Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR GNACIŃSKI"

Jakość napięcia zasilania a obciążenia cieplne silników indukcyjnych klatkowych DOI:10.15199/ELE-2014-100


  W systemach elektroenergetycznych parametry napięcia zazwyczaj odbiegają od stanu idealnego - występują w nich zaburzenia, takie jak: asymetria napięcia, odkształcenie krzywej przebiegu napięcia od sinusoidy, odchylenia wartości skutecznej i częstotliwości napięcia od wartości znamionowej. Jakość napięcia stanowi szczególnie istotny problem w tzw. mikrosieciach, charakteryzujących się zmienną i niewielką liczbą źródeł energii, przy czym moc największych odbiorników jest porównywalna z mocą źródeł, oraz znaczną liczbą układów nieliniowych, zarówno po stronie obciążenia, jak i zasilania. Skutkiem jest znaczące pogorszenie jakości energii elektrycznej, w tym fluktuacje częstotliwości składowej podstawowej w warunkach pracy wyspowej. Jednocześnie zakłada się, że to właśnie mikrosieci będą stanowiły kluczowy element inteligentnych systemów elektroenergetycznych (ISE) [1]. Sieci okrętowe są przykładem inteligentnych mikrosieci z zaawansowanymi układami zarządzania mocą, w tym również ciągła kontrolą mocy obciążenia (demand management), a zjawiska w nich występujące będą pojawiały się w przyszłości w systemach energetyki zawodowej. Z tego powodu autorzy uważają doświadczenia zebrane w toku wieloletnich badań tych systemów, za szczególnie cenne dla naukowców i inżynierów zajmujących się rozwojem ISE. Obniżenie jakości energii elektrycznej ma ujemny wpływ na funkcjonowanie wielu odbiorników, w tym silników indukcyjnych. Skutkiem jest między innymi wzrost strat mocy i temperatury uzwojeń w silniku, zmniejszenie jego trwałości, niezawodności i obciążalności [2-8]. W celu ochrony odbiorników energii elektrycznej przed skutkami zasilania napięciem o zaniżonej jakości, towarzystwa klasyfikacyjne wprowadziły odpowiednie przepisy [9, 10]. Jednak przepisy te ograniczają poziomy poszczególnych zaburzeń (np. odchylenia częstotliwości, napięcia) bez uwzględnienia ich ewentualnej synergii. W rezultacie, jak wykazały badania doświad[...]

Ocena jakości energii elektrycznej w obiektach przemysłowych - badania eksperymentalne DOI:10.15199/ELE-2014-099


  Rozwój nowych technologii w zakresie wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej, z jednej strony umożliwia zwiększenie efektywności energetycznej, zaś z drugiej strony istotnie zmienia charakterystyki energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych. Przede wszystkim zauważalny jest stały wzrost liczby i mocy odbiorników o nieliniowych charakterystykach oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie odnawialnych i rozproszonych źródeł energii elektrycznej. W tym kontekście należy wspomnieć zwłaszcza o energetyce wiatrowej i, w dalszej kolejności, solarnej. Efektem tych zmian są obserwowane coraz większe poziomy zniekształceń napięć i prądów w systemach elektroenergetycznych, problemy z bilansowaniem mocy związane ze zmienną i trudną do kontrolowania mocą źródeł i związane z tym możliwe zmiany częstotliwości składowej podstawowej. Towarzyszy temu rozwój technik informacyjnych oraz nowych technologii w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów, komunikacji, sterowania itp. Połączenie wyżej wspomnianych technik i technologii umożliwia integrację różnych elementów złożonego systemu elektroenergetycznego, prowadząc do powstania w pełni inteligentnych systemów elektroenergetycznych (ISE). Istotnym elementem tych systemów będzie inteligentna infrastruktura pomiarowa [1], umożliwiająca dwukierunkową komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii elektrycznej. Dodatkowo, aby zwiększyć korzyści związane z integracją licznych rozproszonych źródeł energii elektrycznej, często o małej mocy oraz ograniczyć problemy związane z niezawodnością dostaw dla kluczowych odbiorców (szpitale, centra danych, systemy bezpieczeństwa), proponuje się wprowadzanie lokalnych podsystemów elektroenergetycznych o wyraźnie określonych elektrycznie granicach, zawierających rozproszone źródła energii elektrycznej i odbiorców o różnym charakterze, czyli [...]

 Strona 1