Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Kuk"

Magazynowanie paliw płynnych w Polsce. Stan obecny i możliwości rozwoju DOI:10.15199/62.2019.5.20


  Magazynowanie paliw płynnych na dużą skalę wynika głównie z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, optymalizacji systemu transportu i dystrybucji paliw oraz perspektyw uzyskania korzyści finansowych związanych z rynkowymi wahaniami cen. W Polsce najczęściej wykorzystywane są obecnie naziemne zbiorniki stalowe zlokalizowane w pobliżu istniejącej infrastruktury rurociągowej i logistycznej oraz mniejsze bazy paliwowe znajdujące się na obszarze całego państwa. W Polsce istnieje również jeden kawernowy, podziemny magazyn ropy naftowej i paliw płynnych. Magazyny paliw płynnych zlokalizowane w kawernach solnych charakteryzują się wieloma zaletami1). Jedną z najistotniejszych jest znacznie niższy jednostkowy koszt budowy pojemności magazynowe (w porównaniu z magazynami naziemnymi ta różnica wynosi ok. 3:1) i mniejsze koszty utrzymania magazynu m.in. dzięki niższemu podatkowi od nieruchomości2). Trudno też pominąć aspekt związany z bezpieczeństwem, ponieważ magazyny kawernowe są mniej wrażliwe na efekty działań wojennych i terrorystycznych, wpływ żywiołów oraz innych standardowych zagrożeń związanych z magazynowaniem paliw płynnych. Ponadto na korzyść budowy magazynów paliw płynnych w złożach soli kamiennej przemawiają takie czynniki, jak powszechność występowania złóż soli, ich znaczna miąższość pozwalająca na budowę komór o dużych pojemnościach, szczelność struktur oraz korzystne właściwości geomechaniczne, czyli nieprzepuszczalność, zwięzłość, plastyczność, a także obojętność chemiczna soli względem magazynowanych substancji3). Do nielicznych wad magazynów kawernowych można zaliczyć dłuższy czas budowy, większe całkowite koszty budowy oraz ograniczenia lokalizacyjne (konieczność dostosowania się do miejsc występowania odpowiednich struktur geologicznych, które często są oddalone od istniejącej infrastruktury przesyłowej). Magazyny kawernowe cechuje także mniejsza elastyczność operacyjna, wynikająca z utrudnień technologi[...]

 Strona 1