Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Wilk"

Modernizacja transformatorów blokowych w ESP Porąbka - Żar. Pierwszy projekt "pod klucz" Zakładu Transformatorów EthosEnergy Poland S.A. DOI:10.15199/48.2015.10.23

Czytaj za darmo! »

Projekt "Modernizacja transformatorów blokowych w ESP Porąbka - Żar" jest pierwszym w historii Zakładu Transformatorów EthosEnergy Poland S.A. kompleksowym zadaniem obejmującym nie tylko prace związane ściśle z wyprodukowaniem transformatorów, ale również szereg prac modernizacyjnych układów pomocniczych. W ramach projektu konieczne było zaprojektowanie, produkcja, transport oraz instalacja nowych transformatorów oraz szeregu urządzeń wspomagających, takich jak układ chłodzenia czy system przeciwwybuchowy SERGI. Abstract. The project “Modernization of GSU transformers in Porąbka - Żar pumped-storage power station" is the first comprehensive project of the Transformer Product Line which comprises not only manufacturing of transformers but also assembly and many ancillary works. To succeed there was necessary to design, manufacture, transport and commission the transformers as well as many auxiliary components e.g. water cooling system or SERGI anti-explosion system. Modernization of GSU transformers in Porąbka - Żar pumped-storage power station. First turnkey project of the Transformer Product Line of EthosEnergy Poland S.A. Słowa kluczowe: transformator blokowy, projekt “pod klucz", modernizacja, elektrownia pompowo - szczytowa Keywords: GSU transformer, turnkey project, modernization, pumped-storage power station Wstęp Elektrownia pompowo - szczytowa Porąbka - Żar jest drugą co do wielkości tego typu elektrownią w Polsce i jedyną zlokalizowaną wewnątrz masywu górskiego. Strategiczne znaczenie obiektu wymusza utrzymanie jego infrastruktury w nienagannym stanie technicznym, co wiązało się z koniecznością przeprowadzenia przez operatora elektrowni, PGE Energia Odnawialna S.A., szeregu prac remontowo - organizacyjnych, w tym dokonania wymiany czterech zainstalowanych transformatorów blokowych. Przy okazji tej operacji podjęto decyzję o zmodernizowaniu układu potrzeb własnych, wymianie wodnego układu chłodzenia transformatoró[...]

Nowoczesne rozwiązania techniczne i ich wpływ na wybrane parametry transformatora blokowego regulacyjnego typu TOBNRLa 290000/400

Czytaj za darmo! »

Kilkudziesięcioletnia aktywność na rynku transformatorowym, zdobyte dzięki temu olbrzymie doświadczenie przy wykonywaniu remontów, modernizacji i produkcji nowych, w tym unikalnych transformatorów, wymogło potrzebę stosowania coraz to bardziej nowoczesnych konstrukcji i technologii. W referacie omówiono nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne stosowane w Zakładzie Transformatorów TurboCare Poland S.A. Autorzy referatu przedstawiają je na przykładzie nowego produktu - transformatora blokowego regulacyjnego typu TOBNRLa 290000/400. Abstract. Decades of activity on the transformers’ market, great experience in repairs, modernizations and manufacturing of new units, among others unique transformers, require the need of using modern designs and technologies. This paper presents new technical solutions applied in the Transformer Product Line of TurboCare Poland SA. Authors present them on example of the new product - type TOBNRLa 290000/400 regulating generator step up transformer. (Modern technical solutions and their impact on selected parameters of the regulating generator step up transformer type TOBNRLa 290000/400). Słowa kluczowe: transformator blokowy, modularny odpływ wysokonapięciowy, rdzeń transformatora Keywords: unit transformer, modular exit lead, transformer core. Wstęp W 2012 roku TurboCare Poland S.A. Lubliniec pozyskał zamówienie na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę partii transformatorów blokowych regulacyjnych o mocy 290MVA dla Elektrowni Połaniec (rys. 1). Długoletnia aktywność na rynku energetycznym (remonty, modernizacje i produkcja nowych transformatorów), przy uwzględnieniu postępu w dziedzinie projektowania, pozwoliła firmie na wyprodukowanie serii transformatorów blokowych, w których zastosowano unikatowe rozwiązania techniczne. Ze względu na wysokie wymagania techniczne zawarte w umowie oraz zagrożenia, na jakie narażone są transformatory blokowe podczas eksploatacji, zespół projektowy TurboCare[...]

TOBNRLb 450 000/420 - największy transformator blokowy wyprodukowany przez EthosEnergy Poland S.A. DOI:10.15199/48.2015.10.16

Czytaj za darmo! »

Transformator blokowy regulacyjny 450MVA 420/22kV, wyprodukowany w 2014 roku dla Elektrowni Bełchatów, jest największym z dotychczas zaprojektowanych i wyprodukowanych transformatorów w Zakładzie Transformatorów EthosEnergy Poland S.A. Wysokie wymagania klienta oraz duża moc transformatora wymusiły zastosowanie najnowocześniejszych metod obliczeniowych i rozwiązań konstrukcyjnych. Pomyślnie zakończone próby końcowe oraz rozruch na stanowisku pracy potwierdziły gotowość EthosEnergy Poland S.A. do dostarczenia największych transformatorów przewidzianych do pracy w krajowej energetyce. Abstract. 450MVA 420 / 22kV generator step-up regulating transformer, produced in 2014 for Bełchatów Power Plant is the largest of previously designed and manufactured transformers in the Transformers Product Line EthosEnergy Poland S.A. High customer requirements and high power transformer necessitated the use of the most modern methods of calculation and design solutions. Successfully completed final testing and commissioning in the workplace confirmed their readiness EthosEnergy Poland SA to provide the greatest transformers intended for use in domestic power industry. TOBNRLb 450 000/420 - the largest transformer manufactured by EthosEnergy Poland S.A. Słowa kluczowe: transformator blokowy, uzwojenie regulacyjne, przełącznik zaczepów, rdzeń pięciokolumnowy Keywords: generator step-up tra[...]

Zastosowanie wymogów NC RfG w kontekście działania EAZ w sieciach SN DOI:10.15199/74.2019.9.15


  Na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2009/714 [13] rozpoczęto prace nad opracowaniem: wytycznych i kodeksów sieciowych dotyczących planowania, koordynacji planów rozbudowy, ogólnie, warunków pracy połączonych systemów elektroenergetycznych, na obszarze Europy. Integralną częścią systemów elektroenergetycznych są źródła wytwórcze. Generatory synchroniczne przez dziesięciolecia były dominującym typem źródeł wytwórczych w systemie elektroenergetycznym. Dla takich warunków pracy zostały zaprojektowane i wdrożone układy regulacji czy automatyka EAZ. Na skutek rozwoju układów przekształtnikowych i liberalizacji dostępu innych podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obserwowany jest stopniowy wzrost udziału odnawialnych źródeł wytwórczych w profilu wytwarzania. Nowe źródła wytwórcze przyłączone do sieci z wykorzystaniem elementów przekształtnikowych zmieniają warunki pracy sieci elektroenergetycznej, również w stanach zakłóceniowych, dla których zaprojektowano i dobrano nastawy układów regulacji czy zabezpieczeń. W związku z tym niezbędne jest wsparcie nowych uczestników w portfolio wytwarzania do zapewnienia ciągłości pracy systemu elektroenergetycznego. Takie wsparcie było formułowane dotychczas przez poszczególnych operatorów w obowiązujących instrukcjach ruchu i eksploatacji. Wraz z wprowadzeniem kodeksu sieciowego NC RfG, wymogi definiowane dotychczas przez poszczególnych operatorów systemów, zostały ujednolicone. Część wymogów określonych w NC RfG musi być doprecyzowana przez właściwego operatora sieci, zgodnie z opisaną w kodeksie procedurą. Doprecyzowanie zostało dokonane w pracy [6], a rezultat analiz - został zamieszczony na stronie PSE [11]. Natomiast w kodeksie SO GL zostały ujednolicone zasady współpracy pomiędzy jednostką wytwórczą (zwaną dalej modułem wytwarzania lub PPM) a OSD i/lub OSP. Kodeksy sieciowe mają zasięg międzynarodowy. Mimo to, przepisy w nich zawarte nie dotyczą modułów wytwarzania o mocy [...]

Zastosowanie systemu ochrony przeciwwybuchowej Transformer Protector na przykładzie realizacji projektu budowy zespołu transformatorów TOBNLa 156000/240 i TONRLa 6000/13,8 DOI:10.15199/48.2015.10.17

Czytaj za darmo! »

W referacie, na przykładzie realizacji produkcji zespołu transformatorów TOBNLa 156000/240 i TONRLa 6000/13,8 przez EthosEnergy Poland S.A. dla Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar, przedstawiono implementację i techniczną realizację systemu ochrony przeciwwybuchowej TRANSFORMER PROTECTOR (TP) firmy SERGI. Przedstawiono ideę i sposób działania systemu TP oraz poszczególne fazy realizacji projektu, od procesu uzgodnień technicznych poprzez montaż, testy, do procesu uruchomienia transformatorów z zainstalowanym systemem przeciwwybuchowym w jego pierwszej instalacji w Polsce. Abstract. This paper presents implementation and technical realization, by EthosEnergy Poland S.A., of the anti-explosion technology TRANSFORMER PROTECTOR (TP) produced by SERGI France, on the example of the TOBNLa 156000/240 and TONRLa 6000/13,8 transformers unit. Conception and modes of work of the TP as well as all the phases of the project, from technical discussions with the client, trough assembly, tests to commissioning of the transformers with the first SERGI technology were described. Implementation and technical realization, by EthosEnergy Poland S.A., of the anti-explosion technology TRANSFORMER PROTECTOR Słowa kluczowe: transformator blokowy, eksplozja, łuk elektryczny, ochrona przeciwwybuchowa. Keywords: GSU Transformer, explosion, electric arc, anti-explosion protection. Wstęp Transformatory są urządzeniami, które zazwyczaj pracują stabilnie i przy prawidłowym ich zaprojektowaniu oraz zachowaniu jakości podczas produkcji nie sprawiają problemów eksploatacyjnych, niejednokrotnie nawet przez kilkadziesiąt lat. Niemniej jednak, ze względu na zawartość oleju transformatorowego i jego palność, w sytuacjach poważnych awarii są źródłem szczególnego zagrożenia dla otoczenia. Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć zwarcia wewnętrzne i eksplozje izolatorów. W wyniku zwarcia wewnątrz transformatora powstaje łuk elektryczny, który w przeciągu miliseku[...]

Przepięcia przenoszone przez uzwojenia transformatorów energetycznych - pomiary oraz analiza teoretyczna DOI:

Czytaj za darmo! »

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia eksploatacji transformatorów są przepięcia przenoszone pomiędzy uzwojeniami oraz powodowane przez nie zagrożenia dla prawidłowej pracy systemu elektroenergetycznego. W niniejszym referacie przedstawiono analizę doświadczalną przepięć przenoszących się z uzwojenia wysokiego napięcia do otwartego uzwojenia niskiego napięcia. Dokonano także weryfikacji obliczeniowej tychże przepięć dla konkretnego transformatora. Abstract. Transferred lightning overvoltage and danger to the grid caused by them are very important issue from exploitation point of view. This paper presents empirical analysis of overvoltage transferred from high voltage winding to open-circuit low voltage winding. Analytical verification of this overvoltage for given transformer was made as well. (Lightning overvoltage transferred through windings of transformers - measurements, calculation and theoretical analysis). Słowa kluczowe: transformator blokowy, przepięcia przenoszone, pomiary RSO Keywords: GSU transformer, transferred lightning overvoltage, RSO measurements Wstęp Piorunowymi przepięciami przenoszonymi nazywamy przepięcia powstające w nieatakowanych udarem uzwojeniach transformatora. W przeszłości rozpatrywane były przypadki przepięć przenoszonych do uzwojeń nieatakowanych w układach połączeń odpowiadających próbie piorunowej. Jak wiadomo przy tej próbie uzwojenia nie połączone z uzwojeniem testowanym miały wszystkie swoje zaciski zwarte i uziemione. Tym niemniej w pewnych przypadkach w uzwojeniach tych powstawały wówczas przepięcia niebezpieczne dla ich izolacji. Klasyczny przypadek tego rodzaju zagrożenia stanowiły przepięcia przeniesione z uzwojenia GN o zacisku liniowym w środku wysokości uzwojenia do sąsiadującego z nim uzwojenia DN o zaciskach na krańcach uzwojenia połączonych z ziemią. Należy zauważyć, że przy eksperymentalnym określaniu wartości tych przepięć, wobec braku dostępu do miejsc pomiaru na gotowej jed[...]

Korzyści płynące z nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych podczas kompleksowej modernizacji transformatorów dla Elektrowni Bełchatów DOI:10.15199/48.2017.11.04

Czytaj za darmo! »

W latach 2008 do 2016 firma EthosEnergy Poland wyprodukowała lub modernizowała 16 transformatorów blokowych i odczepowych dla Elektrowni Bełchatów. Z sukcesem zaprojektowano i wyprodukowano transformatory TOBNRL 426 000/420 (1 szt.) i TOBNRL 450 000/420 (2 szt.), które są największymi transformatorami blokowymi wyprodukowanymi do tej pory przez EthosEnergy Poland S.A. Przeprowadzono remonty i modernizacje pozostałych transformatorów blokowych o mocy 426MVA wyprodukowanych przez firmy Zaporożtransformator i ELTA w Łodzi. Przeprowadzony zakres prac był uzależniony od stanu transformatorów i obejmował m.in. modernizację układu chłodzenia, przekładkę rdzenia, wykonanie nowych uzwojeń DN (15,75kV), wymianę izolatorów, zainstalowanie nowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonano modernizację pięciu transformatorów odczepowych TWAR3C 50000/20PN w ramach których dokonano m.in. wymiany uszczelnień i serwis podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Wymagania Klienta oraz duża moc transformatorów wymusiły zastosowanie najnowocześniejszych metod obliczeniowych i rozwiązań konstrukcyjnych. Zainstalowano nowoczesne rozwiązanie monitoringu zawartości gazów w oleju transformatorowym oraz izolatorów przepustowych wysokiego napięcia. Najciekawsze rozwiązania konstrukcyjne oraz elementy aparatury przedstawiono na przykładzie najbardziej zaawansowanej konstrukcji, transformatora TOBNRLb 450 000/420. Konstrukcja transformatora blokowego 450 MVA Transformatory blokowe zlokalizowane najbliżej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej należą do najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego. Tradycyjnie zaliczane są do nich jednostki nie wyposażone w podobciążeniowy przełącznik zaczepów. Tendencja t[...]

Autotransformator sieciowy 330MVA 410/123/15,75kV - nowy produkt Zakładu Transformatorów EthosEnergy Poland S.A. DOI:10.15199/48.2017.11.06

Czytaj za darmo! »

Autotransformatory stanowią bardzo istotną część Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zainstalowane w kluczowych węzłach systemu stanowią element łączący sieci wysokich napięć. Ich znaczna ilość jest miarą zdolności przesyłowych systemu i pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Konieczność modernizacji i rozbudowy krajowych zasobów autotransformatorów energetycznych obejmuje wymianę kilkudziesięciu jednostek. W większości przypadków decyzja o wymianie autotransformatora podyktowana jest jego awaryjnością i znacznym stopniem zużycia spowodowanym długim okresem eksploatacji [1]. Polskie Sieci Elektroenergetyczne będące operatorem KSE podjęły w 2015 roku decyzję o wszczęciu procedury przetargowej na kolejny VI etap modernizacji. W ramach tego przetargu EthosEnergy Poland S.A. pozyskało jeden z pakietów na produkcję pięciu autotransformatorów o mocy 330 MVA. Specyfika zdefiniowanych przez zamawiającego wymagań oraz konieczność uzyskania niskich strat wymusiły zastosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań prowadząc w efekcie do powstania zaawansowanej konstrukcji nowego autotransformatora. Nowy autotransformator sieciowy[...]

Płynna regulacja mocy cieplnej układu chłodzenia na przykładzie transformatora 156 MVA DOI:10.15199/48.2015.10.13

Czytaj za darmo! »

Tematem niniejszego opracowanie jest proces sterowania prac􀄅 uk􀃡adu ch􀃡odzenia, którego g􀃡ównym celem jest zapewnienie optymalnych warunków pracy uk􀃡adu izolacyjnego, przy jednoczesnym ograniczeniu zu􀄪ycia wody. W trakcie eksploatacji uk􀃡ad izolacyjny traci swoje pierwotne w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci nale􀄪y, wi􀄊c do􀃡o􀄪y􀃼 wszelkich stara􀄔, aby proces ten jak najbardziej spowolni􀃼, gdy􀄪 izolacja, która znacz􀄅co utraci􀃡a swój zapas wytrzyma􀃡o􀄞ci mo􀄪e ulec awarii nawet przy niezbyt intensywnym zdarzeniu. G􀃡ówn􀄅 przyczyn􀄅 bezpo􀄞redni􀄅 jak i po􀄞redni􀄅 praktycznie wszystkich zagro􀄪e􀄔 (nag􀃡ych i d􀃡ugotrwa􀃡ych) dla transformatorów jest temperatura jak i tempo jej zmian. W opisywanej aplikacji zastosowano rozwi􀄅zaniu pozwalaj􀄅ce na utrzymaniu w miar􀄊 sta􀃡ej temperatury, pozwala to mi􀄊dzy innymi ograniczy􀃼 migracj􀄊 wody jak i szereg innych negatywnych zjawisk. Abstract. The theme of this development is the process of controlling the operation of the cooling system, whose main objective is to ensure optimal working conditions insulation system, while reducing water consumption. During operation, the insulation system loses its original properties to be, so make every effort to process as much as possible to slow down, because the insulation, which significantly lost its reserve strength may fail, even with very intense event. The main cause of direct and indirect practically all risks (emergency and long-term) for transformers is the temperature and the rate of its change. In the described embodiment, allowing application used to maintain a substantially constant temperature, which allows, inter alia,[...]

 Strona 1