Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej JĄDERKO"

Analiza zbieżności algorytmu identyfikacji indukcyjności wzajemnej uzwojeń silnika asynchronicznego

Czytaj za darmo! »

W poniższym artykule opisano nowy obserwator zmiennych stanu silnika asynchronicznego. Nieliniowość głównego obwodu magnetycznego silnika jest wyrażona funkcją zależną od wektora pozycyjnego. Wartość indukcyjności wzajemnej uzwojeń stojana i wirnika jest obliczana na podstawie odtworzonych zmiennych stanu w algorytmie identyfikacji. Współczynniki równań różniczkowych są aktualizowane w każdym kroku obserwatora. Przedstawiono analizę zbieżności algorytmu identyfikacji indukcyjności wzajemnej uzwojeń stojana i wirnika. Abstract. A new observer for control system of induction motor is proposed in the paper. A nonlinearity of the main magnetic path is expressed as a function of a properly chosen factor versus the position vector length. The value of the mutual inductance has been calculated on the ground of the estimated values of the state variables in the algorithm of identification. The factors of the differential equations of the observer system have been modernized in each step of the observer on the ground of the calculated mutual inductance. The convergence analysis of the identification algorithm is shown in this paper. (Convergence analysis of the mutual inductance ientification algorithm of the induction motor). Słowa kluczowe: silnik asynchroniczny, indukcyjność wzajemna uzwojeń, identyfikacja, analiza zbieżności algorytmu Keywords: induction motor, mutual inductance, identification, convergence analysis of the algorithm Wstęp Prosta konstrukcja, niskie koszty wytwarzania i łatwa eksploatacja sprawiają, że silniki asynchroniczne, a w szczególności silniki indukcyjne, są najszerzej stosowanymi maszynami elektrycznymi. Najczęściej stosowane są układy napędowe o regulowanej prędkości wału składające się z silnika asynchronicznego, energoelektronicznego przekształtnika energii oraz układu regulacji. Nieustający postęp w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych szybkich przyrządów przełączających umożliwia konstruowanie przekształtnik[...]

Stanowisko z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi PMSM do badania układów sterowania napędów z długim elementem sprężystym

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układ napędowy z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi z długim elementem sprężystym. Silnik zasilany jest z trójfazowego przemiennika częstotliwości o dwukierunkowym przepływie energii. Układ regulacji silnika oparto na metodzie z pośrednim wektorowym sterowaniem prądem stojana. W artykule wskazano na wpływ zmiennego momentu bezwładności obciążenia oraz właściwości sprężystych obciążenia na działanie układu w stanach dynamicznych. Pokazano wyniki badań eksperymentalnych dla różnych obciążeń i średnic wymiennego wałka sprężystego. Abstract. An electrical drive with PMSM motor and long elastic unit is described in this paper. The motor is supplied from two-way three phase inverter. The control system of the motor is based on the indirect vector control of the stator current. In the paper the influence of the variable torque of inertia of the load and the elasticity of the load in dynamics cases is presented. Experimental results for different loads and diameters of the replaceable elastic roll are presented. (Investigation stand for electrical drive with PMSM motor with long elastic unit). Słowa kluczowe: silnik z magnesami trwałymi PMSM, sterowanie wektorowe, napęd z elementem sprężystym Keywords: permanent magnet synchronous motor PMSM, vector control, electrical drive with elastic unit Wstęp Znane wady klasycznych silników prądu stałego spowodowały, że nowe rozwiązania w dziedzinie napędów elektrycz[...]

Poprawa jakości algorytmu identyfikacji indukcyjności wzajemnej uzwojeń silnika asynchronicznego poprzez zastosowanie logiki rozmytej

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano nowy obserwator zmiennych stanu silnika asynchronicznego. Nieliniowość głównego obwodu magnetycznego silnika jest wyrażona funkcją zależną od wektora pozycyjnego. Wartość indukcyjności wzajemnej uzwojeń stojana i wirnika jest obliczana na podstawie odtworzonych zmiennych stanu w algorytmie identyfikacji. Współczynniki równań różniczkowych są aktualizowane w każdym kroku obserwatora. Przedstawiono próbę polepszenia jakości odtwarzania zmiennych stanu w obserwatorze poprzez zastosowanie logiki rozmytej. W artykule pokazano wyniki badań eksperymentalnych. Abstract. A new observer for control system of induction motor is proposed in the paper. A nonlinearity of the main magnetic path is expressed as a function of a properly chosen factor versus the position vector length. The value of the mutual inductance has been calculated on the ground of the estimated values of the state variables in the fuzzy - logic algorithm of identification. The factors of the differential equations of the observer system have been modernized in each step of the observer on the ground of the calculated mutual inductance. (Quality correction of the Mutual Inductance Identification Algorithm of the Induction Motor using fuzzy logic). Słowa kluczowe: silnik asynchroniczny, indukcyjność wzajemna uzwojeń, identyfikacja, analiza zbieżności algorytmu, logika rozmyta Keywords: induction motor, mutual inductance, identification, convergence analysis of the algorithm, fuzzy logic Wstęp Prosta konstrukcja, niskie koszty wytwarzania i łatwa eksploatacja sprawiają, że silniki asynchroniczne, a w szczególności silniki indukcyjne, są najszerzej stosowanymi maszynami elektrycznymi. Najczęściej stosowane są układy napędowe o regulowanej prędkości wału składające się z silnika asynchronicznego, energoelektronicznego przekształtnika energii oraz układu regulacji. Stosowany dotychczas w układach regulacji napędów z silnikiem asynchronicznym model matematyczny ze s[...]

Badania symulacyjne układu sterowania turbiną wiatrową z generatorem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2015.12.27

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję układu sterowania elektrownią wiatrową z generatorem indukcyjnym klatkowym. Regulacja oraz ograniczenie prędkości kątowej turbiny wiatrowej następuje poprzez zmianę kąta natarcia łopat. Układ regulacji ma zapewnić maksymalizację mocy elektrycznej dla prędkości wiatru niższych lub równych prędkości znamionowej oraz ograniczenie mocy turbiny dla prędkości wiatru większych od znamionowej. Prędkość wiatru jest odtwarzana pośrednio w Filtrze Kalmana, na podstawie pomiaru prędkości kątowej turbiny oraz zależności współczynnika mocy wirnika od wyróżnika szybkobieżności. W artykule pokazano wyniki badań symulacyjnych układu odtwarzania prędkości wiatru. Abstract. A proposal of the wind turbine control scheme with the induction generator is presented in this paper. The control system of the turbine should ensure the following objectives: maximum electrical power for below and equal to rated wind speed and limitation of the power for above rated wind speed. A Kalman Filter or are used for indirect wind speed estimation on the ground a characteristic of the power coefficient of the rotor vs. tip speed ratio. Simulations results of the estimation system are shown in the paper. (Simulations of the Control Scheme for Wind Turbine with Induction Generator) Słowa kluczowe: turbina wiatrowa, generator indukcyjny, odtwarzanie prędkości wiatru, Filtr Kalmana Keywords: wind turbine, induction generator, wind speed estimation, Kalman Filter Wstęp Stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną powoduje konieczność instalowania w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) nowych źródeł o mocy około 1000MW rocznie [1]. Biorąc pod uwagę czas budowy klasycznej elektrowni cieplnej oraz sieci przesyłowych (średnio kilkanaście lat), a także fakt systematycznego odstawiania kotłów węglowych z powodu ich zużycia technicznego, za kilka lat dojdzie w KSE do niedoboru mocy rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy MW. Częściowym r[...]

Wpływ prądów upływu w przewodach ochronnych przekształtników z falownikiem PWM na działanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych RCD

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano przyczyny powstawania prądów upływu w przewodach ochronnych układów napędowych z falownikami sterowanymi metodą PWM. Pokazano przebiegi prądów upływu w przewodach PE łączących falownik z zaciskiem ochronnym oraz silnik z falownikiem, a także przebiegi napięcia i prądu silnika. Przeprowadzono próby skuteczności kilkunastu wyłączników RCD włączonych w linię zasilającą przemiennik częstotliwości. W artykule pokazano zależności prądów zadziałania wyłączników RCD od częstotliwości pierwszej harmonicznej napięcia wyjściowego falownika. Wskazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej. Abstract. Arise causes of leakage currents in electrical drives with PWM inverters are described in this paper. Leakage currents in motor and inverter protective wires, as well motor voltage and motor current are shown in the paper. Testes of effectiveness of more than ten RCD-s into the supply line of the inverter are performed. Dependency of the RCD-s operating current on the first harmonic frequency of the PWM inverter output voltage are presented. Are shown the problems of the typical RCD-s applications in the electrical circuits with PWM inverters, as a protective equipments against electric shock. (Influence of PWM Inverters Leakage Currents from Residual Current Protective Device Operation) Słowa kluczowe: prąd upływu, napęd elektryczny z falownikiem PWM, wyłącznik RCD, skuteczność ochrony Keywords: leakage current, electrical drive with PWM inverter, RCD switch, effectiveness of protective Wstęp - powstawanie prądów upływowych w obwodach z falownikami PWM W najpopularniejszych obecnie układach napędowych z silnikiem asynchronicznym powszechne zastosowanie znajdują przemienniki częstotliwości. Przemienniki składają się najczęściej z prostownika diodowego, obwodu pośredniczącego prądu stałego z kondensatorem o dużej pojemności oraz tranzystorowego falownika napięcia sterowanego [...]

Zastosowanie sieci neuronowej do poprawy jakości algorytmu identyfikacji indukcyjności wzajemnej uzwojeń silnika asynchronicznego

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano nowy obserwator zmiennych stanu silnika asynchronicznego. Nieliniowość głównego obwodu magnetycznego silnika jest wyrażona funkcją zależną od wektora pozycyjnego. Wartość indukcyjności wzajemnej uzwojeń stojana i wirnika jest obliczana na podstawie odtworzonych zmiennych stanu w algorytmie identyfikacji. Współczynniki równań różniczkowych są aktualizowane w każdym kroku obserwatora. Przedstawiono próbę polepszenia jakości odtwarzania zmiennych stanu w obserwatorze poprzez zastosowanie rekurencyjnej sieci neuronowej. W artykule pokazano wyniki badań symulacyjnych wykonanych w środowisku Matlab - Simulink. Abstract. A new observer for control system of induction motor is proposed in the paper. A nonlinearity of the main magnetic path is expressed as a function of a properly chosen factor versus the position vector length. The value of the mutual inductance has been calculated on the ground of the estimated values of the state variables in the neural network algorithm of identification. The factors of the differential equations of the observer system have been modernized in each step of the observer on the ground of the calculated mutual inductance. Results of research using Matlab- Simulink are presented in this paper. (Quality correction of the Mutual Inductance Identification Algorithm of the Induction Motor using neural network). Słowa kluczowe: silnik asynchroniczny, indukcyjność wzajemna uzwojeń, identyfikacja, analiza zbieżności algorytmu, sieć neuronowa Keywords: induction motor, mutual inductance, identification, convergence analysis of the algorithm, neural network Wstęp Najczęściej stosowane układy napędowe prądu przemiennego o regulowanej prędkości wału składają się z silnika asynchronicznego, energoelektronicznego przekształtnika energii oraz układu regulacji. Stosowany dotychczas w układach regulacji napędów z silnikiem asynchronicznym model matematyczny ze stałymi parametrami nie spełnia wymagań dotyczącyc[...]

Ryzyko rażenia prądem w maszynach elektrycznych znajdujących się w stanie wybiegu DOI:10.12915/pe.2014.12.49

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano zagrożenia występujące w maszynach elektrycznych będących w ruchu po wyłączeniu napięcia zasilającego. Zbadano zjawisko indukowania napięcia w maszynach znajdujących się w stanie wybiegu, na skutek przetwarzania zgromadzonej w wirującej maszynie energii mechanicznej i magnetycznej w energię elektryczną. Pokazano przebiegi czasowe napięć w maszynach będących w stanie wybiegu. Przeprowadzono próby dla kilkunastu typowych maszyn elektrycznych o różnych momentach bezwładności. Maszyny przed wyłączeniem zasilane były ze źródeł napięcia przemiennego i stałego, a także za pomocą układów energoelektronicznych. Wskazano problemy związane w z zastosowaniem wyłączników RCD, jako środka ochrony przeciwporażeniowej w układach elektromaszynowych Abstract: Risk of the electric shock at electrical machines in coasting state are described in this paper. Phenomenon of the coasting voltage arise at the electrical machines as a results of the mechanical and magnetic energy conversion into electrical energy are investigated. Are shown waveforms of the coasting voltages at electrical machines. Tests for more than ten typical electrical machines of a different moments of inertia are performed. Electrical machines are supplied from AC and DC sources, as well as from AC and DC power converters (Electric shock risk at electrical machines in coasting state) Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, rażenie prądem, stan wybiegu Keywords: electrical machines, electric shock, coasting state doi:10.12915/pe.2014.12.49 Wstęp - indukowanie napięć w maszynach znajdujących się w stanie wybiegu W zastosowaniach przemysłowych napęd elektryczny najczęściej składa się z maszyny elektrycznej prądu przemiennego lub stałego połączonej mechanicznie sztywnym wałem z urządzeniem napędzanym. Po wyłączeniu napięcia zasilającego maszyna elektryczna znajduje się w stanie wybiegu, którego czas zależy od momentu bezwładności układu mas wirujących wchodzących w skład cał[...]

Skuteczność działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych RCD w układach napędowych z falownikiem napięcia PWM DOI:10.15199/48.2016.01.21

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wpływ wartości częstotliwości pierwszej harmonicznej napięcia wyjściowego oraz częstotliwości kluczowania falowników PWM na skuteczność działania wyłączników RCD włączonych w obwody zasilania napędów elektrycznych. Pokazano przebiegi prądów różnicowych dla różnych wartości częstotliwości kluczowania tranzystorów falownika. Przeprowadzono próby skuteczności działania kilkunastu wyłączników RCD włączonych w obwód zasilania napędu. Pokazano wpływ konstrukcji wyłączników RCD na zakres częstotliwościowy wyzwalania. Wskazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z falownikami PWM. Abstract. Influence of the first harmonic frequency and switching frequency of the PWM inverters on operation effectiveness of the Residual Current Devices switched into electrical drives are described in this paper. Waveforms of the leakage currents for different switching frequency and first harmonic frequency of the inverter are shown. Testes of effectiveness of more than ten RCD-s into the supply line of the inverter are performed. Influence of the RCD-s structure on operation range are described. The problems of the typical RCD-s applications in the electrical circuits with PWM inverters, as a protective equipments against electric shock are indicated. (Operation Effectiveness of Residual Current Protective Devices in Electrical Drives with PWM Voltage Inverter) Słowa kluczowe: napęd elektryczny z falownikiem PWM, wyłącznik RCD, skuteczność ochrony Keywords: electrical drive with PWM inverter, RCD switch, effectiveness of protective Wstęp Układy napędowe z silnikiem asynchronicznym klatkowym są w obecnym czasie najpopularniejszymi przemysłowymi napędami elektrycznymi. Implementacja nowoczesnych metod sterowania silnikiem klatkowym wymaga zastosowania w napędach przemienników częstotliwości. Przemienniki składają się najczęściej z prostownika diodowego, obwodu pośredniczą[...]

Skuteczność działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych RCD w tyrystorowych układach napędowych z silnikiem prądu stałego DOI:10.15199/48.2016.12.09

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wpływ odkształcenia prądu upływu na skuteczność działania wyłączników RCD włączonych w obwody zasilania napędów elektrycznych prądu stałego z przekształtnikami tyrystorowymi. Przeprowadzono próby skuteczności działania kilkunastu wyłączników RCD włączonych w obwód zasilania napędu. Pokazano wpływ konstrukcji wyłączników RCD na zakres wyzwalania. Wskazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z napędami tyrystorowymi prądu stałego. Abstract. Influence of the leakage current deformation on operation effectiveness of the Residual Current Devices switched into DC electrical drives are described in this paper. Waveforms of the leakage current are shown. Testes of effectiveness of more than ten RCD-s into the supply line of the thyristor converter are performed. Influence of the RCD-s structure on operation range are described. The problems of the typical RCD-s applications in the electrical circuits with DC thyristor drives, as a protective equipments against electric shock, are indicated. (Operation Effectiveness of Residual Current Protective Devices in Thyristor Electrical Drives with DC motor) Słowa kluczowe: tyrystorowy napęd elektryczny, silnik prądu stałego, wyłącznik RCD, skuteczność ochrony Keywords: thyristor electrical drive, DC motor, RCD switch, effectiveness of protective Wstęp W układach napędowych prądu stałego z regulowaną prędkością obrotową, silniki są zwykle zasilane z tyrystorowych przekształtników sterowanych o komutacji sieciowej, wykonanych w topologii mostkowej (6T). Poprzez zmianę kąta opóźnienia zapłonu tyrystorów w stosunku do punktów komutacji naturalnej można zmieniać w sposób płynny wartość średnią napięcia wyprostowanego na wyjściu przekształtnika. Przekształtnik sterowany zapewnia również w warunkach pracy falownikowej, dwukierunkowy przepływ energii, co pozwala na hamowanie silnika i zwrot energii hamowania do sieci [...]

Odtwarzanie zmiennych stanu w układzie sterowania turbiną wiatrową z generatorem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2016.12.14

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję obserwatora zmiennych stanu w układzie sterowania turbiną wiatrową z generatorem indukcyjnym klatkowym. Układ regulacji ma zapewnić maksymalizację uzyskiwanej mocy elektrycznej dla prędkości wiatru w obszarze pomiędzy prędkością startu turbiny, a prędkością wyłączenia ze względu na warunki bezpieczeństwa, tj. w drugiej strefie pracy turbiny. W celu zapewnienia maksymalnej sprawności konwersji energii zaproponowano regulator pozwalający na szybkie osiąganie nowego punktu pracy turbiny w ślad za szybkimi zmianami prędkości wiatru. Pokazano wyniki badań symulacyjnych układu regulacji z obserwatorem zmiennych stanu elektrowni wiatrowej Abstract. A proposal of the observer system for wind turbine control scheme with the induction generator is presented in this paper. The control system of the turbine should ensure maximum captured electrical power for wind speed in the region between start speed of turbine and cut-off speed, when wind turbine is shouted down due to safety reasons, i.e. in a second operating region of the turbine. In order to obtain maximum efficiency of the energy conversion, the control system is proposed, which enables the wind turbine to reach fast new operating point, following fast variables of the wind speed. Simulations results of the control system with the state observer are shown in the paper (State Variables Estimation in the Control Scheme for Wind Turbine with Induction Generator) Słowa kluczowe: turbina wiatrowa, generator indukcyjny, obserwator zmiennych stanu, układ regulacji, maksimum mocy Keywords: wind turbine, induction generator, state variables observer, control system, maximum electrical power Wstęp Dążenie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) do atmosfery oraz wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł energii, głównie kopalin, powoduje coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE), w tym elektrowniami wiatrowymi. W związku z k[...]

 Strona 1  Następna strona »