Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR CZUB"

Badania właściwości reologicznych kompozycji epoksydowych z modyfikowanymi olejami roślinnymi


  Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej Ruetapox 0162, epoksydowanego oleju sojowego oraz kompozycji żywicy Ruetapox 0162 z epoksydowanym olejem sojowym o różnej zawartości modyfikowanego oleju. Szybkość i naprężenie ścinania, zmierzone w zakresie temperatur 25-65°C, przeliczono na wartości rzeczywiste wykorzystując w tym celu metody Kriegera i Marona oraz Schümmera i Worthoffa, a następnie porównano z wartościami nieskorygowanymi. Do opisu krzywych płynięcia zastosowano modele reologiczne Oswalda i de Waele’a, Binghama oraz Cassona. Wskazano modele przydatne do opracowania wyników pomiarów wykonanych w określonym zakresie temperatur. Com. Bisphenol A-based low mol. mass epoxy resin was mixed with an epoxidized soybean oil to produce 2 compns. (viscosity 1500 and 700 mPa.s) studied for flow behaviour at 25-65°C and shear rate 2-200/s. After correction of the shear rate data by Krieger-Maron and Schümmer-Worthoff methods, the sheare rate relationship of the shear stress were detd. to calc. the flow index and consistence coeffs. by using Oswald-de Waele, Bingham and Casson models. The both compns. were non-Newtonian viscoplastic fluids. W wielu gałęziach przemysłu wykorzystywane są surowce oraz otrzymywane produkty występujące w postaci płynnej, które wykazują cechy cieczy nienewtonowskich1). Lepkość tych płynów zależy nie tylko od temperatury i ciśnienia, ale także od szybkości i czasu ścinania2). Dlatego też właściwości reologiczne mają istotny wpływ na warunki przetwórstwa i aplikacji wielu materiałów, w tym również polimerowych. W technologii żywic epoksydowych parametry reologiczne mają szczególne znaczenie przy stosowaniu tych tworzyw jako systemów powłokowych, klejów, materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla elektroniki i elektrotechniki czy też syciw do laminatów3). I tak np. w formowaniu przetłoczonym charakter reologiczny ciekłych żywic epoksydow[...]

Nowe kierunki modyfikacji żywic epoksydowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono modyfikację ciekłych, małocząsteczkowych żywic epoksydowych za pomocą 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolu, 5-(9-karbazolilo) metylo-1,3-oksotiolano-2-tionu oraz ich 3,6-dichloro- i 3,6-dibromopochodnych. Uzyskano materiały o charakterystycznej dla karbazolu silnej absorpcji światła w zakresie UV i dużej intensywności fotoluminescencji oraz typowej dla żywic epoksydowych doskonałe[...]

Synthesis and mechanical properties of epoxy-polyurethane materials filled with sepiolite Synteza i właściwości mechaniczne materiałów epoksydowo-poliuretanowych napełnianych sepiolitem DOI:10.15199/62.2016.10.40


  Oxirane rings in epoxidized soybean oil were opened in reaction with monoethylene glycol and then fused with bisphenol A, hydroxylated soybean oil and a com. low-mol.- mass epoxy resin in bulk. The polymeric products were filled with sepiolite (1 or 2% by mass) and crosslinked with a 4,4’-diphenylmethane diisocyanate. The composite materials produced were studied for static tensile, flexural and compression strength, impact resistance, hardness and resilience as well as for thermal stability and morphol. The addn. of sepiolite resulted in a decrease in mech. strength and thermal stability of the composites. Otrzymano i zbadano właściwości mechaniczne kompozycji epoksydowo-poliuretanowych na bazie epoksydowanego i hydroksylowanego oleju sojowego oraz sepiolitu. W pierwszym etapie przeprowadzono reakcję otwarcia pierścieni oksiranowych w epoksydowanym oleju sojowym przy użyciu glikolu monoetylenowego, otrzymując hydroksylowany olej sojowy. Epoksydową i hydroksylową pochodną oleju sojowego wykorzystano w procesie stapiania z bisfenolem A oraz z małocząsteczkową dianową żywicą epoksydową EPR 162. Scharakteryzowano otrzymane produkty oraz opracowano metodę wprowadzania sepiolitu do kompozycji epoksydowych. Produkty stapiania usieciowano 4,4’-diizocyjanianem difenylometanu. Zbadano właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i ściskanie, twardość Shore’a, udarność wg Charpy᾿ego i odbojność), jak również właściwości termiczne i morfologię otrzymanych nanokompozycji. Żywice epoksydowe są jednymi z istotniejszych materiałów polimerowych, które z uwagi na swoje bardzo dobre właściwości użytkowe, takie jak m.in. duża wytrzymałość mechaniczna, duża odporność cieplna i chemiczna, mała chłonność wody, dobra adhezja do podłoża i bardzo dobre właściwości dielektryczne1, 2), znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu oraz życia codziennego. W związku z koniecznością poszukiwania alt[...]

 Strona 1