Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł KUBEK"

Analiza poprzecznego rozkładu temperatury w przewodach elektroenergetycznych DOI:10.15199/48.2017.10.31

Czytaj za darmo! »

Charakterystyczną cechą wielu krajowych linii napowietrznych 110 i 220 kV jest niewielka zdolność przesyłowa. Niska obciążalność prądowa tych linii wynika głównie z temperatury granicznej roboczej wynoszącej jedynie 40°C, co przekłada się na bardzo małe odległości pionowe między przewodami roboczymi a obiektami będącymi w przestrzeni pod linią napowietrzną. Alternatywnym rozwiązaniem do budowy nowych linii jest modernizacja linii istniejących, pozwalająca na znaczne podwyższenie prądu dopuszczalnego długotrwale z zachowaniem kryterium zwisów. Większość działań modernizacyjnych podejmowanych przez operatorów sieciowych wiąże się często z podwyższeniem temperatury granicznej roboczej przewodów fazowych, wdrożeniem tzw. dynamicznej obciążalności prądowej czy wymianą przewodów istniejących na przewody o małym zwisie. Do wyznaczania zwisu przewodów wykorzystuje się zazwyczaj temperaturę powierzchni przewodu przy założeniu, że w całym przewodzie jest ona taka sama. W dotychczasowych analizach obciążalności prądowej linii napowietrznych z określonym rodzajem przewodów roboczych pomija się zazwyczaj poprzeczny przyrost temperatury występujący między środkiem (osią) a zewnętrzną powierzchnią przewodu. Różnica temperatury na promieniu przewodu wynika głównie z odmiennych warunków nagrzewania i chłodzenia drutów w jego poszczególnych warstwach [1] i w pewnych specyficznych warunkach wymiany ciepła z przewodu do otoczenia może przyjmować znaczne wartości. W stanie cieplnie ustalonym temperatura rdzenia przewodu decydująca o aktualnym zwisie jest wyższa niż temperatura oplotu, dlatego problematyka rozkładu temperatury wewnątrz przewodu bimateriałowego jest szczególnie ważna z punktu widzenia wyznaczania wymaganych odległości pionowych w przestrzeni pod linią napowietrzną. W przypadku wystąpienia dużej gęstości prądu obciążenia linii (>2 A/mm2) [2, 3, 4], przy jednoczesnym wystąpieniu warunków atmosferycznych sprzyjających chłodzeniu[...]

Wybrane aspekty wykorzystania elementów probabilistycznych w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej DOI:10.15199/48.2018.12.23

Czytaj za darmo! »

Planowanie rozwoju sieci przesyłowej (PRSP) jest procesem, którego celem jest likwidacja ograniczeń przesyłowych zmniejszających efektywność handlu energią elektryczną. W wyniku realizacji tego procesu można uzyskać plan rozwoju sieci przesyłowej, który będzie zawierał harmonogram działań, w tym inwestycji, których wdrożenie zwiększy możliwości prowadzenia transakcji handlowych, a także zapewni przesył energii elektrycznej o wymaganych parametrach pomiędzy wytwórcą a odbiorcą. Proces planistyczny jest uwarunkowany otoczeniem, w obszarze którego można wyróżnić stronę popytową, stronę podażową oraz uwarunkowania gospodarcze i społecznopolityczne. Kontrola zmian występujących w otoczeniu oraz po stronie technicznej systemu elektroenergetycznego (SEE) umożliwia opracowanie prognozy stanów funkcjonalnych sieci. Wówczas przeprowadzenie analiz symulacyjnych w tych stanach pozwoli na zaproponowanie stosownych działań modernizacyjno-inwestycyjnych. Uzyskanie harmonogramu inwestycji jest możliwe dzięki wykonaniu szeregu analiz techniczno-ekonomicznych, które pozwalają na ocenę stanu sieci przy uwzględnieniu zarówno kryteriów ekonomicznych jak i technicznych w zdefiniowanych warunkach wynikających z otoczenia. Warunki te mogą zostać zdefiniowane jednoznacznie (w ujęciu deterministycznym), bądź można przypisać im pewne prawdopodobieństwo wystąpienia (w rozumieniu ujęcia probabilistycznego). W dalszej części zawarto opis obrazujący wybrane możliwości wykorzystania podejścia probabilistycznego na rzecz opracowania planu rozwoju sieci przesyłowej oraz w analizach poprzedzających wykonanie takiego planu. Idea ujęcia probabilistycznego Analiza procesów zachodzących w SEE może być realizowana w ujęciu deterministycznym lub probabilistycznym [1]. Analiza deterministyczna polega na prowadzeniu obliczeń wielkości i wskaźników charakteryzujących stany pracy SEE w ściśle określonych warunkach. Warunki te przyjmowane są na podstawie dostępnyc[...]

Krótkoterminowe prognozowanie obciążalności prądowej lin DOI:10.15199/48.2019.08.05

Czytaj za darmo! »

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jest nieustanne zapewnianie niezawodności dostaw energii elektrycznej od węzłów wytwórczych do węzłów odbiorczych. Zadanie to jest realizowane za pośrednictwem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Głównym zadaniem sieci przesyłowej jest przesył energii wyprodukowanej w krajowych elektrowniach systemowych do obszarów deficytowych oraz zapewnienie wymiany międzysystemowej z krajami ościennymi. Drugim zadaniem stawianym sieci przesyłowej jest zapewnienie równoległej i synchronicznej pracy wszystkich generatorów przyłączonych do danej sieci, co w elektroenergetyce jest ściśle związane z zapewnieniem stabilności pracy urządzeń wytwórczych. Do głównych zadań sieci dystrybucyjnej można zaliczyć dostawę energii do odbiorców końcowych o odpowiedniej jakości [1]. Zarówno w przypadku sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej, zapewnienie wystarczająco dużej obciążalności prądowej elementów sieciowych stanowi dla operatorów bardzo ważne zadanie w dobie rozwoju rynku energii (mocy) oraz intensywnego wzrostu liczby węzłów do których przyłączone są urządzenia energetyki odnawialnej. Zgodnie z informacjami zawartymi m.in. w [2], [3], [4] powszechnie wykorzystywanym środkiem mającym na celu zwiększenie dopuszczalnego prądu obciążenia linii napowietrznych jest stosowanie monitorowania parametrów pogodowych oraz temperatury przewodów roboczych. W artykule zaprezentowano model matematyczny pozwalający na określenie obciążalności prądowej linii 110 kV na podstawie informacji o temperaturze powietrza i prędkości wiatru. Opracowany model numeryczny został wykorzystany do określenia niepewności przy krótkoterminowym prognozowaniu obciążalności prądowej linii napowietrznej. Wyznaczanie obciążalności prądowej linii w funkcji temperatury otoczenia i prędkości wiatru W celu uzyskania informacji o aktualnym stanie warunków pogodowych wpływających n[...]

Modelowe wspomaganie analiz sieciowych DOI:10.15199/48.2019.10.11

Czytaj za darmo! »

Analizy sieciowe i analizy procesów rynkowych (analizy techniczno-ekonomiczne) w obszarze systemu elektroenergetycznego (SEE) wymagają opracowania odpowiedniego modelu obliczeniowego, uwzględniającego parametry fizyczne elementów sieciowych oraz pozyskania szeregu informacji dodatkowych niezbędnych w analizach systemowych [1]. Dane wymagane w tego typu analizach należy zatem wzajemnie powiązać, co prowadzi do opracowania odpowiednich procedur konwersji zbiorów danych. Poniżej opisano zaproponowane w tym zakresie procedury pozwalające na budowę, na podstawie danych sieciowych, modelów wykorzystywanych w analizach rynkowych, jak również przedstawiono koncepcję procedury odtwarzania modelu sieciowego zachowując rozwiązania określone w drodze analiz rynkowych. Analizy techniczno-ekonomiczne w ujęciu rynkowym są głównie wykorzystywane w procesie planowania sieci przesyłowej, mającego na celu ustalenie harmonogramu działań, których wynikiem jest utrzymanie i rozbudowa istniejącej sieci w taki sposób, aby spełniała ona określone wymagania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne [2,3]. Modele sieciowe budowane są w taki sposób, aby jak najlepiej odwzorować istniejący stan systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem koniecznej redukcji wymiarowości problemu obliczeniowego w takim stopniu, żeby możliwe było przeprowadzenie obliczeń numerycznych w akceptowalnym czasie [4]. Metody redukcji proponowane były i są przez różnych autorów, i oceniane pod kątem ich przydatności w dostępnych pozycjach literaturowych [5]. Wyniki odpowiednio wykonanej redukcji modelu sieciowego stanowią podstawę analiz techniczno-ekonomicznych czyli analiz, które przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych wynikających z fizykalnych właściwości sieci, będą pozwalały na modelowanie relacji o charakterze handlowym związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej [6]. Aktualnie dostępne są rożne rozwiązania narzędziowe pozwalające na przeprowadzenie o[...]

 Strona 1