Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Zdanowski"

Problemy przy produkcji laminatów i folii współwytłaczanych oraz opakowań z tych materiałów

Czytaj za darmo! »

Wśród folii opakowaniowych, szczególnie stosowanych do formowania opakowań żywności, giętkie materiały wielowarstwowe stanowią ilościowo duży segment rynku. Materiały te, uzyskane przez łączenie polimerów w procesie współwytłaczania lub laminowania mogą różnić się właściwościami oraz zastosowaniami. Przy ich wytwarzaniu, a następnie przetwórstwie może pojawić się wiele problemów technicznych i technologicznych. Wytypowanie odpowiedniej struktury folii wielowarstwowych do określonego produktu wymaga znajomości właściwości pakowanego produktu, czasu jego przechowywania w opakowaniu, wrażliwości na czynniki zewnętrzne oraz dostosowania właściwości materiału opakowaniowego do wymagań maszyny pakującej. Bogusław Zdanowski: Problems encountered in the manufacture of laminates and co[...]

Badania szczelności opakowań w stosunku do gazów


  Powszechne we współczesnym obrocie towarowym dążenie do przedłużenia okresu przechowywania produktów, zwłaszcza spożywczych, zadecydowało o rozwoju systemów pakowania wymagających użycia materiałów opakowaniowych i opakowań o wysokiej barierowości. Dotyczy to zarówno opakowań giętkich, jak też sztywnych, a zwłaszcza systemów pakowania w atmosferze modyfikowanej (z ang. MAP - Modified Atmosphere Packaging), zwanych w kraju pakowaniem w atmosferze ochronnej, oraz pakowania próżniowego i w atmosferze gazu obojętnego. We wszystkich tych systemach występuje konieczność zabezpieczenia przed przenikaniem gazów z powietrza do wnętrza opakowania, zaś w przypadku np. systemu MAP również przed ubytkiem gazów z opakowania, przenikających do atmosfery zewnętrznej. Obecnie projektanci opakowań mają do dyspozycji szeroki wachlarz materiałów o różnej, w tym bardzo wysokiej barierowości. Dostępne są także metody badania przenikalności materiałów opakowaniowych w stosunku do gazów o dużej dokładności wykonywanych pomiarów. Najbardziej precyzyjne określenie barierowości w stosunku do gazów materiału opakowaniowego jest jednak niewystarczające, jeśli warunku barierowości nie spełni zamknięte opakowanie po napełnieniu produktem. Stąd też ocena szczelności zamknięcia w stosunku do gazów jest nie mniej ważnym problemem niż ocena przenikalności gazów użytych w produkcji materiału opakowaniowego. Niestety dotychczas stosowane w praktyce laboratoryjnej metody badania szczelności gotowych opakowań, a także opakowań po ich napełnieniu produktem nie są tak precyzyjne jak metody badania przenikalności materiałów opakowaniowych. Metody te zostały opracowane i są stosowane głównie do oceny szczelności zamknięć np. typu nakrętek w opakowaniach sztywnych, takich jak: butelki, bębny, kanistry. Wykorzystanie tych metod do oceny szczelności zamknięć zgrzewanych, a także innych połączeń zgrzewanych w opakowaniach giętkich oraz zamknięć z folii w sztywnych poje[...]

Metody badań toreb z uchwytem uwzględniające warunki użytkowania toreb DOI:10.15199/42.2016.9.3


  Wstęp Według szacunkowych danych z 2010 roku, każdy obywatel Unii Europejskiej wykorzytał średnio około 200 toreb wykona - nych z tworzyw sztucznych, z czego 90% z nich stanowiły lekkie torby (o grubości poniżej 50 mikrometrów). Jako ich zalety dla użytkowników najczęściej wymienia się niską masę jednostko- wej torby oraz stosunkowo wysoką wytrzymałość mechaniczną.[...]

Wpływ rodzaju tworzywa, konstrukcji gwintu oraz siły dokręcenia zamknięć na odporność na korozję naprężeniową wybranych opakowań z tworzyw sztucznych DOI:


  Influence of type of plastic, thread construction and closure screw power on stress corrosion resistance of some plastic packaging STRESZCZENIE: Parametr odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESCR) jest parametrem specyfikowanym dla tworzyw. Definiuje się go jako odporność tworzywa w czasie na działanie środowiska korozyjnego przy stałym naprężeniu w podwyższonej temperaturze. Istnieje kilka norm, według których bada się parametr ESCR. Badania prowadzone są na kształtkach o znormalizowanych wymiarach, głębokościach nacięć oraz różnych wartościach zastosowanych naprężeń. Nie oddają one jednak w pełni rzeczywistych czynników, na działanie których będzie narażony wyrób końcowy. Badania odporności na korozję naprężeniową wykonano zgodnie z procedurą badawczą PBw/DOJ/04.24 na zamknięciach nakręconych na preformy PET. Badania prowadzono w temperaturze 50°C, z zastosowaniem płynu modelowego IGEPAL CO-630 o stężeniach 10%. Badania prowadzono na zamknięciach różniących się konstrukcją oraz rodzajem tworzywa. Pokazano również wpływ zastosowanego momentu zakręcającego na występowania korozji naprężeniowej. Z przeprowadzonych badań wynika, iż istotne znaczenie dla występowania korozji naprężeniowej ma konstrukcja zamknięcia, w szczególności przejście pobocznicy w denko. Jest to jedno z newralgicznych miejsc, w których najczęściej dochodzi do pękania zamknięć. ABSTRACT: Environmental Stress Corrosion Resistance (ESCR) parameter is a parameter specified for plastics. It is defined as the resistance of the material over time to the corrosive environment at constant stress at elevated temperatures. There are several standards according to which the ESCR parameter is tested. The research is conducted on standardized shapes, incision depths and various stresses. However, they do not fully reflect the real factors for which the end product will be exposed. Stress Corrosion Resistance Testing was performed in accordance with test procedure PBw/DOJ/04.24 on closu[...]

Charakterystyka dwukierunkowo orientowanych folii PET oraz laminatów z udziałem tych folii


  Dynamiczny rozwój w kraju produkcji laminatów z udziałem dwukierunkowo orientowanych folii z polipropylenu oraz z poli (tereftalanu etylenu) - PET, zazwyczaj z drukiem międzywarstwowym i metalizowanych, a jednocześnie napływające sygnały o pojawiającej się niejednokrotnie delaminacji skłoniły COBRO do wykonania szerszych badań w zakresie oceny wytrzymałości na odrywanie warstw w tego typu materiałach. [1]W pracy tej skoncentrowano się na badaniach laminatów z udziałem folii PET ze szczególnym uwzględnieniem zadrukowywanych międzywarstwowo, przy jednocześnie występującej metalizacji, to jest takich, w których problemy z delaminacją występują najczęściej. W pierwszej z serii publikacji przewidzianych do druku w czasopiśmie Opakowanie, stanowiących relację z pracy COBRO, zostaną omówione właściwości dwuosiowo orientowanych folii PET oraz laminatów z udziałem tych folii, a także zostaną zasygnalizowane problemy związane z delaminacją, pojawiającą się u użytkowników laminatów z folią PET. W kolejnej publikacji zostanie scharakteryzowana metodyka badań wytrzymałości na odrywanie warstw w tych materiałach, a w następnej wyniki wykonanych w COBRO badań. Właściwości giętkich folii PET jako składnika laminatów Giętkie folie PET, przeznaczone do laminowania, w odróżnieniu od sztywnych folii termoformowalnych, wytwarzane i stosowane są w postaci folii dwuosiowo orientowanych, stabilizowanych termicznie. Stabilizacja termiczna wyróżnia giętkie dwuosiowo orientowane folie PET, w stosunku do innej postaci folii orientowanych to jest coraz szerzej stosowanych termokurczliwych efektownych obwolut na butelkach, najczęściej również z PET. Orientowane folie PET charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną przy nieznacznej rozciągliwości, odpornością termiczną, chemiczną, w tym na tłuszcze oraz odpornością na OPAKOWANIE 11/2012 60 BADANIA I ROZWÓJ Charakterystyka dwukierunkowo orientowanych folii PET oraz laminatów z udziałem [...]

Znaczenie właściwości nazywanej z ang. hot tack w technice opakowaniowej


  Powszechnie w technice opakowaniowej przyjęty angielski termin hot tack określa wytrzymałość świeżo uformowanej spoiny zgrzewanej, kiedy spoina ta nie jest jeszcze całkowicie zestalona. Zgrzewanie zazwyczaj obejmuje fazę ogrzewania materiału, kiedy elektrody zgrzewające dociskają materiał zgrzewany i są poprzez ten materiał zwarte oraz fazę chłodzenia/zestalania, kiedy w przypadku ogrzewania ciągłego, elektrody są otwarte, a w przypadku ogrzewania impulsowego jeszcze przez pewien czas zwarte. Po uzyskaniu wystarczającego stopienia polimerów, następuje wzajemna penetracja łańcuchów polimerów w warstwach tworzących spoinę zgrzewaną. Większość badań wytrzymałości połączeń zgrzewanych materiałów opakowaniowych i opakowań wykonywana jest po całkowitym ostudzeniu spoiny w temperaturze pokojowej (w laboratorium zazwyczaj w warunkach normalnych 230°C, 50% wilg. wzgl.). W odniesieniu do zgrzewania badanie w takich warunkach jest często niewystarczające, a jak to zostanie przedstawione na przykładziewdalszej części tej publikacji,może być nawetmylące dla oceny materiału opakowaniowego i dla przewidywania jego zachowania się w warunkach maszynowego formowania opakowań przez zgrzewanie, ich napełniania oraz zamykania. Na rys. 1 (od a do g) zilustrowano rodzaje uszkodzeń, występujących przy rozrywaniu połączeń zgrzewanych. Zilustrowany na rys. 1a przypadek dotyczy rozwarstwienia podczas badania wytrzymałości spoiny, rys. 1b przedstawia uszkodzenie występujące wewnątrz spoiny, ryc. 1c stanowi przypadek delaminacji. Rys. 1d ilustruje uszkodzenie materiału, zaczynające się w obrębie spoiny zgrzewanej, a w przypadku rys. 1e oraz 1f wytrzymałość spoiny jest większa od wytrzymałości zgrzewanego materiału, który ulega zerwaniu (rys. 1e) lub też wydłużeniu (rys. 1f). W przypadku zilustrowanym na rys. 1g wydłużalność materiału zgrzewanego i uformowanej spoiny kształtują się na zbliżonym poziomie, dlatego też wydłużają się równocześnie. Podc[...]

Metodyka badań wytrzymałości na oddzieranie warstw laminatów


  Dynamiczny rozwój w kraju produkcji laminatów z udziałem dwukierunkowo orientowanych folii z polipropylenu (BOPP) oraz z poli(tereftalanu etylenu) - PET, zazwyczaj zadrukowywanych międzywarstwowo oraz metalizowanych, a także napływające sygnały o pojawiającej się niejednokrotnie delaminacji, skłoniły COBRO do wykonania szerszych badań w zakresie oceny wytrzymałości na oddzieranie warstw w tego typu materiałach [1]. W pracy tej skoncentrowano się na badaniach laminatów z udziałem folii PET ze szczególnym uwzględnieniem zadrukowywanych międzywarstwowo, przy jednocześnie występującej metalizacji, to jest takich, w których problemy z delaminacją występują najczęściej. W pierwszej z serii publikacji, która ukazała się już w roku 2012, w numerze 11. czasopisma Opakowanie [2], stanowiącej wstępną relację z pracy COBRO, omówiono właściwości dwuosiowo orientowanych folii PET oraz laminatów z udziałem tych folii, a także zasygnalizowano zaobserwowane problemy związane z delaminacją, pojawiającą się u użytkowników laminatów. Wprzedstawianej drugiej z kolei publikacji, związanej z przytoczoną pracą [1], zostanie scharakteryzowana metodyka badań wytrzymałości na oddzieranie warstw w tych materiałach, a w następnej będą omówione wyniki wykonanych badań. Stosowane w praktyce metody badań wytrzymałości na oddzieranie warstw laminatów Wśród stosowanych metod badania wytrzymałości na oddzieranie warstw laminatów można wyróżnić takie, w których przynajmniej z założenia badanie odbywa się przy zachowaniu pomiędzy rozdzielanymi warstwami kąta 180° lub 90°. Kąt ten w momencie rozpoczęcia badania jest niewątpliwie zachowany, jednak - jak wykazuje doświadczenie- wtrakcie trwania próby, w zależności od wielu czynników, w szczególności związanych ze sztywnością warstw laminatu, może ulegać zmianom, co niejednokrotnie rzutuje na wyniki oznaczeń. Badanie przy zachowaniu kąta rozwarstwiania wynoszącego 180° stanowi podstawę metod badań opisanych[...]

Hot tack, badanie wytrzymałości połączeń bezpośrednio po zgrzewaniu


  1. Wstęp Powszechnie w technice opakowaniowej przyjęty angielski termin hot tack określa wytrzymałość świeżo uformowanej spoiny zgrzewanej, kiedy spoina ta nie jest jeszcze całkowicie zestalona. Zgrzewanie obejmuje zazwyczaj fazę ogrzewania materiału, kiedy elektrody zgrzewające dociskają materiał zgrzewany i są poprzez ten materiał zwarte, oraz fazę chłodzenia/zestalania, kiedy w przypadku ogrzewania ciągłego elektrody są otwarte, a w przypadku ogrzewania impulsowego jeszcze przez pewien okres zwarte. Po uzyskaniu wystarczającego stopienia polimerów następuje wzajemna penetracja łańcuchów polimerów w warstwach tworzących spoinę zgrzewaną. Badania wytrzymałości połączeń zgrzewanych materiałów opakowaniowych i opakowań wykonywane są zwykle po całkowitym ostudzeniu spoiny, w temperaturze pokojowej (w laboratorium zazwyczaj w warunkach normalnych 23°C, 50% wilg. wzgl.). Badanie wykonane w takich warunkach jest często niewystarczające, a dla oceny zachowania materiału w przetwórstwie może być nawet mylące. Podczas napełniania opakowań pakowanym produktem problem stanowi występowanie sił oddziałujących na rozrywanie świeżo uformowanej, nie całkowicie zestalonej jeszcze spoiny. W sposób szczególnie drastyczny oddziaływanie to występuje w pionowym systemie vffs (z ang. vertical form fill seal - pionowe formowanie, napełnianie i zamykanie przez zgrzewanie), gdzie przy napełnianiu opakowania produkt spada z określonej wysokości, uderzając w formowaną spoinę. Im większa szybkość pakowania i większa liczba taktów na minutę, tym mniej czasu pozostaje na zestalenie się spoiny zgrzewanej [1]. Zdarzają się niejednokrotnie przypadki, gdy kolejne partie produkcyjne folii polietylenowych użytych jako warstwy składowe laminatów wyprodukowane z zastosowaniem tego samego typu polimeru wykazują znaczne zróżnicowanie wartości hot tacku. Przyczyna występowania tych różnic nie zawsze jest łatwa do wyjaśnienia. Zbadanie hot tacku pozwala jednak uni[...]

Badania nad uodpornieniem tektury falistej na działanie wilgoci DOI:10.15199/42.2016.6.3


  1. Geneza włączenia do działalności COBRO tematyki związanej ze zwiększeniem wodoodporności opakowań z tektury falistej Specyfika branży opakowaniowej, w tym również w zakresie produkcji opakowań z tektury falistej, związana jest z potrzebą wytwarzania krótkich serii opakowań dla określonych przeznaczeń i konkretnych użytkowników. Stąd też branża ta w kraju zdominowana jest przez liczne mniejsze przedsiębiorstwa, skłonne do podejmowania produkcji krótkoseryjnej, którą nie są zainteresowane duże przedsiębiorstwa, reprezentowane w tej branży znacznie mniej licznie. W tym miejscu warto przytoczyć powołaną w opracowaniu J. Kuzincow [1] strukturę przedsiębiorstw opakowaniowych w Polsce, wyrażającą się wielkością zatrudnienia, uwzględniającą także producentów opakowań z tektury falistej (tab. 1.). Wobec dużej liczby przedsiębiorstw konkurencyjność na rynku opakowań, w tym również z tektury falistej, zaznacza się w sposób zdecydowany i wyraża się między innymi coraz większymi wymaganiami odnośnie jakości nadruku i jego funkcji - zarówno marketingowych, jak też informacyjnych. Dotyczy to również nadruku na opakowaniach transportowych, w tym także z tektury falistej. Ze względów technicznych, ekonomicznych i marketingowych technika fleksograficzna w coraz większym stopniu wykorzystywana jest również w przypadku opakowań z tektury, gdzie do niedawna niemal wyłącznie dominował druk offsetowy. Dlatego też liczni w kraju producenci opakowań z tektury falistej, którzy w okresie wcześniejszym korzystali z usług drukarń offsetowych, zaopatrzyli się we własne urządzenia do druku fleksograficznego. Wzmiankowana konkurencyjność na rynku opakowań z tektury falistej skłania producentów do poszukiwania różnych me- Research on increasing of corrugated board moisture resistance Reasons for introduction to the COBRO plan, the subjects connected with waterproof increase of corrugated board, were explained. Fruit and vegetable as the products packe[...]

Wyniki badań opakowań typu doypack do produktów wrażliwych na zawilgocenie DOI:10.15199/42.2015.3.3


  1. Wstęp W publikacji, która ukazała się w nr 1/2015 czasopisma Opakowanie [1], scharakteryzowano pozycję opakowań typu doypack, zaliczanych w technice światowej do najbardziej rozwojowego segmentu opakowań giętkich, oraz omówiono wykonane w COBRO prace poprzedzające uruchomienie produkcji tego typu opakowań. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane w podjętej już produkcji w PPHU EWA Strękowski sp. j. W niniejszej publikacji przedstawione zostaną rezultaty wykonanych w Instytucie badań prototypowej serii opakowań typu doypack. 2. Przedmiot badań Przedmiot badań stanowiła seria prototypowa torebek stojących typu doypack z zamknięciem strunowym, umożliwiającym wielokrotne otwieranie i ponowne dość szczelne zamykanie opakowań. Opakowania te były wykonane przy wykorzystaniu prototypowego urządzenia produkcyjnego w PPHU EWA Strękowski sp. j., w ramach realizacji umowy o współpracę z COBRO - Instytutem Badawczym Opakowań. Wykorzystane urządzenie produkcyjne dostosowane jest do łączenia z korpusem torebki zamknięć strunowych zarówno z PE, jak i z PP, przy odpowiednio dostosowanej warstwie wewnętrznej użytego laminatu. Poddane ocenie opakowania były wykonane z laminatu z warstwami zgrzewalnymi z folii CPP, dlatego też zawierały zamknięcia z PP. Seria prototypowa obejmowała torebki typu doypack, scharakteryzowane w tab. 1. 3. Metodyka badań 3.1. Badanie przenikalności pary wodnej dla laminatów z serii prototypowej opakowań typu doypack Jak zaznaczono w poprzedniej części opracowania [1], w związku z podstawowym przeznaczeniem nowych opakowań do produktów wrażliwych na wilgoć, doboru materiałów opakowaniowych dokonano ze względu na maksymalną barierowość w stosunku do pary wodnej. Dlatego też w ocenie serii prototy- OPAKOWANIE 3/2015 82 PACKAGING SPECTRUM RESULTS OF RESEARCH OF DOYPACK PACKAGING FOR HUMIDITY SENSITIVE PRODUCTS Start of doypack packaging production in PPHU EWA Strękowski sp.j. was preceded by a series of prototype t[...]

 Strona 1  Następna strona »