Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN MIZIELIŃSKI"

Profesor OLE FANGER nie żyje

Czytaj za darmo! »

Sławny duński naukowiec prof. dr Ole Fanger zmarł nagle w nocy z 17 na 18 września 2006 r. w Siracuse (USA) w wieku 72 lat. Do niedawna profesor w Duńskim Uniwersytecie Technicznym i dyrektor Centrum Środowiska Wewnętrznego i Energii w Lyngby - Dania. W 2003 roku przeszedł na emeryturę, a uroczystość odejścia z etatowego wykonywania obowiązków odbyła się w części w Uniwersytecie Technicz[...]

Izotermiczny strumień dalekiego zasięgu

Czytaj za darmo! »

Pomieszczenia o dużej kubaturze wypełnione urządzeniami lub innym stałym wyposażeniem wymagają niekiedy zastosowania nawiewu doprowadzającego powietrze na dużą odległość. W artykule przedstawiono opracowane na podstawie badań zależności matematyczne, określające prędkość powietrza w osi i przekrojach poprzecznych w strumieniu dalekiego zasięgu. DUŻE kubaturowo hale przemysłowe o intens[...]

Symulowanie pożaru w tunelu metra DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano proces oddymiania tunelu metra z zastosowaniem symulacji komputerowej jako narzędzia w projektowaniu systemu wentylacji pożarowej.SYSTEM wentylacji tunelu metra łączy dwie funkcje. Po pierwsze, w warunkach normalnego użytkowania, zapewnia uporządkowany ruch i wymianę powietrza, który utrzymuje stężenie gazów i innych zanieczyszczeń na poziomie bezpiecznym dla ludzi. Po drugie, w sytuacjach wyjątkowych takich jak pożar, awarie lub atak terrorystyczny, ma umożliwić ewakuację ludzi oraz podjęcie skutecznej akcji ratowniczej. Podczas pożaru w tunelu wydzielają się szkodliwe produkty spalania, które utrudniają oddychanie, mogą mieć właściwości trujące, a także ograniczają widoczność, co utrudnia ewakuację ludzi ze strefy zagrożenia. Moc pożaru, jaka może wytworzyć się podczas palenia wagonu metra, wynosi od 10 do 35 MW. W artykule skoncentrowano się na badaniu możliwego zadymienia odcinka tunelu metra pomiędzy dwiema sąsiednimi stacjami. System wentylacji Wentylacja tunelu powiązana jest z wentylacją stacji metra znajdujących się na końcach rozpatrywanego odcinka. Dobra organizacja przepływu powietrza zapewnia wymianę powietrza odpowiednią do wymagań sanitarnych, a także ma zadanie rozprężenia powietrza wynikającego ze zjawiska "tłoka powietrznego", któ[...]

Wybrane zagadnienia wentylacji pożarowej w kontekście ewakuacji


  Artykuł zawiera wprowadzenie do tematyki, która została zaprezentowana podczas sesji "Wentylacja pożarowa i ewakuacja", na VIII Konferencji Międzynarodowej "Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych", 4 - 6 listopada 2014 r. wWarszawie. Słowa kluczowe: ewakuacja, wentylacja pożarowa, techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.Ochrona zdrowia i życia ludzi stanowi podstawowy cel bezpieczeństwa pożarowegowobiektach budowlanych. Należy rozumieć przez to stworzenie bezpiecznych warunków przebywania i ewakuacji w trakcie pożaru, dla wszystkich użytkowników obiektu, niezależnie od ich możliwości fizycznych. Stosunkowo bezpieczne warunki ewakuacji ludzi z większości typowych, obecnie budowanych budynków, definiowane są przez obowiązujące prawo [1, 2]. W warunkach rzeczywistych może jednak występować wiele czynników, które mają znacznywpływna bezpieczeństwo ludzi przebywającychwobiekcie budowlanym, w którym został zainicjowany pożar oraz następuje rozprzestrzenianie się strefy spalania i dymu.Ma to szczególne znaczenie w budynkach nietypowych o skomplikowanej architektonicznie przestrzeni wewnętrznej i dużej powierzchni, w których może przebywać jednocześnie bardzo duża liczba osób. Dotychczas w obowiązujących przepisach nie jest brana pod uwagę szczegółowa charakterystyka użytkowników danego budynku, ich stan zdrowia, znajomość obiektu czy efekty dynamicznego oddziaływania środowiska pożaru na ludzi. Wprzypadkach, do których trudno stosować przepisy techniczno- budowlane, alternatywą są tzw. programowe przepisy przeciwpożarowe określające cele bezpieczeństwa pożarowego, a ich realizacja pozostaje w rękach projektantów, używających narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - modelowania pożarów i ewakuacji [3]. Ocena poziomu bezpieczeństwa polega wówczas na analizie porównawczej: dopuszczalnego czasu bezpiecznej ewakuacji, wynikającego z rozwoju zagrożenia pożar[...]

Skażone chemicznie powietrze wentylacyjne w zagrożeniu terrorystycznym DOI:

Czytaj za darmo! »

POLITYKA globalizacji, stosunki międzynarodowe, szybki obieg informacji to najczęstsze powody rosnącej liczby doniesień o atakach terrorystycznych na całym świecie. Interwencja wojsk w Iraku czy Afganistanie sprawiła, że również w Polsce rośnie odsetek osób obawiających się odwetowego ataku terrorystycznego w naszym kraju. Potencjalnie najbardziej narażone na ataki terrorystyczne są obiekty użyteczności publicznej, o dużym zagęszczeniu ludzi i łatwym dostępie. Dlatego też wszelkie działania i próby prowadzące do zapobiegania lub likwidowania skutków ataku w pierwszej kolejności powinny być prowadzone dla tych obiektów. Aby działania te charakteryzowały się dużą skutecznością konieczne jest zastosowanie rozwiązań panelowych angażujących większość elementów infrastruktur[...]

 Strona 1  Następna strona »