpływu zmian wielkości kropel cieczy zwilżającej na takie właściwości granulowanego złoża mączki kwarcowej, jak gęstość nasypowa i kąt naturalnego usypu oraz na kinetykę wzrostu granulek w procesie mokrej granulacji bębnowej. Przeprowadzono również badania wytrzymałości granulek na ściskanie. Com. quartz flour (mean grain size 0.024 mm) was wetted with water-air stream and granul[...]

 Strona 1