Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY LEO"

Wpływ materiału elektrod czujnika opartego na S n 0 2 na jego selektywność wobec CH4 DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ materiału elektrod czujnika opartego na S n 0 2 na jego czułość i selektywność wobec CH4. W złoże badanego tlenku wprasowywano elektrody wykonane z Pt, Pd, Ag, Au, Fe i określano zmianę oporu elektrycznego S n 0 2 w obecności powietrza oraz mieszanin: powietrze - H 2 i powietrze - CH4. Pomiary przeprowadzono w szerokim zakresie temperatury (293 — 773 K). W ostatnich latach obserwuje się bardzo wyraźny wzrost zainteresowania różnego rodzaju półprzewodnikowymi czujnikami gazowymi. Najczęściej stosuje się konstrukcje, których działanie jest oparte na pomiarze zmian przewodnictwa elektrycznego półprzewodnika. Urządzenia te powinny się odznaczać dużą selektywnością detekcji. Jest to jednocześnie jeden z najtrudniejszych problemów do rozwiązania. Dużą selektywność i dużą czułość tego rodzaju czujników na ogół zapewnia się przez wyznaczenie właściwej temperatury ich pracy1*. Innym sposobem jest pokrycie powierzchni półprzewodnika cienką warstwą katalizatora21. Zadaniem tej warstwy jest stworzenie warunków umożliwiających silną adsorpcję określonych cząsteczek analizowanego gazu na powierzchni półprzewodnika. W literaturze można znaleźć wiele przykładów czujników, który[...]

Badanie zależności między katalityczną aktywnością układów metal/SnO2 a ich aktywnością jako czujników gazu

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalizatorów Pt/SnO2, Ag/SnO2, Pd/SnO2, Cu/SnO2 i Ni/SnO2 w reakcji utleniania CH4 , CO i H2 . Na podstawie tych katalizatorów konstruowano czujniki gazowe i badano ich aktywność jako sensorów wymienionych gazów. Badania prowadzono w szerokim zakresie temperatury (293 ÷823 K). Stwierdzono, że zmiany aktywności katalitycznej i aktywności sensorów nie następują jednocześnie,[...]

Badanie oddziaływania między tlenem a powierzchnią SnO2

Czytaj za darmo! »

Badano - metodami temperaturowo programowanej redukcji (TPR), utlenienia (TPU) i desorpcji (TPD) - oddziaływanie między tlenem a powierzchnią SnG2. Badania te prowadzono w celu poznania mechanizmu działania SnO2 jako czujnika metanu, wodoru i tlenku węgla. Badano próbki tlenku cyny przygotowane według różnych metod. Stwierdzono, że istnieje ścisła zależność między właściwościami SnO2 jako s[...]

 Strona 1