Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Sergii V. PAVLOV"

Calibration of the metrological characteristics of photoplethysmographic multispectral device for diagnosis the peripheral blood circulation DOI:10.15199/48.2017.05.15

Czytaj za darmo! »

This paper presents firstly-engineered photoplethysmographic multispectral device for diagnosis the peripheral blood circulation. The calculation of the main errors as: primary converter error, methodical error of measurement, setting of optical-electronic sensor error was carried out. Moreover the assessment of reliability of diagnosis the engineered device was conducted. Streszczenie. Artykuł prezentuje pierwsze rozwiązanie wielospektralnego urządzenia fotopletyzmograficzego do diagnostyki obwodowego przepływu krwi. Przeprowadzono obliczenia głównych błędów: podstawowego błędu przetwarzania, błędu metodyki pomiaru, ustalonego błędu przetwornika optoelektronicznego. Ponadto przeprowadzono ocenę niezawodności zaprojektowanego urządzenia. (Kalibracja metrologicznych charakterystyk wielospektralnego urządzenia fotopletyzmograficznego do diagnostyki obwodowego przepływu krwi). Keywords: metrological characteristics, photoplethysmography, peripheral blood circulation, optical electronic device, wavelength. Słowa kluczowe: charakterystyki metrologiczne, fotopletyzmografia, obwodowy przepływ krwi, urządzenie optoelektroniczne, długość fali. Introduction Today, the problem of violations of the peripheral blood circulation is becoming more important. Seeing that under the conditions of modern science and technology progress which is increasingly causing a negative influence on the environment, including human health, the age of many diseases associated with disorders of the peripheral blood circulation began to fall critically [1, 2]. For successful treatment of a disease it is important to conduct timely diagnosis, because identifying of some problems at an early stage greatly increases the probability of the patient’s full recovery. Therefore, the development of new diagnostic devices is making great contribution to the development of modern medicine [1, 3, 4]. Perspective methods of early diagnosis of peripheral blood circulation d[...]

Coordination of serial-parallel manufacturing processes of milk production DOI:10.15199/48.2019.04.31

Czytaj za darmo! »

The use of spatially distributed technological objects in industry and production systems is an ever-increasing trend. One of the first fundamental overview of distributed processes control systems was in the work of Golemanov [1]. The isolated action of these objects often leads to numerous problems and generates a high degree of uncertainty in making managerial decisions. Objects can have different goals and constraints, various parameters of productivity and efficiency, therefore to achieve a common goal it is necessary to organize their complex interaction [2-4]. The problem of decision making coordination in the control of production systems is particularly relevant. Researchers have dedicated a lot of attention to formulation of coordination control in complex systems and methods of their solutions, as evidenced by the significant number of publications that have appeared in recent decades [5-6]. In this work, we consider mainly iterative and non-iterative coordination algorithms. With the non-iterative algorithm, the result of optimal coordination is achieved through a single information exchange between levels of the control hierarchy. The disadvantage of this method is the high complexity of the calculations. In the iterative algorithm, the optimal solution is associated with multiple exchanges of information between the center and the elements. In this case, the drawback consists in a significant number of iterations and, consequently, a long calculation time. The disadvantage of this method is the high complexity of the calculations. In the iterative algorithm, the optimal solution is associated with multiple exchanges of information between the center and the elements. In this case, the drawback consists in a significant number of iterations and, consequently, a long calculation time. A series of works carried out with the participation of authors [7-9] is devoted to the tasks of model development and coordinat[...]

Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods DOI:10.15199/48.2017.05.23

Czytaj za darmo! »

This article discusses the use of photoplethismographic method for the analysis of inflammatory processes. The aim is to show the effectiveness of using of photoplethismographic method in the analysis of the microcirculation level of peripheral vascular in inflammatory processes. As a result of researches that carried out at the Department of Maxillofacial Surgery of the Vinnitsa National Medical University, it was examined 30 patients (21 men and 9 women aged 20 to 60 years) with odontogenic abscesses and phlegmon. Treatment of patients included removal of the causative tooth, opening cellulitis or abscess, ozone therapy with silver ions. Application of this method allows dentists accurately determine: the effectiveness of the treatment; specify the duration of the rehabilitation period; identify various vascular disorders in fractures of the jaw; to evaluate the effectiveness of local anesthesia; to apply this method to plastic surgery and transplantation. Streszczenie. W artykule przedyskutowano użycie metod fotopletyzmograficznych do analizy procesów zapalnych. Celem jest pokazanie skuteczności użycia metod fotopletyzmograficznych w analizie mikroprzepływów w naczyniach obwodowych w procesach zapalnych. W wyniku badań przeprowadzonych w Katedrze Chirurgii Szczękowo-twarzowej Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego przebadano 30 pacjentów (21 mężczyzn i 9 kobiet w wieku 20 - 60 lat) z zębopochodnymi ropniem i ropowicą. Leczenie pacjentów obejmowało usunięcie zębów będących przyczyną zakażenia, otwarcie chorej tkanki łącznej lub ropnia, terapię ozonową z jonami srebra. Zastosowanie tej metody pozwala dentyście dokładnie określić: skuteczność leczenie, określić czas trwania rehabilitacji, zidentyfikować różne zaburzenia naczyniowych przy złamaniach szczęki, ocenę skuteczności znieczulenia miejscowego oraz wykorzystać ją w chirurgii plastycznej i przeszczepach. (Analiza zaburzeń mikrokrążenia w procesach zapalnych w obszarze szczękowym[...]

Determination of oxygen saturation and photosensitizer accumulation in the tumor with the help of LEDand laser diode-based irradiation sources and fiber-optics probes DOI:10.15199/48.2017.05.25

Czytaj za darmo! »

In this paper the possibility of monitoring oxygenation of the tumor tissue through the registration LED technology in photodynamic therapy. The method is applied in the wavelength range, where the spectral difference between oxygenated and deoxygenated hemoglobin is rather high. This method will also help assess the effectiveness of PDT, the level of vascular damage and the degree of the tumor oxygenation. Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwość monitorowania stopnia natlenienia tkanki nowotworowej poprzez wykorzystanie źródeł światła LED (light-emitting diodes) w terapii fotodynamicznej (PTD). Metoda może być wykorzystana w takim zakresie długości fal, w którym różnica spektralna pomiędzy hemoglobiną dotlenioną i niedotlenioną jest wysoka. Zaproponowana metoda może być również wykorzystana w ocenie skuteczność terapii PTD, ocenie poziom uszkodzenia naczyń oraz stopienia natlenienia nowotworu. (Wyznaczanie saturacji tlenem oraz akumulacji fotouczulacza w nowotworze przy użyciu sondy światłowodowej oraz źródeł promieniowania wykorzystujących diody LED oraz diody laserowe). Keywords: photodynamic therapy, oxygen saturation, CCD spectrometer, diffuse reflectance spectroscopy, signal fluorescence Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, nasycenie tlenem, spektrometr CCD, spektroskopia odbicia rozproszonego, sygnał rozproszenia i fluorescencji. 1. Introduction The photodynamic therapy (PDT) procedure involves administration of a photoactive substance - a photosensitizer (PS), which selectively accumulates in malignant tissues, followed by light (laser) irradiation at a wavelength that corresponds to PS absorption characteristics [1, 2]. PS can interact with molecular oxygen, transforming absorbed light energy into singlet oxygen which damages cancer cells due to its strong oxidant activity. Therefore, the effectiveness of PDT treatment depends on molecular oxygen saturation level of irradiated tissues. In clinical settings tumor[...]

 Strona 1