Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WIOLETTA M. BAJDUR"

Możliwości wykorzystania modyfikowanych odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej w technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Jednym z nowych rozwiązań technologicznych jest uzyskanie efektywnych flokulantów stosowanych w procesach oczyszczania ścieków na drodze modyfikacji chemicznej poprodukcyjnych odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej (nowolaku SE). Zbadano właściwości flokulacyjne uzyskanych polielektrolitów typu anionowego. Badania przeprowadzono dla wód dołowych z kopalni Kleofas w Katowicach, wód z obie[...]

Zastosowanie cyklu życia do oceny wpływu na środowisko nowo zsyntezowanych flokulantów polimerowych DOI:10.15199/62.2017.12.35


  Zmiany klimatyczne, zagrożenia środowiska spowodowane działalnością przemysłową oraz zmniejszająca się ilość zasobów energetycznych, to tylko niektóre z bieżących problemów, z jakimi borykają się współczesne społeczeństwa. Problemy te determinują poszukiwania odpowiednich narzędzi wspomagających prowadzenie działalności proekologicznej w zakładach przemysłowych. Jednym z takich narzędzi jest ekologiczna ocena cyklu życia produktu LCA (life cycle assessment). Metoda ta jest w szczególności wykorzystywana do oceny wpływu działalności przemysłowo-wytwórczej na środowisko1, 2). Jednym z sektorów znacznie obciążających środowisko jest hutnictwo żelaza i stali, w którym obserwuje się duże zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. W hutach prowadzi się obecnie działania w kierunku modernizacji procesów produkcyjnych w celu ograniczenia emisji pyłów i gazów oraz odpadów poprodukcyjnych. Wykorzystywanie analiz LCA w branży hutniczej pozwala na zidentyfikowanie największych źródeł zagrożeń środowiska i oszacowanie efektów ekologicznych związanych z badanymi technologiami produkcji stali3). aPolitechnika Częstochowska; bInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków; cVSB - Techniczny Uniwersytet w Ostrawie (Czechy) Wioletta M. Bajdura,*, Anna Henclikb, Marlena Grabowskaa, Radomir Ščurekc, Kateřina Sikorovác Use of LCA for assessment of environmental impact of newly synthesized polymeric flocculants Zastosowanie cyklu życia do oceny wpływu na środowisko nowo zsyntezowanych flokulantów polimerowych DOI: 10.15199/62.2017.12.35 Mgr inż. Anna HENCLIK w roku 2003 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Aktualnie pracuje w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. Specjalność - oceny wpływu na środowisko z wykorzystaniem metody LCA. Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochow[...]

 Strona 1