Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ TARASIUK"

Ocena jakości energii elektrycznej w systemach wydzielonych na przykładzie sieci okrętowych Część II - metody i instrumentarium pomiarowe

Czytaj za darmo! »

W pierwszej części artykułu zatytułowanej "Parametry i narzędzia prawne oceny" krótko omówiono sieci okrętowe jako "case study" systemów wydzielonych, przedstawiono filozofię oceny jakości energii elektrycznej w takich systemach na tle aktualnego stanu prawnego w rozważanej tematyce. W części drugiej omówiono problematykę metod i odnośnego instrumentarium pomiarowego. W szczególności, przedstawiono propozycję nowego przyrządu pomiarowego, estymatora-analizatora jakości energii elektrycznej. Abstract: In the paper, divided into two parts, a problem of electric power quality assessment in the isolated systems based on the case of ship networks is discussed. Part I is devoted for defining the subject under consideration and presentation of the parameters and legal instruments of the assessment. Part II is addressed to problems of the measurement methods and related instrumentation. Particularly a proposal of a new estimatoranalyzer of electric power quality, dedicated to application in shipbuilding was presented. (Assessment of electric power quality in the isolated systems based on the case of ship networks Part II - methods and measurement instrumentation). Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, sieci okrętowe, metody, instrumentarium pomiarowe. Keywords: power quality, ship networks, methods, measurement instrumentation. Metody pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach okrętowych Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej mogą być realizowane za pomocą różnorodnych narzędzi matematycznych i różnych rozwiązań sprzętowych przyrządów pomiarowych. W szczególności dotyczy to metod i przyrządów pomiarowych do pomiaru parametrów zniekształceń sygnałów. Generalnie metody pomiaru parametrów zniekształceń sygnałów można podzielić na dwie grupy [1]:  transformacje sygnałów i filtry pasmowe, które umożliwiają analizę częstotliwościową (przede wszystkim transformacja Fouriera) i czasowoczęstotliwościową (główn[...]

Ocena jakości energii elektrycznej w systemach wydzielonych na przykładzie sieci okrętowych Część I - parametry i narzędzia prawne oceny

Czytaj za darmo! »

W artykule, podzielonym na dwie części, omówiono zagadnienie oceny jakości energii elektrycznej w systemach wydzielonych na przykładzie sieci okrętowych. Część pierwsza poświęcona jest zdefiniowaniu tematyki objętej rozważaniami oraz przedstawieniem parametrów i narzędzi prawnych oceny. Część druga dedykowana jest problematyce metod oceny i odnośnego instrumentarium pomiarowego. Abstract: In the paper, divided into two parts, a problem of electric power quality assessment in the isolated systems based on the case of ship networks is discussed. Part I is devoted for defining the subject under consideration and presentation of the parameters and legal instruments of the assessment. The second part (Part II) is dedicated to the problems of the methods and related measurement instrumentation (Assesment of electric power quality in the isolated systems based on the case of ship networks Part i - parameters and legal instruments). Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, parametry, sieci okrętowe, narzędzia prawne oceny. Keywords: power quality, parameters, ship networks, legal instruments for power quality assessment Wprowadzenie-Sieci okrętowe jako "case study" systemów wydzielonych Okrętowe systemy elektroenergetyczne należą do grupy systemów wydzielonych (autonomicznych), określanej w literaturze przedmiotu mianem "isolated power systems" [3], [9]. Oprócz systemów okrętowych, do grupy tej zaliczane są: systemy statków powietrznych, systemy elektroenergetyczne instalacji off-shore (platformy wiertnicze), systemy elektroenergetyczne zakładów przemysłowych o sezonowym charakterze pracy (cukrownie, gorzelnie), oraz systemy zasilania awaryjnego banków, szpitali, centrów handlowych i wielokondygnacyjnych budynków. Cechy charakterystyczne okrętowych systemów elektroenergetycznych to [3], [4], [5], [9], [10], [17]: ograniczona, niewielka liczba źródeł energii i ograniczona moc całkowita, niespotykany w innych systemach stosunek mocy poje[...]

Jakość napięcia zasilania a obciążenia cieplne silników indukcyjnych klatkowych DOI:10.15199/ELE-2014-100


  W systemach elektroenergetycznych parametry napięcia zazwyczaj odbiegają od stanu idealnego - występują w nich zaburzenia, takie jak: asymetria napięcia, odkształcenie krzywej przebiegu napięcia od sinusoidy, odchylenia wartości skutecznej i częstotliwości napięcia od wartości znamionowej. Jakość napięcia stanowi szczególnie istotny problem w tzw. mikrosieciach, charakteryzujących się zmienną i niewielką liczbą źródeł energii, przy czym moc największych odbiorników jest porównywalna z mocą źródeł, oraz znaczną liczbą układów nieliniowych, zarówno po stronie obciążenia, jak i zasilania. Skutkiem jest znaczące pogorszenie jakości energii elektrycznej, w tym fluktuacje częstotliwości składowej podstawowej w warunkach pracy wyspowej. Jednocześnie zakłada się, że to właśnie mikrosieci będą stanowiły kluczowy element inteligentnych systemów elektroenergetycznych (ISE) [1]. Sieci okrętowe są przykładem inteligentnych mikrosieci z zaawansowanymi układami zarządzania mocą, w tym również ciągła kontrolą mocy obciążenia (demand management), a zjawiska w nich występujące będą pojawiały się w przyszłości w systemach energetyki zawodowej. Z tego powodu autorzy uważają doświadczenia zebrane w toku wieloletnich badań tych systemów, za szczególnie cenne dla naukowców i inżynierów zajmujących się rozwojem ISE. Obniżenie jakości energii elektrycznej ma ujemny wpływ na funkcjonowanie wielu odbiorników, w tym silników indukcyjnych. Skutkiem jest między innymi wzrost strat mocy i temperatury uzwojeń w silniku, zmniejszenie jego trwałości, niezawodności i obciążalności [2-8]. W celu ochrony odbiorników energii elektrycznej przed skutkami zasilania napięciem o zaniżonej jakości, towarzystwa klasyfikacyjne wprowadziły odpowiednie przepisy [9, 10]. Jednak przepisy te ograniczają poziomy poszczególnych zaburzeń (np. odchylenia częstotliwości, napięcia) bez uwzględnienia ich ewentualnej synergii. W rezultacie, jak wykazały badania doświad[...]

Ocena jakości energii elektrycznej w obiektach przemysłowych - badania eksperymentalne DOI:10.15199/ELE-2014-099


  Rozwój nowych technologii w zakresie wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej, z jednej strony umożliwia zwiększenie efektywności energetycznej, zaś z drugiej strony istotnie zmienia charakterystyki energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych. Przede wszystkim zauważalny jest stały wzrost liczby i mocy odbiorników o nieliniowych charakterystykach oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie odnawialnych i rozproszonych źródeł energii elektrycznej. W tym kontekście należy wspomnieć zwłaszcza o energetyce wiatrowej i, w dalszej kolejności, solarnej. Efektem tych zmian są obserwowane coraz większe poziomy zniekształceń napięć i prądów w systemach elektroenergetycznych, problemy z bilansowaniem mocy związane ze zmienną i trudną do kontrolowania mocą źródeł i związane z tym możliwe zmiany częstotliwości składowej podstawowej. Towarzyszy temu rozwój technik informacyjnych oraz nowych technologii w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów, komunikacji, sterowania itp. Połączenie wyżej wspomnianych technik i technologii umożliwia integrację różnych elementów złożonego systemu elektroenergetycznego, prowadząc do powstania w pełni inteligentnych systemów elektroenergetycznych (ISE). Istotnym elementem tych systemów będzie inteligentna infrastruktura pomiarowa [1], umożliwiająca dwukierunkową komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii elektrycznej. Dodatkowo, aby zwiększyć korzyści związane z integracją licznych rozproszonych źródeł energii elektrycznej, często o małej mocy oraz ograniczyć problemy związane z niezawodnością dostaw dla kluczowych odbiorców (szpitale, centra danych, systemy bezpieczeństwa), proponuje się wprowadzanie lokalnych podsystemów elektroenergetycznych o wyraźnie określonych elektrycznie granicach, zawierających rozproszone źródła energii elektrycznej i odbiorców o różnym charakterze, czyli [...]

 Strona 1