Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Daniel Wojciechowski"

Novel Controller for 3-Phase Active Power Filter with LCL coupling circuit

Czytaj za darmo! »

Active power filters (APF) are the most effective solution to compensate harmonic currents of nonlinear loads. Usually, they are connected to the grid via first-order inductive filter L, and in consequence inject to the grid parasitic current ripples caused VSI switching. This serious drawback can be removed by connecting APF’s VSI via LCL filter. Such a solution requires control that overcomes resonance problem and, at the same time, maximizes control dynamics. This paper introduces novel, model based predictive controller for APF with LCL filter, which provides control dynamics limited only by circuit parameters. There are presented simulations and experimental results achieved for 300 kVA power blocks operating in parallel in 1.2 MVA APF system. Streszczenie. Filtry aktywne [...]

Układ sterowania równoległym filtrem aktywnym ze sprzęgającym obwodem LCL

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowatorski układ sterowania równoległym, energetycznym filtrem aktywnym przyłączonym do sieci poprzez obwód LCL. Zaproponowano predykcyjny regulator prądu zapewniający dynamikę graniczną, pełną kompensację opóźnienia pomiędzy sprzężeniami i sterowaniem oraz blokujący rezonans obwodu LCL bez konieczności stosowania tłumienia pasywnego. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych oraz pomiary przeprowadzone dla systemu filtracji aktywnej o łącznej mocy 1,2 MVA. Abstract. The paper presents the novel control system for shunt active power filter connected to the grid via LCL circuit. The predictive current controller is introduced, which provides dead-beat dynamics, full compensation of time delay between feedback and control command as well as suppression o[...]

Obwód LCL dla równoległych kompensatorów aktywnych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono ideę zintegrowanego obwodu LCL, mającego zastosowanie w kompensatorach aktywnych dużej mocy kompensujących prąd zasilający, złożonych z kilku modułów pracujących równolegle. Podano metodę doboru parametrów obwodu LCL dla kompensatorów równoległych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z predykcyjnym regulatorem prądu opartym na modelu obiektu. Przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz wybrane pomiary uzyskane dla jednego z wdrożonych systemów kompensacji dużej mocy. Abstract. The paper presents a concept of unified LCL circuit for a high power, active shunt compensation system with power modules operating in parallel. The method of LCL circuit design for active shunt compensators is given, which takes into account operation with model based predictive current controller. The results of analysis, as well as the exemplary measurements of selected, industry applied high power shunt compensation system are given. (LCL Circuit for Shunt Active Power Compensation Systems). Słowa kluczowe: aktywne kompensatory równoległe, filtry aktywne, obwód LCL, sterowanie predykcyjne. Keywords: shunt active compensators, active filters, LCL circuit, predictive control. Wstęp Równoległe kompensatory aktywne (RKA) stały się w ostatnim czasie uznanym w przemyśle rozwiązaniem technicznym, służącym kompensacji odkształceń prądów zasilających. Zaletami RKA są w szczególności: wysoka skuteczność kompensacji, niewrażliwość na zmiany parametrów zarówno sieci zasilającej jak i odbiorów, brak zagrożenia wystąpieniem rezonansu z siecią oraz przeciążenia. Systemy RKA umożliwiają ponadto stabilizowanie w pewnym zakresie sieci zasilającej oraz stwarzają szeroką możliwość konfiguracji w sposób programowalny zadań kompensacji, poprzez wydzielanie, hierarchizowanie i limitowanie dowolnie zdefiniowanych, niepożądanych składowych prądów zasilających mających podlegać kompensacji. Wadą RKA jest wciąż koszt wdrożenia oraz, w większości spo[...]

New Control System of the Shunt Active Power Filter

Czytaj za darmo! »

The paper presents the control system of shunt active power filter (APF) with predictive reference current calculation and model based predictive current control. The novel estimator and predictor of grid emf is proposed for AC voltage sensorless operation of APF. Proposed control system provides control of APF current with high precision and dynamics limited only by APF circuit parameters. Ther[...]

Predykcyjne sterowanie równoległym filtrem aktywnym ze sprzężeniem od prądu zasilającego DOI:10.15199/48.2019.06.23

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem energoelektroniki można zauważyć wzrost liczby i mocy sumarycznej instalowanych odbiorników nieliniowych, w tym układów przemysłowych takich jak: prostowniki trójfazowe [1], napędy przekształtnikowe, czy też piece łukowe, a także odbiorników konsumenckich: zasilaczy impulsowych, oświetlenia energooszczędnego. Powoduje to wzrost odkształcenia prądów zasilających, co wraz z mocą bierną skutkuje zwiększeniem strat w elementach przesyłowych, np. transformatorach energetycznych [2]. Obecność wyższych harmonicznych w prądach zasilających prowadzi do odkształcenia napięć zasilających, które wpływając na instalowane odbiory, mogą powodować ich nieprawidłową pracę [3]. Konsekwencji powyższych zjawisk jest znacznie więcej i całościowo są ujęte w problematyce jakości energii elektrycznej. Skuteczne narzędzie do poprawy jakości energii elektrycznej stanowią równoległe energetyczne filtry aktywne (EFA). Zapewniają one kompensację harmonicznych prądu, mocy biernej oraz asymetrii, poprawiając w ten sposób przebieg napięcia w sieci zasilającej [4]-[7]. Dzięki temu stają się coraz bardziej popularne, a wiele ich topologii oraz strategii sterowania można znaleźć w licznych publikacjach [8]. Można wyróżnić dwie główne strategie sterowania równoległymi EFA ze względu na miejsce pomiaru prądu, na podstawie którego wyznaczany jest zadany prąd kompensacyjny. Pierwsza to sterowanie w układzie otwartym (ang. Open-loop), która oparta jest na pomiarze prądu odbioru. Druga natomiast, to sterowanie w układzie zamkniętym (ang. Closed-loop), w której mierzony jest prąd sieci zasilającej [9]. Sterowanie w układzie otwartym jest popularnym rozwiązaniem i powszechnie spotykanym w przemyśle. Charakteryzuje go stabilność (wynikająca ze struktury układu) i relatywnie krótki czas przejściowy po zmianie prądu odbioru, znacznie krótszy niż w przypadku układu zamkniętego. Ponadto strategia ta nie ma wysokich wymagań obliczeniowych. Układy ster[...]

Układy dynamicznego odtwarzania napięcia. Zastosowanie i właściwości

Czytaj za darmo! »

W artykule rozpatrzono wybrane problemy łagodzenia zaburzeń napięcia w liniach zasilających za pomocą tzw. układów dynamicznego odtwarzania napięcia (DVR). W skrócie przedstawiono i omówiono różne strategie sterowania układami DVR. Główny nacisk został położony na zastosowanie współczesnych rozwiązań układów ergoelektronicznych. Szczególną uwagę autorzy udzielili szacunkowj ocenie wartości mocy[...]

Modulacja 3D-SVPWM dla przekształtników wielopoziomowych czterogałęziowych na bazie funkcji kształtu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono realizację algorytmu modulacji napięcia 3D-SVPWM (ang. 3-Dimensional Space Vector Pulse Width Modulation) dla trójpoziomowego czterogałęziowego przekształtnika 3L-NPC (ang. 3-Level Neutral-Point-diode-Clamped Converter). Do wyznaczania współczynników wypełnień w modulacji szerokości impulsów zastosowano liniowe funkcje kształtu czworościennego elementu skończonego. Proponowany algorytm modulacji nie jest ograniczony liniowym zakresem pracy falownika i można go rozszerzyć na większą liczbę poziomów napięcia. Zaproponowano algorytm stabilizacji rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym. Abstract. A novel 3D-SVPWM modulation algorithm of four legs 3L-NPC is presented. The duty cycle calculation algorithm is based on linear shape functions of tetrahedron finite element. The proposed approach is not limited to linear region of modulation and the algorithm can be adopted for any number of voltage levels. The DC voltage balancing problem is also considered. (A novel 3D-SVPWM modulation for three level four legs NPC converter). Słowa kluczowe: modulacja 3D-SVPWM, falownik 3L-NPC Keywords: 3D-SVPWM modulation, 3L-NPC converter Wstęp Postępujący rozwój techniki półprzewodnikowej, w szczególności elementów elektronicznych mocy oraz wyspecjalizowanych układów dyskretnych takich jak procesory DSP (ang. Digital Signal Processor) czy układy FPGA (ang. Field Programmable Gate Array), pozwala na coraz lepszą realizację sterowania wielopoziomowymi przekształtnikami napięcia [6, 7, 8]. Podstawową funkcją realizowaną przez przekształtniki jest modulacja szerokości impulsów PWM (ang. Pulse Width Modulation), zaś złożoność algorytmu modulacji zależy od rodzaju topologii, liczby poziomów napięcia wyjściowego i liczby faz. W ostatnich latach pojawiły się propozycje uniwersalnych algorytmów modulacji przeznaczonych dla różnych topologii przekształtników [2, 3, 4, 5]. Najczęściej wskazywaną przez autorów, zaletą proponowanych rozwiązań jest ł[...]

Horyzont energoelektroniczny obiektów morskich DOI:10.15199/ELE-2014-096


  Charakter i kierunki rozwoju energoelektroniki Współczesna energoelektronika, której początki sięgają komercjalizacji tyrystora SCR (Silicon Controled Rectifier) przez firmę General Electric w 1958 r., jest jednym z wielkich sukcesów XX wieku. Skupiając różne techniki impulsowego przekształcania parametrów energii elektrycznej (EE), energoelektronika umożliwia dynamiczne sterowanie i dopasowanie parametrów źródeł zasilania na potrzeby zasilanych urządzeń, ze sprawnością bliską 100%. Jej rozwój, w perspektywie XXI w., ściśle wiąże się z wdrożeniami nowych, w pełni sterowalnych przyrządów energoelektronicznych. Przykładowo, od niedawna szybko upowszechniają się zastosowania przyrządów na bazie węglika krzemu. Mimo to, jak na razie, rozwój energoelektroniki, w szczególności w zakresie większych mocy, bazuje głównie na przyrządach krzemowych. Dąży się przy tym do osiągania coraz większych prądów przewodzenia, wyższych napięć blokowania oraz korzystniejszych właściwości dynamicznych (wyższych częstotliwości łączeń). Stan aktualny parametrów pracy ważniejszych przyrządów energoelektronicznych przedstawiono na rys. 1. Ze względu na charakter interdyscyplinarny, rozwój energoelektroniki zależy również od postępu w wielu innych obszarach, a nie tylko w fizyce ciała stałego. Wynika to zarówno z samego przedmiotu energoelektroniki, jak i obszarów aplikacji urządzeń energoelektronicznych (UE). W szczególności są to: napędy precyzyjne prądu stałego i przemiennego z maszynami konwencjonalnymi i specjalnymi, w tym o magnesach trwałych; napędy bardzo dużej mocy i/lub średniego napięcia, w tym napędy trakcyjne, na statkach i okrętach, młynów, taśmociągów itp.; napędy i zasilanie ekologicznych pojazdów elektrycznych lub hybryd[...]

Field experience with Statcom in application to wind farms DOI:10.15199/48.2016.05.51

Czytaj za darmo! »

In the paper field experience with Statcom in application to a wind farm is presented. Statcom in such applications is usually used to provide low voltage ride-through and improve stability of the power system. In this case the reactive power compensation capabilities are utilized. Statcom can generate reactive power according to a selected strategy directly in the point of connection of the wind farm to the power system. This provides additional advantages over the direct turbine control: it can stabilize the power system, decrease flicker level and provide reactive power directly in the DSO's connection irrespective of wind farm's turbines operation. Streszczenie. Artykuł prezentuje doświadczenia z wdrażania układu typu Statcom do kompensacji oddziaływania farmy wiatrowej. Kompensatory Statcom w tych zastosowaniach zwykle używane są do zapewnienia poprawnej pracy podczas zaburzeń napięcia oraz do poprawienia stabilności systemu elektroenergetycznego. W prezentowanym przypadku wykorzystano zdolność układu do nadążnej kompensacji mocy biernej. Kompensator wytwarza moc bierną w zależności od wybranej strategii kompensacji bezpośrednio w punkcie przyłączenia farmy do systemu. Taki sposób przyłączenia ma szereg zalet w stosunku do bezpośredniego sterowania mocą bierną turbin wiatrowych: umożliwia m.in. stabilizację systemu, zmniejszenie poziomu wahań napięcia i generację mocy biernej niezależnie od trybu pracy turbin. Doświadczenia z wdrażania układu typu Statcom do kompensacji oddziaływania farmy wiatrowej Keywords: wind farm, Statcom, reactive power compensation, system integration, ancillary services. Słowa kluczowe: farmy wiatrowe, Statcom, kompensacja mocy biernej, przyłączenie do systemu, usługi systemowe Introduction Increasing share of wind power in power system causes issues that could affect supply quality and stability of the power system. Integration of wind farms (WF) with the power system requires additional ancilla[...]

 Strona 1  Następna strona »