Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Tal-Figiel"

Modelowanie matematyczne kinetyki ekstrakcji substancji aktywnych z roślin leczniczych w polu ultradźwiękowym


  Badano ekstrakcję mentolu z liści mięty pieprzowej, chlorofilu α i β z liści pokrzywy oraz inuliny z korzenia mniszka lekarskiego wodą lub mieszaniną wody i etanolu (1:1) w polu ultradźwiękowym (2 kHz, do 750 W) w temp. 25-80°C. Współczynnik dyfuzji zwiększał się ze wzrostem temperatury ekstrakcji i zużycia mocy. Mieszany rozpuszczalnik był bardziej efektywny. Przedstawiono podstawy procesu. Menthol, chlorophyl (α+β) and inline were extd. with H2O or EtOH-H2O mixt. (1:1) from mint leafs, nettle leafs and dandelion roots, resp., under ultrasounds (20 kHz up to 750 W) at 25-80°C. The diffusion coeff. increased with increasing extn. temp. and power consumption. The mixed solvent was more efficient than H2O. Fundamentals of the process were given. Wiele substancji aktywnych znajdujących się w liściach, łodygach i korzeniach roślin odgrywa istotną rolę od lat w medycynie i farmacji oraz w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Coraz lepsze opanowanie techniki wytwarzania ultradźwięków i budowy przetworników dla tego celu sprzyjają wykorzystaniu w praktyce tej szczególnie czynnej postaci energii. Stosowanie ultradźwięków w procesach przenoszenia masy umożliwia znaczne skrócenie czasu trwania procesu, a w warunkach wystąpienia kawitacji ultradźwiękowej następuje gwałtowny wzrost współczynnika przenikania masy i sprawności ekstrakcji. Ekstrakcja substancji z komórek roślinnych lub związków tworzących kompleksy, dzięki ich rozbijaniu (rozrywaniu) czyni metodę ultradźwiękową jedyną, zwłaszcza gdy metody klasyczne (mieszanie mechaniczne) w takich przypadkach zawodzą1-8). Te cechy ultradźwięków sprawiły, że od dłuższego czasu stosowane są one do intensyfikacji wielu procesów jednostkowych, takich jak ekstrakcja ciało stałe-ciecz, ciecz-ciecz, suszenie, desorpcja i procesy chemiczne. Istnieją różne teorie dotyczące mechanizmu ekstrakcji substancji aktywnych z komórek roślinnych w polu ultradźwiękowym. Mechanizm jest z[...]

Modeling of mass transport from plant materials Modelowanie transportu masy z materiałów biologicznych DOI:10.15199/62.2016.10.34


  Math. model of leaching plant materials was developed for large and small pores using a method of fractional differentiation to det. kinetics of the active substance flux through the surface of the solid. Theor. results from the model agreed with exptl. data on the kinetics of the leaching in microwave and ultrasound fields. Zaproponowano bikapilarny model matematyczny procesu ekstrakcji z półnieskończonego ciała stałego z zastosowaniem pochodnych ułamkowych, zawierającego pory duże, dochodzące do jego powierzchni oraz połączone z nimi pory małe. Efektywne współczynniki transportu masy w obu typach porów przyjęto jako różne. Zależność gęstości strumienia substancji aktywnej, przez powierzchnię ciała stałego w funkcji czasu określano przy wykorzystaniu pochodnych ułamkowych. Wyniki uzyskane na podstawie modelu matematycznego porównano z wynikami doświadczalnymi ekstrakcji substancji aktywnych. Wykazano przydatność zaproponowanego modelu, zwłaszcza dla wysokosprawnych procesów ekstrakcji przy użyciu mikrofal i energii ultradźwięków. Ekstrakcja ciało stałe-ciecz (ługowanie) jest jedną z podstawowych metod pozyskiwania surowców, w tym cennych substancji aktywnych dla przemysłów spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Jest to wieloetapowy proces, w którym można wyodrębnić takie fazy, jak dostarczenie rozpuszczalnika do powierzchni ciała stałego, dyfuzja rozpuszczalnika w głąb porowatego ciała stałego i rozpuszczanie substancji ekstrahowanej w rozpuszczalniku, przy czym uzyskany roztwór cechuje się dużym rozcieńczeniem, tak że nie można w tym przypadku mówić o osiągnięciu stanu równowagi termodynamicznej. Roztwór ten dyfunduje do powierzchni ciała stałego, a następnie do rdzenia cieczy1). Zasadnicze przenoszenie masy zachodzi zatem we wnętrzu ciała stałego, a ściślej w jego porach wypełnionych rozpuszczalnikiem. W związku z powyższym struktura ciała porowatego, a zwłaszcza kształt i wymiary porów mają istotny wpływ na pr[...]

Wielkość kropel fazy rozproszonej emulsji pierwotnej i emulsji po rekonstrukcji jako kryterium jakości farmaceutycznych emulsji suchych


  Przedstawiono wyniki badań rozkładu wielkości kropel fazy rozproszonej emulsji pierwotnych i emulsji po rekonstrukcji. Stwierdzono, że analiza tych wielkości może stanowić obiektywny i uniwersalny sposób dostarczania informacji o właściwościach i jakości uzyskanego produktu końcowego, jakim jest farmaceutyczna emulsja sucha. A pharmaceutical oil soln. of vitamin E was disperged mech. or ultrasonically in aq. solns. of thickeners (gelatine, xanthan gum, hydroxypropylmethylcellulose), lyophilized under 0.001 mbar and then reconstructed by addn. of H2O to compare the dispersed phase droplet size distribution before and after the reconstruction. The reconstructed emulsions showed higher size of the oil phase droplets than the primary ones. The xanthan gum was found the best thickener for the dry emulsions. The anal. method used was recommended for studying dry pharmaceutical emulsions. Takeuchi1) zdefiniował emulsję suchą (dry emulsion) jako sproszkowaną formę olejowego lub woskowego leku o dobrej redyspergowalności lub zdolności uwalniania leku w wodzie. Drugi stosowany w literaturze termin to adsorbowana emulsja sucha (dry adsorbed emulsion). Dotyczy on proszkowej formy leku powstałej z emulsji typu O/W1). Pod względem budowy emulsja sucha stanowi dyspersję niemieszalnej fazy olejowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Agnieszka Kulawik*, Barbara Tal-Figiel Wielkość kropel fazy rozproszonej emulsji pierwotnej i emulsji po rekonstrukcji jako kryterium jakości farmaceutycznych emulsji suchych Dispersed phase droplet size of primary pharmaceutical emulsion and emulsion after the reconstruction as a criterion for assessing the quality of pharmaceutical dry emulsions Dr hab. inż. Barbara TAL-FIGIEL w roku 1973 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Krakowskiej w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Specjalność - inżynieria chemiczna i [...]

Hydrocolloids and their role in pharmaceutical dry emulsions Hydrokoloidy i ich rola w farmaceutycznych emulsjach suchych DOI:10.15199/62.2016.4.7


  Ten pharmaceutical dry emulsions were prepd. by mixing aq. solns. of xanthan gum, guar gum, gelatin and hydroxypropyl methylcellulose with some oil components and studied for disintegration time, mass uniformity and stability. The proper selection of binders and thickeners is of a crucial importance for properties of the dry emulsions. Przedstawiono wyniki badań czasu rozpadu, jednolitości masy i stabilności farmaceutycznych emulsji suchych, w których jako substancje wiążące zastosowano wodne roztwory gumy ksantanowej, gumy guar, żelatyny i hydroksopropylometylocelulozy. Wykazano, że odpowiedni dobór substancji wiążących i zagęszczających z grupy hydrokoloidów jest czynnikiem najważniejszym, determinującym właściwości farmaceutycznych emulsji suchych. Emulsja sucha to nowoczesna postać leku dla osób mających problem z połykaniem tradycyjnej postaci leku, jaką jest tabletka. Adsorbowana emulsja sucha (dry adsorbed emulsion) to forma proszkowa, powstała z emulsji typu O/W, zawierająca substancję leczniczą słabo rozpuszczalną w wodzie lub w tłuszczach. Jest to układ stabilny kinetycznie i mikrobiologicznie, posiadający zdolność rekonstrukcji emulsji pierwotnej po ponownym uwodnieniu1-3). Pod względem budowy emulsja sucha jest dyspersją niemieszalnej fazy olejowej wewnątrz fazy stałej4). Stanowi ona doustny sposób podawania leków słabo rozpuszczalnych i lipofilowych oraz wymagających ochrony przed światłem i utlenianiem2, 3, 5, 6). Dostępnymi na rynku preparatami farmaceutycznymi, opartymi na emulsjach suchych, są szybko rozpadające się tabletki FDT (fast dissolving/disintegrating tablets), które otrzymuje się m.in. poprzez liofilizację tzw. emulsji pierwotnej. Wzrastająca liczba przypadków alergii, chorób czy też wad genetycznych i nowotworów niesie za sobą konieczność poszukiwania nowych substancji aktywnych i ich badań, a następnie badań nad nowymi postaciami leków dla tych substancji. Obszar badań tabletek FDT, wytworzonych[...]

Relation between rheological properties and morphology of fat mixtures crystallized in ultrasonic field Zależność pomiędzy właściwościami reologicznymi a morfologią mieszanin tłuszczów poddanych krystalizacji w polu ultradźwiękowym DOI:10.15199/62.2016.10.35


  Four mixts. of liq. rapeseed or castor oils with coconut oil or cocoa butter were prepd., crystd. at 23°C for 5 h under ultrasonication (24-64 kW/m2) and studied for storage modulus. The sonication resulted in decreasing the fractal dimension and increasing the storage modulus of the mixts. Wiele sensorycznych właściwości tłuszczów, takich jak rozprowadzanie i tekstura, zależy od wytrzymałości sieci zbudowanej z kryształów tłuszczów. Proces krystalizacji ma w związku z tym duży wpływ na ostateczną jakość produktu. Jego poprawę można osiągnąć poprzez wykorzystanie pola ultradźwiękowego. Przeprowadzono badania wpływu energii ultradźwięków na krystalizację tłuszczów. W badaniach wykorzystano typowe stałe i ciekłe oleje wykorzystywane w przemysłach farmaceutycznym i kosmetycznym. Otrzymane próbki poddano testom reologicznym. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje mikroskopowe. Wyniki pokazały korzystny wpływ energii ultra dźwięków na właściwości reologiczne i strukturę sieci krystalicznych tłuszczów. Właściwości sieci lipidowych mają zasadnicze znaczenie dla jakości produktów o dużej zawartości tłuszczów. Z chemicznego punktu widzenia tłuszcze to trzy cząsteczki kwasów tłuszczowych zestryfikowane jedną cząsteczką glicerolu. Ponieważ różne kwasy mogą zostać zestryfikowane w różnych pozycjach cząsteczki glicerolu, powstaje wiele rodzajów triacylogliceroli o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych1). Tłuszcze o dużej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych mają w temperaturze pokojowej konsystencję stałą i tworzą sieć, w której oczkach znajdują się tłuszcze ciekłe (oleje), a w przypadku emulsji również krople wody. Makroskopowe właściwości produktów tłuszczowych, tak reologiczne, jak i sensoryczne, mają wpływ na odbiór produktów tłuszczowych przez użytkownika. Zależą one zatem głównie od struktury sieci lipidowych. Do produktów takich zalicza się wiele środków spożywczych, ale także kosmetyki i farmaceutyki. Ich właściwośc[...]

Rheometric measurements and sensory analysis of some cosmetics Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków DOI:10.15199/62.2015.12.8


  Three Polish cosmetic formulations (a herbal cream, a cream for horny skin, a grease) were studied for flowability at 20°C and 32°C, and for applicability on skin by rheometry and sensoric anal. The flow curves were registered and described by using the Herschel-Bulkley model. Przedstawiono znaczenie analizy sensorycznej i badań reologicznych dla przemysłu kosmetycznego. Zaprezentowano wyniki badań sensorycznych dotyczące konsystencji, rozprowadzania preparatu na skórze, wchłaniania kosmetyków przez skórę, łatwości nabierania preparatu oraz tłustości. Do badań wybrano kosmetyki, firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., z linii System Professional Podologic. Wykonano badania reologiczne za pomocą reometru rotacyjnego Haake RS 75, stosując układ stożek-płytka o średnicy 60 mm i kącie 0,5°. Właściwości reologiczne badano w temp. 20°C i 32°C. Jako test podstawowy wykonano krzywe płynięcia. Do opisu krzywych płynięcia zastosowano model Herschela i Bulkleya. Od kilku lat zauważalne jest wzrastające zainteresowanie właściwościami reologicznymi kosmetyków, takich jak kremy, żele i mleczka. Obecnie ich produkcja jest wysoko rozwinięta i zapewnia konsumentom najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Nadrzędnym celem producentów kosmetyków jest sprostanie oczekiwaniom klientów, stąd konieczne jest ciągłe doskonalenie i rozwój produktów kosmetycznych oraz technologii ich wytwarzania. Najistotniejsze znaczenie dla nabywcy kosmetyków mają takie jego cechy organoleptyczne, jak zapach, konsystencja i barwa. Warunkiem, który gwarantuje dobre przyjęcie preparatów kosmetycznych przez nabywców, jest ich stała, wysoka jakość. Jednym z takich kryteriów jest ich stabilność podczas transportu, którą można kontrolować dzięki badaniom, które wykryją zmiany, np. podczas wstrząsów mechanicznych lub zmian temperatury1). Obecnie kosmetyki zawierają coraz większe ilości naturalnych substancji aktywnych, pozyskiwanych głównie z surowców r[...]

Zastosowanie reaktorów biochemicznych do oczyszczania ścieków DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu konstrukcji nowoczesnych reaktorów do biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych. Szczególną uwagę zwrócono na aparaty małogabarytowe, które można włączać bezpośrednio do ciągu produkcyjnego. Pogarszająca się sytuacja hydrologiczna kraju sprawia, że ograniczenie zużycia wody stało się nakazem chwili. W wielu zakładach przemysłowych coraz szerzej stosuje się zamknięty obieg, w którym zasadnicza część wody jest wykorzystywana wielokrotnie, a uzupełniane są jedynie jej ubytki. Rozwiązanie takie wymaga jednak odpowiedniego oczyszczenia i uzdatnienia wody, a nierzadko również jej schłodzenia. Dobór technologii zależy przede wszystkim od natury zanieczyszczeń, a więc od rodzaju zakładu i stosowanych w nim procesów oraz od wymaganej czystości wody. Różnego rodzaju oczyszczalnie mechaniczne, w których się wykorzystuje procesy natury fizycznej, umożliwiają jedynie częściowe uzdatnianie, bez usuwania rozpuszczonych trwałych związków chemicznych. W większości zakładów branży chemicznej i pokrewnych, aby zapewnić właściwą jakość wody - zarówno zrzucanej do ścieków, jak i ponownie kierowanej do obiegu - należałoby stosować biologiczne oczyszczanie. Proces uzdatniania opiera się wówczas na drobnoustrojach, które rozkładają zawarte w wodzie zanieczyszczenia zgodnie ze schematem: związki organiczne w roztworze wodnym + 0 2 ---------> baktene > C 0 2 + H20 + biomasa. Najczęściej zarówno skład, jak i stężenie zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach nie są znane a priori, co więcej parametry te mogą^ się często zmieniać w zależności od rodzaju surowca przerabianego w zakładzie czy wielkości produkcji. Dlatego też do całkowitej biodegradacji ścieków konieczna jest zróżnicowana populacja bakterii. Ich gatunek w zasadzie trudno jest określić. Z doświadczeń1} wynika jednak, że nie jest konieczne wstępne szczepienie, ponieważ podczas pracy reaktora samoistnie się wykształca optymalny skład populacji. Tradycyjne oczy[...]

Zastosowanie reaktorów biochemicznych do oczyszczania ścieków DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu konstrukcji nowoczesnych reaktorów do biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych. Szczególną uwagę zwrócono na aparaty małogabarytowe, które można włączać bezpośrednio do ciągu produkcyjnego. Pogarszająca się sytuacja hydrologiczna kraju sprawia, że ograniczenie zużycia wody stało się nakazem chwili. W wielu zakładach przemysłowych coraz szerzej stosuje się zamknięty obieg, w którym zasadnicza część wody jest wykorzystywana wielokrotnie, a uzupełniane są jedynie jej ubytki. Rozwiązanie takie wymaga jednak odpowiedniego oczyszczenia i uzdatnienia wody, a nierzadko również jej schłodzenia. Dobór technologii zależy przede wszystkim od natury zanieczyszczeń, a więc od rodzaju zakładu i stosowanych w nim procesów oraz od wymaganej czystości wody. Różnego rodzaju oczyszczalnie mechaniczne, w których się wykorzystuje procesy natury fizycznej, umożliwiają jedynie częściowe uzdatnianie, bez usuwania rozpuszczonych trwałych związków chemicznych. W większości zakładów branży chemicznej i pokrewnych, aby zapewnić właściwą jakość wody - zarówno zrzucanej do ścieków, jak i ponownie kierowanej do obiegu - należałoby stosować biologiczne oczyszczanie. Proces uzdatniania opiera się wówczas na drobnoustrojach, które rozkładają zawarte w wodzie zanieczyszczenia zgodnie ze schematem: związki organiczne w roztworze wodnym + 0 2 ---------> baktene > C 0 2 + H20 + biomasa. Najczęściej zarówno skład, jak i stężenie zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach nie są znane a priori, co więcej parametry te mogą^ się często zmieniać w zależności od rodzaju surowca przerabianego w zakładzie czy wielkości produkcji. Dlatego też do całkowitej biodegradacji ścieków konieczna jest zróżnicowana populacja bakterii. Ich gatunek w zasadzie trudno jest określić. Z doświadczeń1} wynika jednak, że nie jest konieczne wstępne szczepienie, ponieważ podczas pracy reaktora samoistnie się wykształca optymalny skład populacji. Tradycyjne oczy[...]

Metoda intensyfikacji pirolizy difluorochlorometanu do tetrafluoroetylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono trzy metody prowadzenia pirolizy difluorochlorometanu do tetrafluoroetylenu. Sformułowano model matematyczny pirolizy freonu i przeprowadzono symulację cyfrową tego procesu. Wykazano, że dodatek pary wodnej do mieszaniny reakcyjnej powoduje wzrost selektywności procesu. Zastosowanie strumienicy prowadzi do zmniejszenia długości reaktora przy zachowaniu dużego stopnia przemiany freonu i dużej selektywności procesu. Polimery fluorowe dzięki odpowiednim właściwościom mechanicznym i chemicznym znalazły szerokie zastosowanie praktyczne w wielu dziedzinach przemysłu, w medycynie oraz w gospodarstwie domowym. Dotyczy to zwłaszcza politetrafluoroetylenu - teflonu, którego krajowym odpowiednikiem jest tarflen. Tworzywo to jest otrzymywane w drodze polimeryzacji tetrafluoroetylenu uzyskiwanego podczas pirolizy difluorochlorometanu. Jednym z istotnych czynników ograniczających krajową produkcję tetrafluoroetylenu (TFE) są trudności związane z utrzymaniem dużej selektywności procesu, a stąd i odpowiedniej czystości monomeru. Obecnie w k ra ju TFE wytwarza się w instalacjach składających się z baterii pojedynczych rur, ogrzewanych oporowo prądem elektrycznym i izolowanych z zewnątrz warstwami wełny żużlowej oraz powietrza. W artykule zaproponowano trzy różne sposoby prowadzenia procesu pirolizy freonu R22, bez użycia energii elektrycznej jako źródła ciepła, oraz porównano charakter pracy wybranych typów reaktorów. Stechiometria i kinetyka procesu Na podstawie dostępnych informacji wydaje się uzasadnione założenie, że proces pirolizy freonu przebiega do tetrafluoroetylenu w następujących trzech e ta p a c h 1): CHF2C1 <4l ;CF2 + HC1; A K° = 12 217 kj/kmol (1) ki[...]

 Strona 1