Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR STASZCZUK"

Termiczne efekty w halofosforanach (luminoforach) - badania za pomocą termicznej analizy różnicowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Za pomocą termicznej analizy różnicowej przeprowadzono badania energetycznych efektów towarzyszących ogrzewaniu krajowych i zagranicznych luminoforów oraz apatytu. Stwierdzono występowanie polimorflcznych przemian fazowych w badanych proszkach. Obliczono wartości parametrów charakteryzujących te przemiany: energii aktywacji, entalpii i entropii. Podstawowym luminoforem powszechnie stosowanym w świetlówkach - zarówno w kraju, jak i na świecie - jest halofosforan Ca/Sb, M n1,2). Pod względem chemicznym jest to fluorochloroapatyt Ca3(P 0 4)2Ca(F,Cl)2 o strukturze krystalicznej apatytu (minerału). W strukturę tę są wbudowane centra luminescencyjne utworzone przez jony Sb3+ i Mn2+. Synteza halofosforanu następuje w wyniku kilkuDoc. dr hab. Piotr STASZCZUK w roku 1972 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii ■< Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Chemii UMCS. Specjalność - fizykochemia zjawisk powierzchniowych. Mgr inż. Justyna ZIELSKA w roku 1984 ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Pracuje na stanowisku technologa w Centralnym Ośrodku Badawczo-Roz- ► wojowym "Połam" w Warszawie. Specjalność - chemia i technologia nieorganiczna. PRZEMYSŁ CHEMICZNY O O -f 69/6 (1990) 1 г nastu reakcji chemicznych zachodzących w fazie stałej w temp. 1100 —7- 1200°C w ciągu 2 h w mieszaninie kilku surowców chemicznych, głównie C aH P 0 4, CaCOs , Sb2 0 4 (tlenek»mieszany Sb2 0 3 i Sb2 O s), M nC 0 3, NH4 C1, C aF2. Przebieg reakcji powstawania luminoforów nie jest dokładnie poznany. Czasem wyrażany jest pogląd, że w czasie syntezy tworzą się pośrednie związki typu PO F 3 i Ca4 (P 0 4 )2 Cl2. Otrzymywanie luminoforu o optymalnych właściwościach jest uzależnione od wielu czynników, np. składu (jakościowego i ilościowego) mieszaniny substratów, wielkości i kształtu ich ziaren itp3). Stwierdzono, że nawet niewielka zawartość innych fosforanów wap[...]

Badania adsorpcji tlenków siarki i azotu na materiałach dolomitowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań właściwości adsorpcyjnych krajowego dolomitu naturalnego oraz dolomitu modyfikowanego termicznie względem tlenków siarki i azotu. Opisano zestaw pomiarowy, za pomocą którego określono kinetykę przebiegającego procesu i pojemność adsorpcyjną badanych próbek. Wskazano na możliwość zastosowania adsorbentów dolomitowych w pochłaniaczach i absorberach przeznaczonych do [...]

Zastosowanie termicznej analizy różnicowej do badania syntezy halofosforanów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki derywatograficznych badań syntezy halofosforanów w różnych warunkach. Określono wartość powierzchni właściwej oraz właściwości świetlne otrzymanych luminoforów i porównano je z właściwościami halofosforanu Sylwania (USA). Podano optymalne warunki syntezy halofosforanów. Zasygnalizowano możliwość uzyskania krajowego luminoforu o jakości odpowiadającej standardom światowym. Synteza luminoforów typu halofosforanu następuje w wyniku kilkunastu reakcji chemicznych zachodzących w fazie stałej. Przebieg tych reakcji nie jest dokładnie poznany. W wypadku halofosforanu Ca/Sb, Mn prowadzi się je w fazie stałej w zakresie temp. 1100 -r- 1200°C, w ciągu 2 h, w redukującej atmosferze ochronnej. Prawdopodobny przebieg reakcji tworzenia luminoforu jest następujący1*: 2 CaHP04 - Ca2P20 7 + H20 (7) CaC03 -> CaO + C 0 2 (2) Ca2P20 7 + CaO -> Ca3 (P 0 4)2 (.3) Ca3 (P 0 4)2 + CaF2/NH4Cl -> Ca3 (P 0 4)2 CaF/Cl + NH3 + HF (4) Właściwości świetlne luminoforu (np. intensywność i stabilność strumienia świetlnego) zależą od wielu czynników, m.in. od składu ilościowego i jakościowego substratów, stopnia utlenienia Mn i Sb wbudowanych w sieć apatytową, reakcji ubocznych prowadzących do straty aktywatorów, stosunku stechiometrycznego: Ca/P i F/P. Zastosowanie nadmiaru wapnia lub nieuwzględnienie określonego nadmiaru fluoru w mieszaninie substratów powoduje zahamowanie wbudowywania Sb3+ w powstającą strukturę apatytową. Z kolei niewłaściwie dobrane warunki reakcji mogą być przyczyną utlenienia jonów Sb3 + i Mn2+, redukcji jonów Sb3+ do postaci metalicznej lub powstawania antymonianów i - w efekcie - pogorszenia właściwości świetlnych luminoforu. Zatem reakcję prowadzi się w redukującej atmosferze ochronnej (atmosfera utleniająca sprzyja tworzeniu antymonianu wapnia). Również czas, liczba cykli ogrzewania i szybkość nagrzewania oraz ochładzania próbki mogą wpływać na jakość powstającego luminoforu2,3). W niniejszej pracy przedstawiono[...]

Badania właściwości fizykochemicznych polskiego skalenia oraz próby jego uszlachetniania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy elementarnej na zawartość pierwiastków podstawowych i domieszek obecnych w krajowym skaleniu. Na podstawie pomiarów adsorpcji oktanu i toluenu obliczono składowe swobodnej energii powierzchniowej oraz funkcje rozkładu energii adsorpcji, a w wyniku badań porowatości określono rozkład objętości porów względem ich promienia. Otrzymane dane adsorpcyjne i porozymetryc[...]

Wyznaczenie swobodnej energii powierzchniowej wybranych luminoforów i jej korelacja z parametrami charakteryzującymi przemiany fazowe DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki obliczeń wartości składowej dyspersyjnej i polarnej swobodnej energii powierzchniowej luminoforów krajowych i zagranicznych, otrzymane na podstawie pomiarów adsorpcyjnych. Stwierdzono, że dla luminoforu Sylwania wartość składowej dyspersyjnej jest najmniejsza, a składowej polarnej największa. Jest to związane z liczbą centrów luminescencji na jego powierzchni. Zbadano również zależność pomiędzy wielkością składową swobodnej energii powierzchniowej a parametrami charakteryzującymi przemiany fazowe i właściwościami świetlnymi badanych luminoforów. Wykazano liniowy charakter tej zależności. Przedstawione wyniki badań mogą przyczynić się do opracowania metody syntezy krajowego luminoforu odpowiadającego standardowi światowemu. Właściwości powierzchni ciał stałych oraz typ oddziaływań z zaadsorbowanymi cząsteczkami odgrywają ważną rolę w wielu procesach, takich jak zwilżanie, adhezja, kataliza, świecenie fosforów itp. Wielkość swobodnej energii powierzchniowej i rodzaj oddziaływań z substancjami zaadsorbowanymi charakteryzują energetyczny stan powierzchni (m.in. liczbę centrów luminescencji) i wpływają na właściwości tworzących się na niej ciekłych filmów. Wyznaczenie lub przynajmniej oszacowanie wartości swobodnej energii powierzchniowej luminoforów jest więc zadaniem ważnym, lecz jednocześnie bardzo złożonym ze względu na trudności teoretyczne (interpretacja danych) i eksperymentalne. Swobodna energia powierzchniowa ciał stałych wynika z oddziaływań międzycząsteczkowych. Określa się ją jako nadmiar energii przypadający na jednostkę powierzchni, który jest związany z brakiem kompensacji sił w międzyfazowej warstewce powierzchniowej powstającej w wyniku rozerwania wiązań w sieci krystalicznej (np. w czasie mielenia ciał stałych) lub zastąpienia pewnych atomów innymi podczas syntezy luminoforów (np. obecność jonów Sb3+ i Mn2+ w sieci krystalicznej apatytu). W zależności od badanego układu (ciała stałego i ciecz[...]

Charakterystyka fizykochemiczna oraz próby wzbogacania wybranych dolomitów krajowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono badania fizykochemicznych właściwości krajowych dolomitów pochodzących z dwóch odkrywek w województwie wałbrzyskim. Wykonano analizy w celu określenia zawartości podstawowych składników i domieszek. Wyznaczono parametry adsorpcyjne dolomitu i rozpuszczalność w wodzie poszczególnych jego frakcji po aktywacji termicznej. Przeprowadzono próby uszlachetniania surowca (usuwanie syderytu) metodą flotacji. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość zastosowania krajowych dolomitów do uzdatniania wód mineralnych i do produkcji kineskopów kolorowych telewizorów (jako komponent), Niezwykłe zainteresowanie dolomitem obserwowane w ostatnich latach wynika z licznych możliwości wyzyskania tego minerału jako źródła magnezu1+ 6). Dolomit jest nazywany "skałą życia". Stwierdzono, że tzw. choroby cywilizacyjne7* 10) wywołane postępującą degradacją środowiska naturalnego objawiają się niedostatkiem magnezu w ludzkim organizmie. Dlatego coraz częściej stosuje się dodatki dolomitu do żywności, wody i gleby lub przetwarza się go na magnezowe preparaty farmaceutyczne. Używa się go także do produkcji nawozów sztucznych, różnego rodzaju filtrów, adsorbentów11*, materiałów budowlanych, a nawet kineskopów kolorowych telewizorów. W Polsce są bogate i czyste złoża dolomitu, które z powodzeniem można spożytkować w rodzimym przemyśle. Niestety, w dostępnej polskiej literaturze brakuje informacji o właściwościach i możliwościach zastosowania tego cennego surowca. Zmusza to krajowych producentów do korzystania z importowanych dolomitów. Celem przedstawionej pracy było poznanie fizykochemicznych właściwości dolomitu pochodzącego z dwóch krajowych odkrywek i zastosowanie go do produkcji kineskopów kolorowych telewizorów. Dążono do określenia jakościowego i ilościowego składu minerału, a zwłaszcza poziomu i charakteru chemicznych zanieczyszczeń. Przeprowadzono termiczną aktywację badanych próbek i określono wywołaną tym zmianę fizykochemicznych właściwości[...]

 Strona 1