Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Demby-Siwek"

Nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce DOI:


  Nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej - która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., odnosi się przede wszystkim do zmian w przepisach dotyczących znaków towarowych. Nowe prawo wprowadziło zmianę systemu rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń znaków towarowych z systemu badawczego na system sprzeciwowy. Zmiana ta ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów polskich przedsiębiorców i ich konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. SYSTEMY REJESTRACJI znaków towarowych - charakterystyka W praktyce światowej istnieją dwa systemy rejestracji znaków towarowych: system badawczy oraz system sprzeciwowy. W systemie badawczym z urzędu przeprowadza się badanie wszystkich przeszkód rejestracji, tzn. przesłanek względnych i bezwzględnych. Natomiast w systemie sprzeciwowym przeprowadzane jest jedynie badanie przesłanek bezwzględnych, np. czy znaki nie są opisowe względem towarów nimi oznaczonych, czy nie są mylące lub sprzeczne z porządkiem publicznym. W systemie tym nie dokonuje się więc oceny przesłanek względnych. Oznacza to, iż z urzędu nie są kwestionowane znaki, które są identyczne lub podobne do znaków wcześniej zarejestrowanych. W systemie sprzeciwowym, aby nie dopuścić do rejestracji identycznych lub podobnych znaków, uprawnieni do znaków wcześniejszych sami muszą złożyć sprzeciw na etapie postępowania zgłoszeniowego, bowiem badanie takie nie jest przeprowadzane z urzędu. System sprzeciwowy obowiązuje obecnie w 18 państwach członkowskich, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii. Natomiast system badawczy istnieje obecnie w 10 krajach, m.in. w Grecji, Portugalii, na Malcie. Jednak z roku na rok coraz więcej państw członkowskich rezygnuje z systemu badawczego na rzecz systemu sprzeciwowego. SYSTEM SPRZECIWOWY korzyści dla polskiego porządku prawnego Zmiana procedury rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych na bardziej uproszczoną spowodowała przede wszystkim istotne skró[...]

 Strona 1