Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej SOŁTYSIK"

Analiza wpływu generacji źródeł wiatrowych na poziom kształtowania się cen energii elektrycznej na rynku SPOT DOI:10.15199/48.2017.04.20

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki przeprowadzonego badania wpływu generacji ze źródeł wiatrowych na kształtowanie się poziomu cen na rynku fizycznym spot dla energii elektrycznej. Opracowany model wykorzystano do oceny wpływu dynamiki przyrostu mocy zainstalowanej i sprawności źródeł na poziom cen. W referacie przedstawiono także historyczną zmienność wpływu generacji wiatrowej oraz rekomendacje handlowe. Abstract. The article describes the results of conducted analysis concerning the impact of wind sources generation on the level of electricity prices on the physical SPOT market. Developed model was used to assess the impact of the growth rate of the installed capacity and the efficiency of sources on the electricity price level. The paper also presents the historical volatility of the impact of wind generation and trading recommendations as well. (Analysis of the impact of wind sources generation on the level of electricity prices on the SPOT market). Słowa kluczowe: generacja wiatrowa, ceny energii elektrycznej, współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej Keywords: wind power, electricity prices, utilization of installed capacity Wstęp W dniu 10 stycznia 2007 roku Komisja Europejska po raz pierwszy przedstawiła do publicznej wiadomości zarys proponowanej, całkowicie nowej europejskiej polityki energetycznej. Ogłoszony w tym dniu komunikat [1] zawierał wstępny pakiet działań mający na celu doprowadzić Unię Europejską do osiągnięcia efektywnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej gospodarki o zrównoważonym zużyciu energii. Dokument zarysował trzy główne cele do osiągnięcia na poziomie Unii Europejskiej: 1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o minimum 20 % do 2020 roku w odniesieniu do roku 1990 roku. 2. Zwiększenie udziału energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii do 20 %. 3. zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20 % do 2020 roku. Finalnie dyrektywą 2009/28/WE [1] z dnia 23 kwietnia 2009 roku Komisja Europejska ustalił[...]

Wybrane elementy sąsiedzkiej wymiany energii - model funkcjonalny i wyniki symulacji DOI:10.15199/48.2019.10.06

Czytaj za darmo! »

34 PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 95 NR 10/2019 wzajemnego dzielenia się wyprodukowaną lokalnie energią oraz czerpania z tego tytułu korzyści. Przykładem ilustrującym funkcjonowanie sąsiedzkiej wymiany energii może być koncepcja bazująca na utworzeniu spółdzielni energetycznej w ramach wspólnoty mieszkaniowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Dla takiego scenariusza można przyjąć następujące założenia ogólne determinujące funkcjonowanie mikro-sieci i wymiany sąsiedzkiej:  Wykorzystanie wewnętrznej linii zasilającej budynku wielorodzinnego będącej własnością wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni energetycznej jako sieci służącej do dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w ramach generacji prosumenckiej.  Udział mieszkańców w wymianie związany jest ściśle z partycypacją w nakładach inwestycyjnych w tym w szczególności w kosztach infrastruktury wytwórczomagazynowej tj. np. w zakupie paneli fotowoltaicznych, magazynu energii, ładowarki samochodowej.  Udział ten określa tym samym rozkład własności wygenerowanej i zmagazynowanej energii oraz określa wielkość wolumenu, którą dany podmiot może rozporządzać. Ilustracja struktury przedstawiona została na rysunku 1. Rys. 1. Architektura mikro-sieci  Energia wytwarzana we współdzielonej instalacji PV, w pierwszej kolejności pokrywa zgodnie z posiadanym udziałem bieżące zapotrzebowanie każdego gospodarstwa. Ewentualna nadwyżka trafia do lokalnego magazynu energii, którego dostępna pojemność determinowana jest indywidualnym udziałem w strukturze właścicielskiej.  W sytuacji wypełnienia magazynu lokalnego, energia wprowadzana jest do sieci OSD, która pełni rolę magazynu sieciowego.  W przypadku braku generacji, bieżące zapotrzebowanie podmiotu pokrywane jest z energii zgromadzonej w magazynie lokalnym, a w przypadku jej braku z sieci OSD do której trafiła nadwyżka generacyjna podmiotu.  Pobranie en[...]

 Strona 1