Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kociszewski"

Rynek żywności wygodnej w Polsce

Czytaj za darmo! »

Jednym z ważniejszych kierunków rozwoju współczesnej żywności wygodnej jest produkcja wyrobów wysoko przetworzonych, określanych jako żywność wygodna (convenience food). Na przełomie XX i XXI w. wyraźnie zmieniły się preferencje konsumenckie. Konsumenci częściej poszukują żywności o przedłużonej trwałości, bardzo dobrej jakości, atrakcyjnej pod względem sensorycznym, o wysokiej wartości odż[...]

Innowacje a konkurencyjność przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Na konkurencyjnym rynku żywnościowym sukces przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od innowacji. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia prac badawczo- -rozwojowych i pozyskiwania najnowszych technologii w celu wprowadzania nowości na rynek. Wprowadzanie innowacji powinno być działaniem przemyślanym i dokładnie zaplanowanym w ramach ogólnej strategii firmy. Kierunki rozwoju innowacji w przemyśle[...]

Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście zachowań nabywców żywności

Czytaj za darmo! »

Mimo że wzorce zachowań konsumenckich w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej są zbliżone, to jednak istotnie różnią się od siebie. Przyczyn tego zróżnicowania należy poszukiwać przede wszystkim w rozwoju gospodarczym, doświadczeniach we wdrażaniu reguł gospodarki rynkowej oraz w różnicach kulturowych. Przedsiębiorstwo dokonujące ekspansji na rynek zagraniczny powinno uwzględnić cechy specyficzne danego rynku i budować z dużą rozwagą odpowiedni wizerunek firmy. W artykule oceniono skuteczność strategii prowadzonych przez przedsiębiorstwa zagraniczne na polskim rynku. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania zachowań konsumentów żywności i ich konsekwencje w adaptacji strategii marketingowych na rynkach międzynarodowych. Poruszono także problem pozytywnego odbioru marki[...]

Społeczna odpowiedzialność biznesu


  W nowoczesnych przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym istotnego znaczenia nabiera wizerunek jako podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo wchodzące na nowy rynek powinno tak ukształtować wizerunek swoich produktów, aby odpowiadały one najostrzejszym wymaganiom konsumentów. Działając na rynku spełnia ono bowiem określone funkcje: zaspokaja potrzeby indywidualne oraz zbiorowe, daje ludziom pracę, oddziałuje na środowisko naturalne, rozwija technologie itp. Działania te wpływają na postrzeganie przedsiębiorstwa przez otoczenie i kształtują wyobrażenie o firmie. Wiedza na temat tych wyobrażeń oraz umiejętne kierowanie przez firmę własnym wizerunkiem ma duży wpływ na sukces finansowy przedsiębiorstwa. ISTOTA WIZERUNKU i tożsamości Tożsamość można określić jako zbiór cech, atrybutów nadawcy, przez pryzmat których chce on być postrzegany przez otoczenie i które tworzą określone tło czy kontekst dla procesu komunikacji marketingowej [8]. Tożsamość i wizerunek przedsiębiorstwa to pojęcia powiązane, jednak nie tożsame. Wizerunek to wyobrażenie o przedsiębiorstwie, które pojawia się w umysłach osób z otoczenia firmy w procesie jej postrzegania [1]. Wizerunek nie jest pojęciem statycznym i może zmieniać się pod wpływem zmiany upodobań i poglądów ludzi. Nie są to jednak zmiany identyczne ze zmianami tożsamości - niektóre obrazy pozostają w świadomości otoczenia mimo widocznych zmian w przedsiębiorstwie. Tym bardziej tożsamość i wizerunek przedsiębiorstwa powinny być poddawane wnikliwej analizie i planowaniu strategicznemu przedsiębiorstwa przy założeniu, że tożsamość jest punktem wyjścia, a wizerunek celem podejmowanych działań komunikacyjnych. Można wyróżnić cztery podstawowe typy wizerunku: ??zwykły, czyl[...]

Przemysł cukierniczy w Polsce DOI:10.15199/65.2016.1.1


  Celem opracowania jest przedstawienie kierunków internacjonalizacji przemysłu cukierniczego w Polsce. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie kierunków przeobrażeń przemysłu cukierniczego w Polsce ze szczególnym zwróceniem uwagi na procesy koncentracji i konsolidacji. Następnie przedstawiono sytuację w przemyśle cukierniczym w Polsce z odniesieniem do pozostałych krajów UE. Kolejna część opracowania koncentruje się na działaniach proeksportowych i korzyściach wynikających z ich podejmowania. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że rozwój przemysłu spożywczego jest ściśle związany z procesem jego modernizacji.Od 2002 r. dokonują się istotne zmiany w przemyśle spożywczym w Polsce. Postępuje proces koncentracji i konsolidacji, wyrażający się w przejęciu polskich przedsiębiorstw przez zagranicznych i krajowych inwestorów strategicznych, branżowych bądź finansowych, a także fuzje polskich przedsiębiorstw. Polski rynek producentów słodyczy jest w ostatnich latach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż polskiej gospodarki. Produkcja na tym rynku w ciągu ostatnich pięciu lat rosła, w zależności od grupy produktowej, w tempie od kilku do kilkunastu procent rocznie. Do 2018 r. rynek ten będzie nadal rósł, ale w wolniejszym już tempie [6]. KIERUNKI PRZEOBRAŻEŃ w polskim przemyśle spożywczym Procesy konsolidacji przemysłu spożywczego w Polsce zainicjowane w 2002 r. są wynikiem integracji europejskiej i związanej z tym akcesji Polski do UE oraz postępującej globalizacji ekonomicznej [2]. Koncentracja z jednej strony jest zjawiskiem pozytywnym - sprzyja umacnianiu pozycji przedsiębiorstw na rynku unijnym i globalnym, z drugiej zaś wywołuje dążność do monopolizacji polskiego przemysłu. Przejawem tego w ostatnich latach jest tworzenie struktur oligopolistycznych w polskim przemyśle spożywczym [8]. Podstawowymi formami koncentracji przejawiającej się w polskim przemyśle spożywczym są fuzje i przejęcia[...]

 Strona 1