Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Irena Jacukowicz-Sobala"

Współczesne metody usuwania chromu ze ścieków

Czytaj za darmo! »

Chrom jest ważnym i szeroko stosowanym pierwiastkiem w technice. Wielkość wydobycia i przeróbki rudy chromowej na świecie szacuje się na 19 mln t. Pierwiastek ten jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności w metalurgii stali, galwanotechnice i garbarstwie. Działalność przemysłowa przyczynia się do powstawania dużych ilości odpadów i ścieków zawierających związki chromu, głównie Cr(VI), które charakteryzują się wysoką toksycznością oraz działaniem kancero- i teratogennym. Obecnie prowadzone są intensywne badania nad nowymi technikami oczyszczania ścieków chromowych. W pracy przedstawiono przegląd metod usuwania chromu ze ścieków w procesach membranowych, wymiany jonowej, adsorpcji i biosorpcji a także tradycyjne i nowe techniki redukcji Cr(VI). A re[...]

Sorption of arsenates(III) and (V) on a hybrid iron and manganese oxides polymer-containing made by modification of a strong-base anion exchanger Sorpcja arsenianów(III) i (V) na polimerze hybrydowym zawierającym tlenki żelaza i manganu otrzymanym przez modyfikację mocno zasadowego anionitu DOI:10.12916/przemchem.2014.1866


  A com. strong-base macroporous anion exchanger was modified with Fe and Mn oxides, characterized by detn. of the sp. surface area and structure (scanning electron microscope, energy dispersive spectrometry) and used for removal of arsenates(III) and (V) from their aq. solns. The hybrid polymer produced showed a high sorption capacity toward As(III) and As(V) (resp. 40.2 and 86.5 mg/g) and was recommended for practical use also in sulfates, chlorides and bicarbonates-contg. natural waters. Przedstawiono wyniki badań dotyczących syntezy i wykorzystania polimeru hybrydowego, zawierającego tlenki żelaza i manganu, jako adsorbentu arsenianów(III) i (V) zawartych w wodnych roztworach. Sorbent otrzymano przez modyfikację handlowego silnie zasadowego anionitu o strukturze makroporowatej (Amberlite IRA 900Cl, Dow Chemical), w wyniku której trwale umieszczono w strukturze nośnika polimerowego nieorganiczny depozyt. Metodami instrumentalnymi (wyznaczanie izoterm adsorpcji-desorpcji azotu, mikroskopia skaningowa SEM z mikroanalizą rentgenowską EDS) scharakteryzowano budowę i strukturę otrzymanego materiału. W badaniach równowagowych, kinetycznych i kolumnowych wykazano, że produkt charakteryzuje się dużą pojemnością sorpcyjną wobec związków As(III) i As(V) (odpowiednio 40,2 i 86,5 mg As/g) i może być skutecznie stosowany do usuwania arsenu z wód zawierających jony obce, w tym siarczany, w bardzo wysokich stężeniach. Toksyczne i kancerogenne właściwości nieorganicznych związków arsenu są powszechnie znane1, 2), a dopuszczalne stężenie arsenu 93/11(2014) 1867 Dr hab. inż. Elżbieta KOCIOŁEK-BALAWEJDER, prof. UE, w roku 1977 ukończyła studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym. Jest kierownikiem Katedry Technologii Chemicznej na tym Wydziale. Specjalność - technologia chemiczna organiczna, chemia i technologia reaktywnych polimerów. Dr Jerzy RACZYK w roku 199[...]

 Strona 1