Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kajetan Sadowski"

Przegrody i instalacje w energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym w kontekście zmian w Prawie budowlanym po 2015 roku DOI:10.15199/33.2019.06.03


  9 marca 2015 r. weszła w życie Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków [8], której celem było wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3] oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [2]. Ustawa określiła m.in. zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jej celem było także zrealizowanie art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE (EPBD Recast) nakładającego na kraje członkowskie obowiązek opracowania planu działania administracji rządowej, mającego na celu promowanie budownictwa niskoenergetycznego i zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB - Nearly Zero Energy Building). Plan ten został określony w formie Uchwały nr 91 Rady Ministrów z 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii (dalej określanego jako plan krajowy) [9]. Istotne z punktu widzenia rynku projektowo- budowlanego jest to, że w krajowym planie określono definicję "budynku o niskim zużyciu energii", który został celowo zrównoważony z "budynkiem o niemal zerowym zużyciu energii", co umożliwiło realizację art. 9 ust. 1 dyrektywy EPBD Recast, która stanowi, aby: ● do 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii; ● po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowymzużyciu energii. Tak zdefiniowany w krajowym planie "budynek o niskim zużyciu energii" (równoważny z "nZEB"), to wg krajowych standardów [9] budynek spełniający wymagania obowiązujące po 31 grudnia 2020 r., a określone przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6] (określane dalej ja[...]

 Strona 1