Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JÖRG TALBIERSKY"

Kinetyka utleniania izomerycznych metoksy-(1-metyloetylo)benzenów

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę bezkatalitycznego utleniania 1-metoksy-2-(1-metyloetylo)benzenu, 1-metoksy- 3-(1-metyloetylo)benzenu i 1-metoksy-4-(1- metyloetylo)benzenu tlenem w fazie ciekłej w zakresie temp. 50-120°C. Określono utlenialności badanych związków i sumaryczne zastępcze energie aktywacji reakcji utleniania. The kinetics of noncatalyzed liquid-phase oxidation of 1- methoxy-2- (-3-, and -4)-[...]

Przemysłowe otrzymywanie fenoli metodą Hocka i Langa

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozwiązania technologiczne syntezy związków hydroksyaromatycznych metodą opartą na reakcji rozkładu wodoronadtlenków odkrytą przez Hocka i Langa. Szczegółowo omówiono otrzymywanie fenolu na skalę przemysłową. Opisano wykorzystanie metody do otrzymywania hydrochinonu, rezorcyny, krezoli i 2naftolu. Przedstawiono możliwości wykorzystania procesu utleniania węglowodorów alkilo[...]

Badania procesu katalitycznego utleniania antracenu w fazie ciekłej

Czytaj za darmo! »

Opracowano w skali laboratoryjnej proces wytwarzania 9,10-diacetoksyantracenu z antracenu przez jego katalityczne utlenianie nadtlenkiem wodoru do 9,10-antrachinonu i redukcję otrzymanego produktu pyłem cynkowym w bezwodniku octowym. Opisano właściwości spektralne produktu i wskazano na możliwości jego wykorzystania w chemii polimerów. With (a) aq. 30% H2O2 and (b) urea-H2O2 complex as oxi[...]

 Strona 1