Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jacek REZMER"

Badawczy System Fotowoltaiczny

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano stanowisko do badań systemów fotowoltaicznych utworzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Perspektywa znaczącego rozwoju tego typu źródeł energii elektrycznej wymaga prowadzenia prac pozwalających na efektywne i bezpieczne ich stosowanie w systemie elektroenergetycznym. Możliwości badawcze obejmują pomiar, gromadzenie danych pomiarowych oraz ich analizę w zakresie, jakości energii, porównania technologii oraz inteligentnych pomiarów. Abstract. : This paper presents a photovoltaic system which has been built at the Wroclaw University of Technology for scientific research purposes. A promising perspective of explosive growth of solar energy conversion systems encourages research activities on secure, stable and effective integration of PV generation with the electric power system. The research possibilities cover the areas of measurement, storage and analysis of data. The analysis is focused on power quality issues, PV technologies benchmarking and smart metering. (Photovoltaic Research System). Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, system fotowoltaiczny, inteligentne pomiary. Keywords: renewable energy sources, photovoltaic system, smart metering. Wstęp Perspektywa wyczerpania się zasobów paliw oraz obawy o stan środowiska naturalnego w ostatnich latach zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii elektrycznej. Technologie odnawialnych źródeł rozwijają się tak szybko, że obecnie zaczynają konkurować z konwencjonalnymi systemami wytwórczymi. Prognozy pokazują, że znaczenie energii promieniowania słonecznego będzie wciąż rosło. Raporty energetyczne organizacji EREC i Greenpeace z roku [...]

Wyznaczanie parametrów relaksacyjnych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej DOI:10.15199/48.2017.04.30

Czytaj za darmo! »

Na podstawie pomiarów prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji (TSDC) można określać właściwości materiałów elektrotechnicznych. Złożone spektrum prądu depolaryzacji czyni analizę trudną ze względu na konieczność separacji nakładających się zjawisk relaksacyjnych. Parametry poszczególnych procesów można wyznaczyć stosując metody inteligencji obliczeniowej. W pracy przedstawiono algorytmy ewolucyjne i rojowe jako efektywne metody analizy złożonych widm TSDC. (Wyznaczanie parametrów relaksacyjnych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej) Abstract: Summary: Based on TSDC analysis it's possible to determine the properties of electrotechnical materials. The complex spectrum of depolarization current makes this analysis difficult, considering the necessity of separating the overlapping relaxation sets. The parameters of individual processes can be determined by using computational intelligence methods. In this thesis, evolutionary algorithms and particle swarm algorithms are proposed as effective methods of analyzing complex TSDC spectrums. (Determination relaxation parameters by using computational intelligence methods) Słowa kluczowe: analiza TSDC, algorytmy ewolucyjne, algorytmy rojowe Key words: TSDC analysis, evolutionary algorithm, particle swarm algorithm Wstęp Analiza TSDC wykorzystująca zjawisko relaksacji dipolowych służy do wyznaczania ważnych parametrów materiałów elektrotechnicznych. Należy do nich między innymi energia aktywacji, czas relaksacji oraz rozkład czasów relaksacji. Ponieważ mierzone widmo TSDC jest wynikiem jednoczesnego występowania kilku takich procesów, w rezultacie widmo prądu jest złożone i dlatego jego analiza wymaga stosowania zawansowanych metod matematycznych. Problem separacji krzywych poszczególnych procesów relaksacji okazuje się być w praktyce trudny do rozwiązania przy korzystaniu z metod analitycznych i numerycznych dotąd stosowanych. W pracy proponuje się wykorzystanie do analizy sy[...]

Zastosowania metod ewolucyjnych w analizie TSDC

Czytaj za darmo! »

Wyniki pomiarów TSDC są superpozycją wielu procesów relaksacji. Złożone spektrum czyni analizę trudną, stąd parametry opisujące proces relaksacji są obarczone dużym błędem. Aby separować poszczególne procesy relaksacyjne i estymować odpowiadające im parametry, zastosowano algorytmy ewolucyjne. Algorytmy te efektywnie przeszukują skomplikowane przestrzenie rozwiązań, do których należy estymacja parametrów złożonego spektrum TSDC. Abstract. The result of a TSDC measurement is a superposition of several relaxation processes. The resulting complexity of the spectrum makes the analysis difficult, while the parameters describing the relaxation process carry a large error. In order to separate individual relaxation processes and estimate the corresponding parameters, the evolutionary algorithm has been used. The algorithms are durable and effective in analyzing processes in very complicated solution spaces, such as the estimation of a complex TSDC spectrum. (Evolutionary algorithms used to TSDC analysis). Słowa kluczowe: prądy termicznie stymulowane, separacja relaksacji estymacja parametrów, algorytmy ewolucyjne. Keywords: thermally stimulated currents, separate relaxation, parameters estimation, evolutionary algorithms. Wstęp Zagadnienie relaksacji ładunków elektrycznych w dielektrykach jest ważne zarówno dla celów poznawczych jak i dla praktycznych zastosowań. Wyznaczanie parametrów relaksacji pozwala poznać własności elektryczne badanych materiałów. Znajomość tych procesów jest szczególnie ważna dla materiałów stosowanych do przechowywania ładunku elektrycznego przez długi czas, tzw. elektretów. Jedną z metod eksperymentalnych badań zjawisk relaksacji dielektryków jest pomiar termicznie stymulowanej depolaryzacji (TSDC) [1]. Punkty charakterystyczne spektrum wykorzystuje się w klasycznej analizie procesów relaksacji [2]. Mierzone spektra TSDC są zwykle superpozycją wielu procesów. W rezultacie analiza takiego przebiegu jest bardzo tr[...]

Analysis of distorted waveforms in power converter systems

Czytaj za darmo! »

We present a method of determining the frequency, developed and based on the Prony model. The method was derived for those cases in which the process contains two dominant harmonics and noise. Additionally, in order to improve the accuracy of the method, median filtering was applied. The presented methods can be useful for practical applications in power systems, like the control systems of frequency converters. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania częstotliwości, opracowaną na podstawie modelu Prony’ego. Metod została opracowana z założeniem, że analizowany proces zawiera dwie harmoniczne i szum. Dodatkowo, w celu poprawy dokładności metody, zastosowano filtrowanie medianowe. Zaprezentowana metoda może być wykorzystana w układach elektroenergetycznych, takich jak układy sterujące przekształtników. (Analiza przebiegów odkształconych w układach z przekształtnikami). Keywords: Prony model; frequency estimation; waveform distortion; median filter. Słowa kluczowe: model Prony’ego, estymacja częstotliwości, przebiegi odkształcone , filtr medianowy. Introduction Modern solid-state frequency converters used to power among others, the asynchronous motors, are characterized by distorted output voltages waveforms. Due to the control of the rotational speed of the motors, these voltage waveforms may be non-stationary in long intervals of time. Determination of the frequency of fundamental frequency component of converter output voltage is essential for their control systems and for power system apparatus diagnostics and reliability analysis [14]. Non-stationary waveforms causes that the analysis window of digital sampling methods can be very long. When applying shorttime Fourier Transform (STFT), accurate results are obtained only when the sampling window has a length equal to the integer multiple of the period of the analyzed component. The length of this period is generally unknown. Many digital methods of e[...]

Wykorzystanie metody zmiennych stanu w analizie rozkładu przebiegów nieustalonych dla zwarcia w wielofazowej linii długiej DOI:10.15199/48.2017.02.59

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono strukturę modelu łańcuchowego, oraz metodę obliczeń stanu nieustalonego inicjowanego zwarciem zlokalizowanym w wybranym miejscu linii długiej jednofazowej lub trójfazowej. Warunki początkowe wyznaczane są z istniejącego stanu ustalonego w strukturze łańcucha przed zwarciem. Abstract: The article presents the structure of the model chain, and the method of calculation of the transient short-circuit initiated located at the desired location long line single-phase or three-phase. Initial conditions are determined from the existing steady state within the chain structure against short circuits. (Application of state variables in the analysis of the distribution of transients for the local short-circuit in the multiphase transmission line). Słowa kluczowe: linie przesyłowe, metoda zmiennych stanu, stany nieustalone Key words: transmission lines, method of state variables, transients state Wstęp Podstawy teoretyczne analizy linii długich (torów elektrycznych) zostały sformułowane w drugiej połowie XIX wieku w związku z budową podmorskich kabli telegraficznych łączących Anglię z Danią w 1855 r. oraz Europę i Amerykę w 1885 r. Za pierwszych i klasycznych twórców teorii i sformułowania podstawowych równań ("równań telegrafistów") uważani są Wiliam Thomson (lord Kelvin) oraz Olivier Heaviside. Do czasów współczesnych nadal obserwuje się niezwykle interesujący rozwój metod analizy i opisu zachodzących zjawisk w różnych aspektach aplikacyjnych szczególnie z uwzględnieniem przesyłania sygnałów w teleinformatyce lub w energetyce [4,7,10]. Klasyfikacyjnie linia długa należy do obwodów o parametrach rozłożonych, których analiza wymaga zastosowania równań falowych. Prezentowane w literaturze [6,8,9] z tej problematyki wybrane metody obliczeniowe w ujęciu falowym dotyczą zasadniczo analizy tylko przebiegów zaciskowych wejścia-wyjścia dla linii jako całości. Nie jest możliwe zastosowanie i adoptowanie tych metod do badani[...]

Wyznaczanie stanów przejściowych w sieciach elektroenergetycznych z elektrowniami wiatrowymi

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie energii wiatru jako źródła energii elektrycznej staje się coraz bardziej powszechne. Wiatr uważany jest za źródło energii czystej i odnawialnej, a rozwój energetyki wiatrowej popierany jest zarówno przez ekologów, jak i przez rządy wielu państw. Każdego roku coraz więcej generatorów wiatrowych jest przyłączanych do sieci elektroenergetycznej. Turbiny wiatrowe mogą jednak nieko[...]

Wyznaczanie częstotliwości podstawowej składowej napięcia w układach przekształtnikowych

Czytaj za darmo! »

Dla układów sterowania przekształtników energoelektronicznych zasadnicze znaczenie ma dokładna znajomość parametrów podstawowej składowej napięcia. Podczas pracy przekształtników energoelektronicznych sygnały wyjściowe napięcia oraz prądu zawierają, oprócz składowej podstawowej, szerokie spektrum wyższych harmonicznych i interharmonicznych. Wprowadzają one niekorzystne zniekształcenia, powo[...]

Estimation of transients' parameters in wind converter systems using advanced signal processing algorithms

Czytaj za darmo! »

The impact of wind generation on the electrical system should be assessed to figure out potential hazards to system operation and deterioration of power quality indicia. In this paper signal processing algorithms has been applied to analyze switching transients within wind generation units. A Prony model of the signal and a nonlinear regression method were applied to determine transients' [...]

Development in power quality specification using Time- Frequency Analysis

Czytaj za darmo! »

In the era of technological development power quality issues have more and more crucial meaning. An example can be the scope of actual research concerning influence of dispersed energy sources on power quality, especially including wind power plants. This paper proposes time-frequency analysis as complex method for investigations of transient states in wind power plants. Investigated phenomena c[...]

 Strona 1  Następna strona »