Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Obiedziński"

Surowce i produkty finalne łańcucha piekarskiego a ich zanieczyszczenie wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi

Czytaj za darmo! »

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, poliareny) stanowią bardzo zróżnicowaną i wszechobecną grupę zanieczyszczeń chemicznych występujących w środowisku człowieka. Najważniejszą drogą ekspozycji człowieka na WWA jest żywność, a ekspozycja poprzez układ oddechowy i skórę ma charakter marginalny. WWA mogą skazić żywność nie tylko poprzez przemysłowe zanieczyszczenie środowiska, ale [...]

Bioniczne zmysły elektroniczny nos i język


  Budowa i zasada działania procesów oraz mechanizmów funkcjonowania człowieka i innych poznanych organizmów od zawsze była obiektem zainteresowania naukowców. Rozwiązania występujące w naturze są ciągle podpatrywane i adaptowane w najróżniejszych dziedzinach techniki dla potrzeb człowieka. Dzieje się to również z ludzkimi zmysłami węchu i smaku. Ich naśladowanie zaowocowało powstaniem "sztucznych" elektronicznych zmysłów nosa i języka. Urządzenia te znalazły zastosowanie nie tylko w przemyśle spożywczym, ale również w diagnostyce medycznej, sektorach związanych z bezpieczeństwem publicznym czy ochroną środowiska. MECHANIZMY ZMYSŁÓW CZŁOWIEKA BIOLOGICZNY MECHANIZM WĘCHU Wrażenia zapachowe odbierane są przez człowieka w górnej części jamy nosowej na obszarze pokrytym nabłonkiem węchowym, tzw. polem węchowym. Miejsce to składa się z ok. 40 mln komórek węchowych rozmieszczonych na powierzchni ok. 5 cm2. W komórkach znajdują się receptory węchowe wiążące na swojej powierzchni lotne cząsteczki zapachowe. Natomiast każdy receptor połączony jest z aksonem neuronu, a ten z następnymi neuronami, którymi informacja jest dalej przekazywana do opuszki węchowej, stanowiącej zakończenie płata węchowego mózgu. Stamtąd impulsy nerwowe są przekazywane do kolejnych warstw neuronów mózgu, np. kory węchowej i innych ośrodków mózgowych, m.in. hipokampu odpowiedzialnego głównie za pamięć. Otrzymywane informacje mózg analizuje i klasyfikuje wg dotychczas zapamiętanych obrazów zapachowych. Dzięki porównaniom z dotychczas poznanymi wzorcami człowiek jest w stanie zidentyfikować aktualnie odbierany zapach [1, 13]. Zależność reakcji receptora węchowego od właściwości związku chemicznego nie została dotychczas całkowicie wyjaśniona. Wiadomo, że nośnikiem zapachu są wyłącznie związki lotne, które pobudzają komórki węchowe przez kontakt z receptorami białkowymi, w których dochodzi do zmian elektrochemicznych. Istnieje wiele niewyjaśnionych mechanizmów[...]

Elektroniczny nos i język zastosowanie w przemyśle spożywczym


  W czasach kolejnych afer w przemyśle spożywczym - zafałszowań oraz skażeń mikrobiologicznych i chemicznych - współczesna analityka staje przed dużym wyzwaniem. Wymagane jest ciągłe unowocześnianie metod analitycznych, instrumentów i strategii w celu uzyskiwania informacji o składzie materiałów i jego zmianach. Elektroniczny nos i język to urządzenia, które mogą zaspokoić rosnące potrzeby współczesnej analityki. Ze względu na różnorodność budowy, znajdują zastosowanie w codziennym otoczeniu człowieka i różnych gałęziach przemysłu - również w przemyśle spożywczym. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo żywności jest od wielu lat priorytetowym obszarem działań instytucji krajowych i Unii Europejskiej. Świadczy o tym mnogość uchwalonych aktów prawnych. Według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 r. (DzU 2006 nr 171 poz. 1225) bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które muszą zostać spełnione oraz działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia człowieka. Podstawowe zasady i reguły dotyczące bezpieczeństwa żywności obowiązujące w krajach Wspólnoty określa rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. Na mocy tego dokumentu ustanowiono system wczesnego ostrzegania (RASFF) w celu powiadamiania o bezpośrednim i pośrednim zagrożeniu zdrowia ludzkiego pochodzącym z żywności. Bezpieczeństwo jest dla konsumenta czynnikiem pierwszorzędnym przy podejmowaniu decyzji o zakupie danego środka spożywczego. Jakość - drugi co do ważności czynnik to zespół wymagań, parametrów, właściwości ustalonych przez znormalizowane przepisy i specyfikacje. Ponieważ potrzeby konsumenta zmieniają się, zachodzi konieczność ich okresowej weryfikacji. Zmienia się więc także jakość i zmiany te mają charakter dynamiczny. Zgodnie z normą ISO 9001, jakość produkowanych wyrobów spożywczych powinna podlegać ustawicz[...]

Produkty chronione z krajów trzecich, zarejestrowane w UE DOI:10.15199/65.2016.6.5


  W artykule podano strukturę produktów zarejestrowanych w UE przez państwa trzecie jako produkty chronione. Scharakteryzowano niektóre z nich: andorską wołowinę, ryż tajlandzki, norweskiego dorsza atlantyckiego, kawy: kolumbijską i tajlandzkie, indyjską herbatę oraz turecką baklawę. Obecnie w Unii jest zarejestrowanych dziewiętnaście produktów pochodzących z państw trzecich, opublikowano wnioski na dwa produkty, a na rejestrację kolejnych dziesięciu produktów złożono wnioski.Prawo europejskie na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych [12] umożliwia rejestrację produktów o szczególnych cechach jakościowych jako Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność nie tylko państwom Wspólnoty, ale również krajom spoza Unii. Daje to określoną gwarancję konsumentom, że nabywają produkt o znanym pochodzeniu, certyfikowany przez uznane instytucje, o znanych, tzw. wysokich cechach jakościowych. Analogicznie - mobilizuje producentów spoza Unii do dostarczania na rynek Wspólnoty produktów autentycznych, o określonych, pożądanych, powtarzalnych cechach. Dziewiętnaście produktów pochodzących z krajów spoza Unii zarejestrowano do 10 stycznia 2016 r. Oprócz tego opublikowano już wnioski dla dwóch produktów i złożono wnioski dla dziesięciu produktów. Łącznie stanowi to trzydzieści jeden produktów pochodzących z jedenastu różnych państw: z dwóch państw europejskich (Norwegia i Andora) oraz z Turcji (Europa/Azja), z pięciu państw azjatyckich: Chin, Indii, Tajlandii, Kambodży i Wietnamu, z jednego kraju afrykańskiego (Maroko) oraz z dwóch krajów amerykańskich (Kolumbia - Ameryka Płd. i Dominikana - Ameryka Śr.). Strukturę produktów już zarejestrowanych przez państwa spoza Wspólnoty oraz tych, dla których opublikowano i złożono wnioski przedstawiono na rysunku. Najwię[...]

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w sytuacji zmieniającego się rynku pracy

Czytaj za darmo! »

Czy producenci mogą mieć pewność, że ich systemy bezpieczeństwa żywności oparte w dużej mierze na zaangażowaniu pracowników są skuteczne? Co zrobić, aby niezależnie od zmian struktury zatrudnienia mieć pewność, że system bezpieczeństwa żywności działa i - co najważniejsze - jest nadal efektywny, wydolny i skuteczny? Artykuł nie jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy żywność obecnie produkowana[...]

 Strona 1