Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Blanka Jakubowska"

Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia w przepływie dwutlenku węgla DOI:10.15199/8.2015.1-2.2


  pracy przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane za pomocą własnego modelu półempirycznego dla wybranych danych eksperymentalnych dla wrzenia w przepływie dwutlenku węgla. Metoda obliczeniowa została zweryfikowana z danymi eksperymentalnymi Docoulombiera i innych (2011) oraz Mastrullo i innych (2009). Badania eksperymentalne dotyczą pełnego zakresu zmienności stopnia suchości oraz zakresu prędkości masowej G = 2001200 kg/m2s. Rozwijany od lat w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki Gdańskiej model wrzenia w przepływie wykorzystuje do modelowania wymiany ciepła wyrażenie opisujące opory przepływu dwufazowego. W przedstawionych w pracy obliczeniach wykorzystano do tego celu dwa modele tj. Müllera-Steinhagena i Hecka oraz Friedela. W pracy pokazano również wpływ napięcia powierzchniowego na obliczenia oporów przepływu i wymiany ciepła oraz modyfikację naprężeń stycznych na granicy rozdziału faz. In the paper presented is the analysis of the results of calculations using a model to predict flow boiling of carbon dioxide. The model was verified with the experimental data due to Docoulombier et al. (2011) and Mastrullo et al. (2009). The experimental research was conducted for a full range of quality variation and a relatively wide range of mass velocity. The aim of present study was to test the sensitivity of developed model of two-phase flow multiplier and the nonadiabatic effects. For that purpose two models have been analyzed namely due to Müller-Steinhagen and Heck correlation, Friedel correlation and introducing into the model the so called blowing parameter. Furthermore, in the paper shows the behavior of the heat transfer coefficient, when effect of bubbles generation is omitted and when the impact of flow resistance is omitted. In addition, the work shows the importance of taking into account in the calculation of the flow structure surface tension. Spis oznaczeń B - parametr wydmuchu Bo - liczba wrzenia Con [...]

Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz.1 DOI:10.15199/65.2015.9.2


  Artykuł zawiera rozważania na temat przewidywanych zmian w zakresie konstrukcji i technologii nowych urządzeń chłodniczych. Autorzy opisali najważniejsze zmiany legislacyjne, które doprowadziły do wycofania lub są w trakcie wycofywania znanych czynników syntetycznych z grupy HCFC i HFC oraz zastępowania ich czynnikami naturalnymi i nowymi substancjami z grupy HFO. W pierwszej części artykułu zawarto rozważania na temat możliwości szerszego wykorzystania dobrze znanych substancji naturalnych takich jak amoniak (R717), propan (R290), izobutan (R600a) w technice chłodniczej. Pokazano podstawowe wady i zalety takiego kierunku rozwoju techniki chłodniczej.Efektem prowadzonej przez UE "polityki klimatycznej" są liczne restrykcje dotyczące funkcjonowania gospodarek państw wspólnoty. W przypadku czynników chłodniczych w ostatnich latach nastąpiły dynamiczne zmiany w zakresie wytwarzania, dystrybucji i stosowania tych substancji. Jest to efekt międzynarodowych ustaleń, a przede wszystkim tzw. Protokołu Montrealskiego. Konwencja ta traktuje o negatywnym wpływie czynników chłodniczych zawierających w swym składzie chlor oraz fluor na środowisko i zmiany klimatyczne. W Protokole Montrealskim, w celu klasyfikacji negatywnego oddziaływania poszczególnych płynów roboczych na środowisko, wprowadzono następujące pojęcia będące "miarą" szkodliwego wpływu danej substancji: ??ODP (Ozone Depletion Potential), czyli potencjał niszczenia ozonu stratosferycznego odniesiony do czynnika R11, któremu przyporządkowano wartość 1. ??GWP (Global Warming Potential), czyli potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, odniesiony do dwutlenku węgla, któremu także przyporządkowano wartość 1. Największy nacisk położono na wyeliminowanie czynników mających ODP > 0, czyli takich, które przyczyniały się do niszczenia warstwy ozonowej. Ubytek tej naturalnej powłoki, chroniącej planetę przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV pochodzącego od słońca, s[...]

Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz.2 DOI:10.15199/65.2015.10.4


  W drugiej części artykułu kontynuowany jest temat związany z ograniczeniami stosowania syntetycznych czynników chłodniczych. W części pierwszej przedstawiono tendencje do zastępowania wycofywanych substancji czynnikami naturalnymi. Niniejszy artykuł traktuje natomiast o możliwości wykorzystywania nowych, syntetycznych czynników z grupy HFO, będących substancjami bezpiecznymi dla środowiska naturalnego, w kontekście ich wpływu na zmiany klimatyczne i warstwę ozonową. Przedstawiono w nim alternatywne metody chłodzenia polegające na wykorzystaniu absorpcji i adsorpcji. W przeważającej mierze bowiem technologie te są oparte na wykorzystaniu wody jako czynnika chłodniczego.Restrykcyjna polityka UE oraz zmiany cen surowców energetycznych na rynkach światowych wymuszają poszukiwanie nowych, alternatywnych czynników chłodniczych, bezpiecznych dla środowiska oraz dla użytkownika. Jednocześnie obserwujemy wzmożone prace zmierzające w kierunku wykorzystania alternatywnych metod chłodzenia opartych m.in. na wykorzystaniu adsorpcji i absorpcji. W ostatnich latach pojawiły się liczne prace wskazujące na możliwości szerszego wykorzystania urządzeń chłodniczych z tzw. sprężarkami termalnymi (adsorpcyjne i absorpcyjne), w których "siłą napędową" procesów jest ciepło. Równocześnie prowadzone są prace nad udoskonaleniem składu chemicznego czynników syntetycznych (z grupy HFO), które mają zastąpić wycofywane czynniki stosowane w konwencjonalnych sprężarkowych urządzeniach chłodniczych. Rynek urządzeń chłodniczych wykorzystujących sorpcję stale rośnie, przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak USA i Japonia [1, 4]. Jest to uzasadnione nie tylko wzrostem efektywności energetycznej konstrukcji tych urządzeń, ale również rodzajem nośnika energetycznego, które te urządzenia wykorzystują. W sprężarkowych urządzeniach chłodniczych najczęściej stosuje się sprężarki o napędzie elektrycznym. Jedną z ich zalet jest wysoki stopień[...]

Nowe czynniki chłodnicze i zmiany w instalacjach chłodniczych. Cz. 3 DOI:10.15199/65.2016.2.6


  Artykuł jest kontynuacją tematyki przedstawionej w części pierwszej (nr 9-2015) oraz części drugiej (nr 10-2015). Autorzy nawiązują do konsekwencji, jakie niosą ze sobą ograniczenia stosowania syntetycznych czynników chłodniczych z grupy CFC i HCFC. W artykule przedstawiono analizę wpływu rodzaju czynnika chłodniczego na efektywność sprężarkowego układu chłodzenia przeznaczonego do współpracy z komorą chłodniczą do przechowywania produktów żywnościowych. W analizie tej wzięto pod uwagę zmienność efektywności urządzenia w zależności od zmiany parametrów pracy oraz płynu roboczego. Ze względu na restrykcje związane z prawodawstwem unijnym (o czym mowa była w poprzednich częściach artykułu), w rozważaniach ujęto takie substancje, jak czynniki naturalne R600a, R290 oraz te należące do grupy HFC (R134a, R365mfc), a także czynniki syntetyczne z grupy HFO (R1234yf, R1234ze). Omówiono więc płyny, które znajdują szerokie zastosowanie w nowoczesnych konstrukcjach urządzeń chłodniczych.Wprowadzanie nowych czynników chłodniczych oraz tendencje do szerszego wykorzystania substancji naturalnych komplikuje dokonanie właściwego doboru substancji roboczej do określonego zastosowania. Obecnie koszty eksploatacyjne urządzenia chłodniczego stanowią niemal 80% kosztów, jakie ponosi użytkownik w całym cyklu życia instalacji. Wykonanie instalacji, z zastosowaniem czynnika dającego możliwie najwyższą efektywność energetyczną układu, staje się problemem newralgicznym. W ciągu ostatnich kilku lat producenci urządzeń chłodniczych starają się "nadążyć" za zmianami, jakie niesie ze sobą zaostrzająca się polityka klimatyczna. W miarę ocieplania się klimatu, którego przyczyną wg większości specjalistów jest emisja tzw. gazów cieplarnianych, zaostrzają się też przepisy dotyczące wykorzystywanych w chłodnictwie substancji roboczych. Do grupy tzw. gazów cieplarnianych zaliczono głównie dwutlenek węgla (jako produkt spalania), mający największy u[...]

Wpływ właściwości czynników chłodniczych na straty egzergii w pompie ciepła DOI:10.15199/9.2016.5.5


  Artykuł poświęcony jest wpływowi występujących w pompie ciepła strat egzergii na jej efektywność energetyczną, a co za tym idzie koszty funkcjonowania instalacji. Autorzy prezentują tu metodologię obliczeniową, która może być zastosowana w procesach projektowania układów cieplno-przepływowych. Obliczenia zostały wykonane na podstawie typowego układu powietrznej pompy ciepła pracujące w klimacie środkowo- europejski. Ponadto w artykule wykonano analizę techniczno-ekonomiczną pompy ciepła z wykorzystaniem wybranych czynników roboczych, które mogą być stosowane w przyszłości.1. Wprowadzenie W okresie ostatnich kilku lat przemysł produkujący urządzenia chłodnicze stara się spełnić zaostrzone wymagania polityki klimatycznej. W miarę ocieplania się klimatu, którego przyczyną według większości specjalistów jest emisja tzw. gazów cieplarnianych, zaostrzane są także przepisy dotyczące wykorzystywanych substancji roboczych. Dlatego wiele z nowo wprowadzanych rozporządzeń Unii Europejskiej wymusza na producentach wytwarzanie instalacji bardziej energooszczędnych i "ekologicznych". Na mocy Protokołu Montrealskiego powszechnie stosowane w technice związki organiczne należące do grupy chlorofluorowęglowodorów (HCFC) takie, jak np. R12, R22, zostały wycofywane z użycia na terenie UE (Rozporządzenie WE nr 2037/2000 z 29 czerwca 2000 r.) lub ulegają wycofywaniu (np. USA). Związki te powodują zmniejszenia ilości ozonu w górnych warstw atmosfery (ODP>0 - z ang. Ozone Depletion Potenctial - potencjał niszczenia warstwy ozonowej), dlatego zastępowane one były między innymi przez wodorofluorowęglowodory, związki należące do grupy HFC, które z kolei mają dużą wartość GWP (z ang. Global Warming Potential - potencjał tworzenia efektu cieplarnianego), mieszaniny tych substancji: zeotropowe (np. R407C) czy azeotropowe (np. R404a) oraz czynniki naturalne: węglowodory oraz dwutlenek węgla. Ostatnio wyprodukowano rodzinę syntetycznych czynników o nis[...]

 Strona 1