Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Grzesik"

Książki

Czytaj za darmo! »

Wojciech Lipiński: Obliczenia numeryczne w teorii sygnałów i obwodów elektrycznych. Nakładem wydawnictwa ZAPOL, Szczecin 2008 Tematem książki jest teoria oraz algorytmom numerycznej analizy sygnałów i obwodów elektrycznych. Autorem książki jest profesor zwyczajny Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Należy do wybitnych naukowców zajmujących się elektrotechniką teoretycz[...]

Przegląd wydawnictw - Wojciech Lipiński.Obliczenia numeryczne w teorii sygnałów i obwodów elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Ukazała się książka poświęcona teorii oraz algorytmom numerycznej analizy sygnałów i obwodów elektrycznych. Autorem książki jest profesor zwyczajny Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor książki należy do wybitnych naukowców zajmujących się elektrotechniką teoretyczną, teleinformatyką, elektroniką a także pedagogiką. Autor książki studia magisterskie uk[...]

Analityczne wyznaczanie tłumienności wtrąceniowej filtrów przeciwzakłóceniowych

Czytaj za darmo! »

Skuteczność filtru przeciwzakłóceniowego wyrażana jest poprzez tłumienność wtrąceniową zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie częstotliwości 9 kHz - 30 MHz. Filtr przeciwzakłóceniowy jest tak skonstruowany, aby tłumić zaburzenia przewodzone wspólne CM i różnicowe DM. Filtr reprezentowany jest przez różne schematy zastępcze dla zaburzeń CM i DM. Schematy zastępcze uwzględniają parametry główne filtru oraz pasożytnicze, które mają wpływ na tłumienność filtru. Głównym celem artykułu jest przedstawienie sposobu wyznaczania charakterystyk tłumienności filtru za pomocą opisu analitycznego schematów zastępczych filtru. Opis analityczny przeprowadza się z wykorzystaniem macierzy łańcuchowej. Taki sposób opisu filtru pozwala na przeprowadzenie analizy wpływu wszystkich parametrów filtru (głównych oraz pasożytniczych) na jego tłumienność wtrąceniową. Badanie analityczne oraz weryfikację praktyczną prowadzi się na przykładzie filtru jednostopniowego FN2020, Schaffner. Abstract. Efficiency of EMI filtering is described by attenuation characteristic of conducted interference in the range of 9 kHz-30 MHz. The EMI filter is designed to attenuated DM and CM mode of conducted interference. The equivalent scheme of EMI filter is different for CM mode and DM mode. The equivalent schemes of EMI filter consist of parasitic parameters of filters’ elements. The main goal of this paper is the description of the attenuation characteristic of EMI filter using chain matrix model. This model allows to check influence of all parameters of EMI filter on its attenuation characteristic. The theoretical and practical research is done for FN 2020 Schaffner filter as an example. Analitical calculation of EMI filter attenuation. Słowa kluczowe: filtry przeciwzakłóceniowe, zaburzenia przewodzone wspólne (CM) i różnicowe (DM), macierze łańcuchowe. Keywords: EMI filters common mode and differential mode conducted interference, chain matrix. Wstęp Najczęsts[...]

Lyapunov Stability Analysis of DC-DC Power Electronic Converters: A Brief Overview

Czytaj za darmo! »

The brief overview of problems on Lyapunov stability analysis of DC-DC power electronic converters (PECs) is presented in this article. Problems of the PECs global and local stability analysis based on both continuous-time and discrete-time PECs models are discussed here. Special attention is addressed to the PECs stability analysis using direct Lyapunov method. Streszczenie. W artykule przedstawiono zwięzły przegląd tematyki analizy stabilności Lapunowa przekształtników energoelektronicznych DC-DC. Omówiono tutaj problematykę analizy stabilności globalnej i lokalnej PECs na podstawie modeli PECs czasu ciągłego i czasu dyskretnego. Szczególną uwagę zwrócono na analizę stabilności PECs za pomocą bezpośredniej metody Lapunowa. (Analiza stabilności Lapunowa przekształtników energoelektronicznych DC-DC: zwięzły przegląd tematyki). Keywords: DC-DC power electronic converter, Lyapunov stability, review article. Słowa kluczowe: przekształtnik energoelektroniczny DC-DC, stabilność w sensie Lapunowa, artykuł przeglądowy. Introduction Stability of power electronic converters is one of the most important problems related to their dynamics. In this article, a brief overview of Lyapunov stability of DC-DC power electronic converters (PECs) [1] is presented. The PECs belong to a class of dynamical systems where the switching occurs. The switching is linked with the PECs periodic behaviour. If the switching frequency is finite, then the PEC equilibrium state is steady-state periodic orbit (limit cycle), but not equilibrium point (points). The PEC is called an orbital asymptotic stable in the Lyapunov sense (Lyapunov stable) [2], [3], if its trajectory deviated from the steady-state periodic orbit returns back to it after a certain time. Otherwise, the PEC is unstable. The PEC stability means the convergence of its trajectories to the orbit. If the PEC is stable for any initial conditions, then it is globally stable (stable in the large). Apart fr[...]

FEM and laboratory tests of HTS transformer with improved utilization of superconducting wire

Czytaj za darmo! »

The paper describes results of FEM analysis and laboratory tests of HTS transformer with modified shape of windings. The shape of transformer windings, called as helical one, improves HTS wire utilisation due to magnetic flux decreasing. The transformer has 1:1 turn-to-turn ratio and amorphous magnetic core immersed in LN2. It operates at 50 Hz. Components of magnetic flux density, determined by 3D FEM analysis, are investigated in the paper. Also some aspects of laboratory tests are described. Streszczenie. W artykule opisano wyniki analizy MES i testów laboratoryjnych transformatora HTS o zmodyfikowanym kształcie uzwojeń. Kształt, zwany heliakalnym, poprawia wykorzystanie prądowe przewodów HTS poprzez obniżenie składowych indukcji. Transformator ma przekładnię zwojową 1:1 i rdzeń a[...]

Parameters calculation of coupled coils equivalent circuit of EMI filter

Czytaj za darmo! »

Abstract. The parameters calculations of coupled coil equivalent circuit from 9 kHz to 30 MHz are main goal of this paper. The correct calculation method is essential for proper construction analysis of EMI filter coupled coils. Parameters are calculated on the basis of modulus of impedance characteristics which are measured by impedance analyzer Agilent 4294A. Streszczenie. W artykule został przedstawiony sposób wyznaczania schematu zastępczego cewek sprzężonych filtru przeciwzakłóceniowego EMI w zakresie częstotliwości od 9 kHz-30 MHz. Poprawna metoda wyznaczania modelu zastępczego cewek sprzężonych jest niezbędna do przeprowadzenia analizy konstrukcji cewek sprzężonych filtru przeciwzakłóceniowego EMI. Parametry schematu zastępczego zostały wyznaczone na podstawie zmierzonych char[...]

Property comparisons of TIGHTpak toroidal and double layer common choke

Czytaj za darmo! »

The main goal of this paper is the comparison of properties of TIGHTpak toroidal common choke TPCM-0.8-10 and double layer common choke with the same core. The TPCM choke is the single layer choke with the special wire forming. The properties like parasitic parameters and its influence on the insertion loss of EMI filter, value of saturation current for DM and CM modes and temperature are taken into account. Parasitic parameters are calculated on the basis of modulus of impedance characteristics, which were measured by impedance analyzer Agilent 4294A. Streszczenie: Głównym celem artykułu jest porównanie właściwości dławików przeciwzakłóceniowych TIGHpak i dwuwarstwowego z tym samym rdzeniem ferrytowym. TPCM jest jednowarstwowym dławikiem ze specjalnie uformowanym drutem nawojowym. W[...]

 Strona 1  Następna strona »