Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Joanna MICHAŁOWSKA"

Normatywne pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy operatora obrabiarek sterowanych numerycznie DOI:10.15199/48.2016.12.25

Czytaj za darmo! »

Minimalizacja poziomu czynników szkodliwych na stanowisku pracy jest jednym z podstawowych zadań utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w zakresie ochrony zdrowia jak i komfortu pracy. Niezwykle istotne z tego punktu widzenia jest systematyczne monitorowanie poziomów czynników szkodliwych poprzez prowadzenie miarodajnych pomiarów na stanowisku pracy. Sposób przeprowadzania pomiaru hałasu i pola elektromagnetycznego PEM na stanowiskach pracy konkretnych maszyn i urządzeń jest znormalizowany, przez co pomiary różnych maszyn mogą być ze sobą porównywane. W pracy przedstawiono pomiary hałasu i PEM frezarki sterowanej numerycznie DMC 635. Wyniki pomiarów ujawniły jedynie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na stanowisku pracy operatora obrabiarki przy pewnych parametrach obróbki. Efektem badań środowiskowych są szczegółowe zalecenia stosowania przez operatora indywidualnych środków ochrony narządu słuchu podczas obsługi obrabiarki CNC. Abstract. Minimizing the level of harmful factors in the workplace is one of the basic tasks in maintaining industrial safety, including health care and work comfort. In this view systematic monitoring of harmful factors level by performing reliable measurements in the workplace is crucial. The method of measuring noise and electromagnetic field (PEM) levels in the workplace of particular machines and devices is standardized so that the measurement results of different machines can be compared. This work presents the noise and PEM measurements of numerically operated DMC 635. The measurement results reveal that the permissible noise level has been exceeded in the workplace of a machine tool operator in case of certain machining parameters. Environmental tests served as the basis for a detailed set of recommendations concerning the use of personal hearing protective equipment by the operator while working with CNC machine tools. Measurements of the level of harmful factors in the workplace of num[...]

Prediction of the parameters of magnetic field of CNC machine tools DOI:10.15199/48.2019.01.34

Czytaj za darmo! »

The effect of the electromagnetic field (PEM) of high frequency on the tissue of the body is a subject of research conducted by numerous scientific centres across the world. Electromagnetic radiation causes various ailments among workers, depending on the field strength and frequency. Operation of a technological machine in the electromagnetic field (PEM) that derives from various sources puts a machine operator in danger of harmful factors. PEM can also affect negatively operation of the machine and operating system [1, 3]. The forecast methods applied to economy were used, including the Simple Moving Average (SMAMS) and weighted- average method (WMAMS), or using the simple model of exponential smoothing. The method of the Simple Moving Average is based on a time series. Time series should be characterized by a fixed (average) level with random fluctuations. The average moving weighted method, similarly to Simple moving Average is based on a time series. The basic assumption was that the time series of deviation change should be characteristic of a fixed (average) level with random fluctuations. The premise for using the method is high random fluctuations. The action mechanizm of the method takes into consideration the phenomena of dating the information (the most recent information are of greater importance) (Fig.1, Fig.2). Fig.1. General form of time series and its components in typical course of time series The basic method of electromagnetic risks assessment at workplace, used in accordance with the regulation of the Minister of Labour concerning NDN electric and magnetic fields and Polish PN-T-06580:2002 norm, is based on induction of magnetic field and that affect the operator [2, 4, 5, 6]. Fig.2. General form of time series and its components in time series components (random, seasonal, cycl[...]

Numerical models of human breast

Czytaj za darmo! »

The aim of the paper is to introduce the online repository of numerical breast models, obtained using MRI. These free available models allow to better illustrate changes setting in breast through obtained fairly accurate characteristics of tissues i.e. the models assemble the structural heterogeneity of normal breast tissues and the realistic dispersive dielectric properties in frequency range 0.5-20 GHz based on Debye’s model. Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja darmowego repozytorium naturalistycznych, numerycznych modeli gruczołu piersiowego i jego krótkie omówienie. Modele te pozwalają zobrazować heterogeniczną budowę gruczołu piersiowego, a także odwzorować właściwości dyspersyjne jego tkanek w zakresie częstotliwości 0.5-10 GHz w oparciu o parametryczny model Deb[...]

Rozkład pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości w gruczole piersiowym

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie numerycznej analizy rozkładu pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, przy wykorzystaniu metody różnic skończonych w dziedzinie czasu, w modelu gruczołu piersiowego. W celu uproszeniu zagadnienia założono że model jest półsferyczny i homogeniczny, a jego parametry elektryczne są opisane równaniem Cole-Cole. Abstract. The aim of the paper is to introduce numerical analysis of electromagnetic field distribution by FDTD method. In order to simplify the problem it has been assumed that the breast models is homogeneous and its electric parameters are describe by Cole-Cole equation. (The distribution of electromagnetic field of high frequency in breast gland) Słowa kluczowe: nowotwór gruczołu piersiowego, FDTD, rozkład PEM (pola elektromagnetycznego), antena dipolowa. Keywords: Breast Cancer, FDTD(finite difference time domain), electromagnetic field distribution, dipole antenna. Wstęp Do końca obecnej dekady nowotwory złośliwe staną się najprawdopodobniej przyczyną numer jeden umieralności zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Według danych z najnowszego raportu Krajowej Bazy Danych Nowotworowych na nowotwory złośliwe w 2007r. zachorowało w Polsce 61688 kobiet, a zmarło 39345. Najczęściej występującym nowotworem u kobiet jest rak piersi (22,42% zachorowań [6]). Rys.1. Statystyka zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce w 2007r.[11] Rys.2. Statystyka zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce w [...]

Numerical analysis of high frequency electromagnetic field distribution and specific absorption rate in realistic breast models

Czytaj za darmo! »

The knowledge of the electric field distribution in a female body plays a very important role in breast cancer detection. The aim of this paper is to present the numerical analysis of electric field distribution and SAR using the FDTD method in four kinds of realistic breast models. Three types of breast cancer have been used to demonstrate pathologies. Streszczenie. Wiedza o rozkładzie pola elektrycznego w ciele kobiety ma wielkie znaczenie w detekcji raka. Praca niniejsza ma na celu przedstawienie numerycznej analizy rozkładu pola elektrycznego i SAR za pomocą metody FDTD w naturalistycznych czterech rodzajach piersi. Jako patologie zastosowano trzy rodzaje nowotworów piersi. (Numeryczna analiza rozkładu pola elektrycznego i SAR w naturalistycznym modelu piersi dla wysokich częstotliwości). Keywords: Electric field distribution (E), SAR (Specific Absorption Rate), breast phantom, cancer Słowa kluczowe: rozkład pola elektrycznego, współczynnik absorbcji, model piersi, nowotwór. Introduction The development of microwave breast cancer detection techniques, which has been be seen in the last ten years, uses electromagnetic field (EMF) analysis in the context of electromagnetic hazards. According to the standard proposed by the Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP [2] and adopted by EU as the norm, parameters which are required for estimation of EMF expo[...]

Odporność warstw metalicznych stosowanych w systemach tekstronicznych na deformacje mechaniczne DOI:10.15199/48.2017.12.28

Czytaj za darmo! »

Tekstronika to ważny sektor rozwijającego się przemysłu włókienniczego w obszarze inteligentnych tekstyliów. Jest to synergiczne połączenie takich obszarów nauki jak włókiennictwo, elektronika oraz informatyka. Ten nowy kierunek badawczy ma wiele zastosowań, a do kluczowych należy zaliczyć sport i rekreację, opiekę zdrowotną, wojsko i bezpieczeństwo, odzież, modę oraz elektronikę użytkową [1-7]. Zgodnie z raportem ID Tech Exibition Report z 2016 r., skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (Compound Annual Growth Rate, CAGR) na lata od 2015 do 2018 wyniesie 37% w przypadku inteligentnych zegarków - smart watch, 34% dla wyrobów medycznych, 146% dla odzieży sportowej i 585% dla urządzeń wykorzystujących technologię typu AR & VR (Augmented and Virtual Reality). W większości wymienionych obszarów, struktury tekstroniczne odgrywają ważną rolę i są podstawą do wykonania sensorów i elementów uruchamiających, urządzeń użytkownika końcowego i platform komunikacyjnych, w których systemy bezprzewodowe są coraz szerzej stosowane do przekazywania informacji dotyczących informacji na temat funkcji życiowych [6-8]. Wykorzystanie elektrod tekstylnych do monitorowania pacjentów choć pomocne w leczeniu pacjentów, niesie za sobą problemy inżynierskie w zakresie przetwarzanie dużej ilości danych [9,10]. Wraz z rozwojem nauk o materiałach oraz elektroniki, urządzenia i systemy tekstroniczne stają się coraz bardziej zminiaturyzowane i elastyczne. Najczęstszym, a zarazem najstarszym sposobem wytwarzania elementów przewodzących zintegrowanych z tekstyliami wykorzystywanych w systemach tekstronicznych było wykorzystywanie cienkich nitek przewodzących o dobrej konduktywności i wplatanie ich w wyrób włókienniczy w procesie jego wytwarzania. Proces ten jest zazwyczaj skomplikowany i wymaga zmian w całym procesie produkcyjnym, a jednocześnie nie umożliwia tak różnorodnej funkcjonalizacji wyrobów jak techniki powierzchniowe, do których zalicza się sputt[...]

The intensity of electromagnetic fields in the range of GSM 900, GSM 1800 DECT, UMTS, WLAN in built-up areas DOI:10.15199/48.2018.12.45

Czytaj za darmo! »

The effect of civilisation development associated with radio communication and radio diffusion technologies is the widespread exposure to electromagnetic fields in the field of high frequencies in the environment. Radio and television broadcasting stations, GSM base stations, or broadcasting devices from the WiFi band are indispensable in the present world. It is important, however, that they work and are located in such a way that on the one hand they optimally fulfil their telecommunications functions, and on the other - minimally affect the environment, mainly in terms of the level of electromagnetic radiation in urban areas. From the point of view of environmental and human protection, as well as electromagnetic compatibility, it becomes important to monitor and measure the electromagnetic field (in particular the electrical component) produced by devices operating on communication frequencies. Socio-scientific needs of the study of the impact of radio communication installations and devices are governed by governmental institutions as well as research centers [1-11]. Conclusions from many studies are not unequivocal, although most often there is no statistically significant relationship between exposure and chronic or acute symptoms of health. A special case is the study of the influence of the electromagnetic field on the human reproductive system, reproductive processes - including the developing embryo and then the fetus. Knowledge on this subject is still developing and all conditions of human reproduction are still unknown. Many scientific publications, among others in terms of the impact of the electromagnetic field on semen are contradictory. Some have a beneficial effect on the sperm's movement parameters, while others have an inverse effect [1,2,3,7]. The actual levels of electromagnetic radiation values to which people are subjected depend on existing installations and radio communication devices in the imme[...]

 Strona 1