Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"JAN SZYMANOWSKI"

Katalizatory procesu oksyetylenowania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono katalizatory proponowane do oksyetylenowania hydrofobów z ruchliwym atomem wodoru oraz oksyetylenowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. A review with 26 refs. covering new catalysts with particular reference to aluminum oxide systems, acid-activated Group IIA compounds, lanthanide phosphates, and Author’s original Ca catalyst. Niejonowe związki powierzchniowo czy[...]

Nowe tendencje w procesach ekstrakcyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe tendencje rozwoju procesów ekstrakcyjnych. Przeanalizowano nowe idee przyjazne środowisku, w tym różne układy wodne zawierające związki powierzchniowo czynne. A review with 19 refs. covering new extractant systems, e.g., polyoxyethylene-electrolyte(or dextran)-water, hydrophobic ionic liquids, surfactants solubilizing organics, affinity ligands, micellar extraction, extra[...]

Synteza i właściwości ekstrakcyjne estrów kwasów karboksypirydynowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano wykorzystanie estrów kwasów karboksypirydynowych do ekstrakcji miedzi z roztworów chlorkowych. Przedstawiono metody syntezy tych estrów i charakterystykę ich ekstrakcyjnych właściwości. Obecnie ok. 5% miedzi w skali światowej wytwarza się hydrometalurgicznie z zastosowaniem ekstrakcji. Jako selektywne ekstrahenty miedzi wykorzystuje się hydroksyoksymy1). W ten sposób przerabia się głównie rudę tlenkową. Zawartą w niej miedź ługuje się rozcieńczonym roztworem kwasu siarkowego, oddziela od żelaza i innych metali przez ekstrakcję z użyciem hydroksyoksymów i reekstrakcję kwasem siarkowym, po czym elektrolitycznie wydziela się miedź metaliczną. Prowadzone są badania nad zastosowaniem hydrometalurgii do przerobu siarczkowych kruszców miedzi. Surowce tego typu są zwykle ługowane wodnymi roztworami chlorku żelazowego lub chlorku miedziowego. Cechą wyróżniającą te sole spośród wielu innych czynników ługujących jest łatwość ich regeneracji dzięki utlenianiu w środowisku kwaśnym. Energia aktywacji ługowania wynosi 71,2 kJ/mol dla chalkopirytu, a proces przebiega korzystniej w podwyższonej temperaturze2*. W wypadku ługowania z użyciem wodnych roztworów FeCl3 i HC1 w ługu są obecne następujące jony: Cu2 + , Cu+, Fe3 + , Fe2+ oraz nadmiar Cl- . Typowe roztwory otrzymywane w wyniku ługowania chalkopirytu mogą zawierać w 1 dm3 10 ч- 60 g Cu, 50 ч- 150 g Fe, 0,1 ч- 1 mola kwasu solnego oraz 2 ч- 8 moli chlorków. Niektóre metody ługowania mogą prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia jonów Cl- (do ok. 10 4- 12 mol/dm3)3). Siarka zawarta w rudzie jest wytrącana w postaci elementarnej w wyniku następujących reakcji: CuFeS2 + 4FeCl3 —»- CuCl2 + 5FeCl2 + 2S, Cu2S + 4FeCl3 ->- 2CuC12 + 4FeCl2 + S, MS + 2FeCl, MCI, + 2FeCl, + S. Próby zastosowania hydroksyoksymów do ekstrakcji miedzi z tak stężonych roztworów chlorkowych zakończyły się niepowodzeniem, głównie ze względu na konieczność użycia dużego[...]

Synteza rodowego katalizatora hydroformylowania propylenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań syntezy kompleksu 2,4-pentanodionianokarbonyltrifenylofosfino rodu(I). Kompleks otrzymano w reakcji karbonylowania trichlorku rodu, wymiany ligandu chlorkowego na 2,4-pentanodionianowy, a następnie wymiany ligandu karbonylowego na trifenylofosfinowy. Budowę strukturalną kompleksu potwierdzono metodami spektroskopowymi. Do oznaczeń temperatury topnienia kompleksu [...]

Zaplecze surowcowe, produkcja i zastosowanie związków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) na progu nowego milenium

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono tendencje występujące na światowym rynku związków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). Porównano produkcję i zużycie w ciągu ostatnich 10 lat. Opisano źródła ich pozyskiwania, zwracając szczególną uwagę na surowce odnawialne oraz rynek europejski. Omówiono główne grupy związków powierzchniowo czynnych i ich podstawowe zastosowania. W strukturze światowej produkcji dominuj[...]

Aspekty obliczeniowe i weryfikacja eksperymentalna modelowania dynamiki kolumn reakcyjno-destylacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia modelowania dynamiki kolumn reakcyjno-destylacyjnych. Dynamikę kolumny opisano za pomocą modelu zredukowanego na sposób interpolacyjny. Wyniki obliczeń porównano z danymi eksperymentalnymi uzyskanymi podczas estryfikacji kwasu octowego etanolem w laboratoryjnej kolumnie destylacyjnej. Polynomial interpolations introduced into the classical model to describe the st[...]

Aktywność powierzchniowa i współczynniki dyfuzji dla wybranych składników pianotwórczych środków gaśniczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania równowagowego i dynamicznego napięcia powierzchniowego dla wybranych składników pianotwórczych środków gaśniczych, m.in. surfaktantów z ugrupowaniem perfluoroalkilowym. Na podstawie zmierzonych wartości napięcia powierzchniowego metodą statyczną wykreślono izotermy napięcia powierzchniowego i obliczono podstawowe wartości charakteryzujące aktywność powierzchniową bad[...]

 Strona 1