Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian RÓŻOWICZ"

Wpływ wybranych parametrów strony pierwotnej układu zapłonowego na ograniczenie poziomu emisji i toksyczności spalin DOI:10.12915/pe.2014.12.16

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę wpływu stanu naładowania akumulatora jako parametru strony pierwotnej układu zapłonowego na zawartość toksycznych związków w spalinach. Przeprowadzono również analizę wpływu wybranego parametru układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego. Badania eksperymentalne zawartości toksycznych związków w spalinach przeprowadzono na stanowisku badawczym bateryjnych układów zapłonowych. Abstract. Analysis of the impact battery state of charge as a parameter on the primary side of the ignition system on content of toxic substances in the exhaust has been presented in the paper. Impact of the selected parameter to the value of the ignition system spark discharge energy has been analysed. Experimental studies the content of toxic substances in exhaust gases was carried out on a test battery ignition systems. Analysis of the impact battery state of charge as a parameter on the primary side of the ignition system Słowa kluczowe: układy zapłonowe, układ nieliniowy, wyładowanie iskrowe, energia, spaliny . Keywords: ignition systems, nonlinear system, spark discharge, energy, fumes. doi:10.12915/pe.2014.12.16 Wstęp Układ zapłonowy silnika spalinowego ma za zadanie zapoczątkować proces spalenia mieszanki paliwowo powietrznej przez wyładowanie elektryczne między elektrodami świecy zapłonowej. Wyładowanie nastąpi, gdy napięcie przyłożone do elektrod świecy zapłonowej spowoduje jonizację gazu w stopniu umożliwiającym przepływ prądu elektrycznego w przestrzeni międzyelektrodowej. Ponadto wyładowanie iskrowe następuje, gdy wartość energii jest wystarczająco duża. Wyładowanie iskrowe składa się z dwóch faz: - fazy pojemnościowej - bardzo krótkiego impulsu prądowego o dużym natężeniu, - fazy indukcyjnej - długiego wyładowania łukowego o małej wartości natężenia prądu. Przebieg napięcia na elektrodach świecy zapłonowej przy stałej prędkości obrotowej silnika spalinowego przedstawiono na rysunku 1[...]

Analiza wpływu zmiany parametrów R,L,C strony pierwotnej układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego DOI:10.15199/48.2016.05.43

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę wpływu zmiany parametrów strony pierwotnej układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego. Przeprowadzono również analizę zakresu zmian wartości energii wyładowania iskrowego dla zmiennych wartości wszystkich elementów strony pierwotnej układu. Badania symulacyjne przeprowadzono w autorskim programie opracowanym w środowisku Matlab-Simulink, a zweryfikowano je eksperymentalnie na stanowisku badawczym bateryjnych układów zapłonowych.( The effect of parameter change of ignition system primary side R, L and C elements on the value of spark discharge energy.) Abstract: The paper discusses how the parameter change of the primary side of the ignition system affects the value of spark discharge energy. The extent of changes in spark discharge energy values for changing values of all elements of the primary system is analyzed. Simulation studies are carried out in the program, developed by the authors in Matlab - Simulink and verified experimentally on a test stand for battery ignition systems. Słowa kluczowe: układy zapłonowe, układ nieliniowy, wyładowanie iskrowe, energia. Keywords: ignition systems, nonlinear system, spark discharge, energy. Wstęp Prawidłowe działanie silnika spalinowego uzależnione jest od wielu czynników, między innymi od pracy układu zapłonowego. Energia wyładowania iskrowego w sposób istotny wpływa na proces spalania w silniku a w konsekwencji na moc, moment obrotowy, zużycie paliwa i toksyczność spalin. Układ zapłonowy silnika spalinowego ma za zadanie zapoczątkować proces spalenia mieszanki paliwowo powietrznej przez wyładowanie elektryczne między elektrodami świecy zapłonowej. Proces wyładowania następuje, gdy napięcie przyłożone do elektrod świecy zapłonowej spowoduje jonizację gazu w stopniu umożliwiającym przepływ prądu elektrycznego w przestrzeni międzyelektrodowej. Obecnie w nowo produkowanych pojazdach samochodowych stosuje się układy zapłonowe bezrozdzielaczowe. [...]

The effect of different ignition cables on spark plug durability DOI:10.15199/48.2018.04.43

Czytaj za darmo! »

This work is a follow-up to papers [1,2] presenting the analysis of ignition systems for which the effects of spark plug electrode wear on spark discharge energy is discussed. The attempt has been made to introduce the element representing different ignition cables into ignition model. At present air pollution is not only a local but also an international problem. At one of the international road congresses, the results of environmental pollution in 12 major European cities were presented. They showed that transport emissions amount to more than 90% of CO, 76% of hydrocarbons, 38% of NOX, more than 70% of dust and almost 100% of lead. Therefore, the analysis of combustion engine and its ignition system is highly desirable. [4]. Voltage measurement at ignition cable ends In general, ignition systems can be divided into systems with energy storage in inductance or in capacitance [1-3]. Figure 1 presents a general diagram of a mathematical model, where Rls is the spark plug and C45 and R45 denote capacity and resistance, respectively. Fig. 1. Model of the ignition system for the simulation studies. Ub - battery voltage, R1 - resistance of the ignition coil primary winding, L1 - inductance of the ignition coil primary winding, L2 - inductance of the ignition coil secondary winding, R2 - resistance of the ignition coil secondary winding, R4 - resistance representing the losses in the coil core, R3 - radioelectrical interference resistance, R45 - flow resistance of the spark plug, Rls - discharge resistance, C2 - self-capacity of the coil, C45 - self-capacity of the spark plug, M - coupling [2 ] The equivalent circuit of the ignition system presented in Fig. 1 is described by Eqs. (1) and (5) for two states of the control block. The solution to the system of equations obtained for the control block in the contact state by using the state variable method is presented as relationship (5), where it is assumed that the initial condi[...]

Układy pracy niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych jako źródła i odbiorniki zakłóceń

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono trend nasycania rynku odbiornikami energii elektrycznej o charakterystyce nieliniowej, wskazując że w najbliższej przyszłości może nastąpić pogorszenie jakości energii zwłaszcza w zakresie odkształcenia krzywej napięcia. Opierając się na tych przesłankach przeprowadzono badania wpływu konfiguracji układów pracy niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych na wielkość [...]

Fractional models of selected combustion engine ignition systems DOI:10.15199/48.2016.04.08

Czytaj za darmo! »

This paper attempts to introduce a quasi-inductive element into ignition system and describes it by fractional order equation. Two typical systems have been studied and numerical analysis has been conducted. Streszczenie. W pracy podjęto próbę wprowadzenia elementów quasi-indukcyjnych, aby opisać równaniem ułamkowego rzędu układy zapłonowe. Dwa typowe systemy zostały zbadane, po czym przeprowadzono dla nich analizę numeryczną. (Ułamkowe modele wybranych układów zapłonowych silników spalinowych) Keywords: ignition system, fractional order derivatives, transient states. Słowa kluczowe: układ zapłonowy, pochodne ułamkowego rządu, stany przejściowe. Introduction Ignition systems of modern vehicles are modeled by electrical circuits whose mathematical description is given by nonlinear equations [1-3]. Studies on the dynamics of ignition systems are hard and results of analysis and digital simulation differ from the experimental ones. In our paper an attempt has been made to introduce quasi-inductive element L (described by the equation of fractional order ) into a model of the ignition system. Ignition systems are magnetically coupled primary and secondary circuits. The object of our research is an electrical circuit modeling the primary side of the ignition system. The paper attempts to answer the question whether it is possible to model nonlinearity and losses in actual systems by an induction element of fractional order. Fractional models of ignition systems Generally, ignition systems can be represented as systems with energy storage in inductance and the ones with energy storage in capacitance [4, 5, 9, 11]. Replacing the inductive element (ignition coil) with L element we obtain two models shown in Figure 1. Fig. 1.a) model of a system with energy stored in capacitance Fig. 1.b) model of a system with energy stored in inductance Analysis of transient state and digital simulations Two systems presented[...]

Pico hydro generator as an effective source of renewable energy DOI:10.15199/48.2019.04.37

Czytaj za darmo! »

Propeller hydro power turbine The most prevalent natural hydrological conditions in the lowlands, predominating in Central Europe are characterized by low heads in small and medium watercourses flow rates. Such conditions allow for the use of water head energy by means of water wheels, Banks- Mitchell turbines and propeller turbines [1]. Rational locations for these turbines possible installations are largely dispersed so that their powers do not usually exceed several to several dozen kW. Small hydro electric schemes containing generators below 10 MW can be classified as follows: Fig. 1a Set-up of hydro generator - source of supply below turbine The subject of the paper is the construction , empirical research and assessment of a 1kW pico turbine composed of an axial turbine and generator, designed to use hydropower of watercourses with low head and low discharge. Fig. 1b Set-up of hydro generator - source of supply above turbine Anti-cavitation surplus and set-up of water turbines. The smallest water turbines can be installed at the level of the upper tank (Figure 1a), while large ones usually require installation below the water table, in the bottom tank, (Figure 1b). Mini and pico propeller water turbines operating at a several-meter water head have an important advantage as they can work with suction and can be installed at the level of the upper tank, as shown in Figure 1a. This is due to the anti cavitational surplus of the turbine, which in this case is much smaller than the atmospheric pressure. As a result, a few-meter water head allows the turbines to work practically without an inflow, as almost the whole drop occurs in the suction pipe. This construction of the turbine significantly reduces the investment cost. For the installation of turbine shown in Figure 1a the following condition must be satisfied: the height of suction Hs must be smaller than the height of water H which must be smaller than the height [...]

 Strona 1