Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Sudoł"

Monitoring jakości wody w systemie jej dystrybucji w świetle danych literaturowych i badań własnych

Czytaj za darmo! »

Wraz z powstawaniem systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę pojawiła się potrzeba monitorowania jakości wody - zarówno ujmowanej jak i dostarczanej do odbiorców. Zrozumienie przyczyn wtórnego zanieczyszczenia i prewencja przed problemami związanymi z wtórnym zanieczyszczeniem, wymagają systemu regularnej kontroli jakości wody dostarczanej do odbiorców (Maul i in., 1991; Dojlido i in., 1997; [...]

Źródła danych dla budowy i aktualizacji matematycznych modeli sieci wodociągowych DOI:10.15199/17.2017.3.4


  W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań dla źródeł danych niezbędnych dla modelu sieci wodociągowej. Celem jest osiągnięcie takiego poziomu poprawności danych, który umożliwi ich bezpośrednie wykorzystanie w modelowaniu. Propozycje dotyczą danych bilingowych, pomiarowych oraz danych strukturalnych.1. Wstęp Budowa bądź aktualizacja matematycznych modeli sieci wodociągowych [2, 4] jest złożonym procesem, który wymaga dokładnych i dobrze zorganizowanych danych. Cykliczność wykonywania aktualizacji modeli, narzuca konieczność posiadania danych o wysokiej jakości, które będą przechowywane i rutynowo aktualizowane w swoim źródle. Dane gromadzone w bazie bilingowej, SCADA czy GIS muszą być uporządkowane w sposób umożliwiający ich bezproblemowe wykorzystanie dla różnych celów, jednym z takich celów jest aktualizacja modelu. Model narzuca w tym względzie swoje wymagania, których przestrzeganie umożliwia łatwe i szybkie jego aktualizowanie. Dane zorganizowane w ten sposób będą również lepiej mogły być wykorzystane w innych informatycznych systemach przedsiębiorstwa, w których obiekty reprezentowane w GIS służą jako źródło. W artykule opisano minimalne wymagania dla danych źródłowych dla procesu budowy i aktualizacji modeli. 2. Dane bilingowe W przedsiębiorstwach wodociągowych dane z odczytów wodomierzy najczęściej gromadzone są w dedykowanej bazie danych bilingowych, która może być częścią zintegrowanego systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Dane gromadzone w tych bazach, w przedsiębiorstwach mają różną postać (tab. 1), zazwyczaj nie są jednak przechowywane informacje na temat bezpośredniej geolokalizacji wodomierzy (koordynaty X i Y), znajdują się tam natomiast informacje, które służą do połączenia informacji zawartych w bazach bilingowych z warstwami GIS mającymi mniej lub bardziej dokładne dane o lokalizacji różnych obiektów np. ulic bądź punktów adresowych, przy czym nigdy nie udaje się połączyć danych w 100[...]

Źródła danych dla budowy i aktualizacji matematycznych modeli sieci kanalizacyjnych DOI:10.15199/17.2017.10.5


  Tworzenie i aktualizacja matematycznych modeli sieci kanalizacyjnych [2] jest procesem wymagającym dokładnych i dobrze zorganizowanych danych. Cykliczność tego procesu wymusza dostęp do danych o wymaganej jakości, które są stale aktualizowane zgodnie ze zmianami zachodzącymi na sieci kanalizacyjnej. W artykule opisano minimalne wymagania dla danych do procesu budowy i aktualizacji modeli. 2. Dane bilingowe W przypadku modelu kanalizacyjnego do określenia dopływu ścieków sanitarnych, korzystamy z danych zbieranych w systemie bilingowym - głównie zużycie wody przez odbiorców, jednak nie wszystkie wartości z wodomierzy można bezpośrednio przenosić do modelu. Ilość odprowadzanych ścieków nie zawsze równa będzie ilości zużytej wody, w szczególności dotyczy to przemysłu. W bazie bilingowej (tab. 1), należy przechowywać informacje, jaka część wody zużyta przez danego odbiorcę stanowi podstawę określenia ilości odprowadzanych ścieków. Należy również określić współrzędne lokalizacji podłączenia kanalizacyjnego (koordynaty będą różne od koordynat wodomierza). Jeżeli w przedsiębiorstwie dokonuje się pomiarów ilości odprowadzanych ścieków u odbiorców (zazwyczaj duże zakłady przemysłowe), to te dane będą niosły najdokładniejszą informację o ilości odprowadzanych ścieków. Dla ścieków deszczowych niezbędne jest określenie w bazie GIS parametrów zlewni ciążącej do przyłącza kanalizacyjnego dla danego odbiorcy (tab. 2), przy czym poszczególne zlewnie muszą być rozłączne. Dane wykorzystywane do naliczania opłat za ścieki Tabela 1. Struktura danych w bazie bilingowej Table 1. Structure of the data in the billing database Dane Uwagi Numer ściekomierza (wodomierza) wartość unikalna Numer lokalizacji nazwa podłączenia X koordynata [m] podłączenia kanalizacyjnego (nie wodomierza) Y koordynata [m] podłączenia kanalizacyjnego (nie wodomierza) Odczyt początkowy [m3] Data odczytu początkowego [rrrr-mm-dd] (w danym roku, lub odczyt poprzedzający od[...]

Modelowanie systemu dystrybucji wody na przykładzie dużej aglomeracji miejskiej

Czytaj za darmo! »

Budowa modelu matematycznego dużego systemu dystrybucji wody stanowi zadanie trudne i wymagające znacznego zaangażowania pracowników zamawiającego przedsiębiorstwa i wykonawcy. W polskich dużych przedsiębiorstwach wodociągowych powszechna jest wiedza o wyzwaniach, jakie stanowi zakres projektu modelowania, typowo łączący konieczność zgromadzenia danych na temat parametrów i przebiegu modelowanej sieci oraz kampanię pomiarową z integracją już posiadanych informacji, składowanych w licznych systemach informatycznych przedsiębiorstwa. Jednocześnie do niedawna istotną barierę w realizacji projektów modelowania stanowił brak powszechnie dostępnych opracowań podsumowujących wnioski z realizacji i korzyści z modelowania dużych polskich systemów wodociągowych. Celem niniejszego artyku[...]

 Strona 1