Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Błaszczyk"

Inhibitory fermentacji etanolowej w winiarstwie

Czytaj za darmo! »

Spowolnienie lub zatrzymanie fermentacji nastawów winiarskich jest istotnym problemem w trakcie produkcji wina. Szybkość fermentacji zależy od wielu czynników, które mogą istotnie wpłynąć na niecałkowite odfermentowanie cukrów przez drożdże, takich jak np.: temperatura, niedobór składników odżywczych, nadmierne klarowanie, toksyczne właściwości etanolu i innych substancji chemicznych. Wymienione czynniki mogą oddziaływać synergistycznie i w określonych warunkach wywołują znacznie większy efekt hamujący niż każdy z osobna. Odpowiednie dobranie materiału biologicznego, prawidłowa rehydratacja i adaptacja drożdży, podobnie jak zachowanie stałych optymalnych warunków fermentacji, minimalizują prawdopodobieństwo zahamowania lub zatrzymania procesu. Do produkcji wina wykorzystuje się li[...]

Mikrobiologiczna produkcja karotenoidów


  W ostatnich latach obserwuje si. wi.ksze zainteresowanie konsumentow zdrow. i naturaln. .ywno.ci.. W zwi.zku z panuj.cym trendem zdrowego od.ywiania, a wi.c spo.ywania produktow naturalnych i ma.o przetworzonych, wzrasta zapotrzebowanie na naturalne barwniki. Wi.ksza jest rownie. .wiadomo.. konsumentow nt. korzy.ci zdrowotnych p.yn.cych ze spo.ywania produktow bogatych w karotenoidy. Barwniki te, ze wzgl.du na w.a.ciwo.ci przeciwutleniaj.ce, zaliczane s. do grupy zwi.zkow bioaktywnych . nutraceutykow, ktorych obecno.. w po.ywieniu jest po..dana. Wed.ug prognoz zamieszczonych w raporcie Global Industry Analysts, Inc. w 2017 r. .wiatowy rynek karotenoidow osi.gnie warto.. 1,3 mld USD [10]. Zak.ada si., .e w najbli.szych latach zainteresowanie karotenoidami b.dzie sukcesywnie wzrasta., a barwniki pozyskiwane ze .rode. mikrobiologicznych ugruntuj. swoj. pozycj. na rynku. W.A.CIWO.CI I WYST.POWANIE karotenoidow Karotenoidy stanowi. grup. naturalnych, szeroko rozpowszechnionych, g.ownie .o.tych i pomara.czowoczerwonych barwnikow. Z chemicznego punktu widzenia s. cykliczno-liniowymi polienami . nienasyconymi w.glowodorami (karoteny) lub ich tlenowymi pochodnymi (ksantofile). Najwa.niejszy dla ich w.a.ciwo.ci fizykochemicznych jest uk.ad sprz..onych wi.za. podwojnych. Karotenoidy odpowiadaj. za barw. wielu owocow i warzyw (np. ananas, brzoskwinia, pomidor, papryka), kwiatow (mak, narcyz, nagietek), upierzenia ptakow (flaming, kanarek), barw. owadow (biedronka), a tak.e innych zwierz.t (.oso., krewetka). W zielonych i li.ciastych warzywach ich kolor jest maskowany przez chlorofil. Zwierz.ta nie potrafi. syntetyzowa. karotenoidow de novo, czerpi. je wy..cznie ze spo.ywanych produktow [4]. Obecnie znanych jest ponad 600 barwnikow karotenoidowych, z czego ok. 200 to zwi.zki otrzymane syntetycznie [2, 18]. Produkowane na skal. przemys.ow. karotenoidy znajduj. zastosowanie jako dodatki do produktow spo.ywczych, suplementow diety, kos[...]

Biologiczne utrwalanie żywności Bakterie kwasu mlekowego o właściwościach przeciwgrzybiczych DOI:10.15199/65.2016.9.8


  Bakterie fermentacji mlekowej (LAB) wytwarzają związki antagonistyczne, które mogą kontrolować wzrost niepożądanej mikroflory powodującej psucie się produktów spożywczych. Większość badań dotyczących przeciwdrobnoustrojowej aktywności LAB skupia się na ich działaniu przeciwbakteryjnym. Wiadomo jednak, że odpowiednio dobrane szczepy LAB mogą hamować wzrost toksynotwórczych grzybów strzępkowych oraz biosyntezę mikotoksyn, dzięki temu wydłużyć okres przechowywania niektórych produktów spożywczych oraz zmniejszyć ryzyko narażenia zdrowia człowieka na potencjalne działanie mikotoksyn. Użycie LAB do ograniczenia rozwoju pleśni może okazać się interesującą alternatywą dla fizycznych, a szczególnie chemicznych metod przedłużania trwałości żywności. Inną cenną właściwością niektórych szczepów LAB jest zdolność wiązania mikotoksyn, prowadząca do obniżonej biodostępności wtórnych metabolitów pleśni, co może stać się w przyszłości nowym rozwiązaniem służącym detoksykacji żywności i pasz.Pomimo dostępności na rynku wielu syntetycznych środków konserwujących, nieustannie poszukuje się nowych związków, zwłaszcza pochodzenia naturalnego. Tradycyjne konserwanty mają ograniczony zakres działania, a na ich skuteczność wpływa m.in. odczyn środowiska. Ze względu na obawy, że syntetyczne środki przeciwdrobnoustrojowe mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, zwłaszcza gdy spożywa się znaczne ilości produktów wysokoprzetworzonych, rośnie popyt konsumentów na żywność, która zawiera mniej syntetycznych dodatków [6]. Bakterie fermentacji mlekowej (LAB - Lactic Acid Bacteria) wytwarzają związki antagonistyczne, które mogą kontrolować rozwój bakterii chorobotwórczych i niepożądanej mikroflory powodującej psucie się produktów spożywczych. Większość badań dotyczących przeciwdrobnoustrojowej aktywności LAB skupia się na ich działaniu przeciwbakteryjnym. Psucie się produktów spożywczych na skutek rozwoju pleśni oraz obecność w żywności [...]

 Strona 1