Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Szymon CIURA "

Prognozowanie godzinowych strat energii w sieciach Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jako podstawa bilansowania handlowego na rynku bilansującym

Czytaj za darmo! »

Przed Operatorami Systemów Dystrybucyjnych stoi zadanie dokonywania zakupów energii na pokrycie różnicy bilansowej w ich sieciach z zachowaniem zasad, obowiązujących na rynku bilansującym. Wiąże się to z prognozowaniem technicznych i handlowych strat energii w okresach godzinowych w sposób prowadzący do zminimalizowania kosztów odchyleń na ww. rynku. W artykule przedstawiona została propozycja rozwiązania tego zadania wraz z przykładowymi wynikami obliczeń wielkości niezbilansowania dla konkretnego operatora oraz z wnioskami. Abstract. Distribution System Operators with respect for balancing market rules have to buy electricity to cover power losses in their networks. It is connected with forecasting of hourly technical and commercial losses in a way which leads to minimization of unb[...]

Prognozowanie wartości parametrów charakteryzujących niezawodność zasilania odbiorców z napowietrznych sieci rozdzielczych SN

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiona została metoda prognozowania wartości niektórych parametrów charakteryzujących niezawodność zasilania odbiorców. Bazę do weryfikacji tej metody stanowią dane statystyczne gromadzone przez OSD w zakresie nieplanowanych wyłączeń odbiorców. Zaprezentowane zostały przykładowe wyniki prognozy dotyczącej sumarycznego rocznego czasu trwania awaryjnych przerw w zasilaniu odbiorców z napowietrznej sieci rozdzielczej SN. Pokazany został również sposób praktycznego wykorzystania tych wyników. Abstract. A method of prognostication of values of some parameters that characterize continuity of supply of consumers is presented in the paper. Statistic data gathered by distribution system operators in the area of unplanned outages make a base for verification of the method. The paper shows sample results of prognosis the total annual duration of unplanned interruptions of supply from some MV overhead distribution network. It also shows a practical use of these results. (Prognostication of values of parameters that characterize continuity of consumers’ supply from the MV overhead distribution networks) Słowa kluczowe: niezawodność zasilania odbiorców, liczba przerw w zasilaniu odbiorców, czasy trwania przerw w zasilaniu, rozkłady prawdopodobieństwa ww. parametrów Keywords: continuity of supply of consumers, a number and intervals of interruptions of supply, probability distribution of the mentioned parameters Wstęp Wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych odbiorcy energii stawiają jej dostawcom (Operatorom Systemów Dystrybucyjnych - OSD) coraz większe wymagania w zakresie niezawodności ich zasilania. Skutkuje to określoną poprawą jakości obsługi sieci rozdzielczych w stanach normalnych i awaryjnych, lecz mimo tej poprawy OSD muszą się liczyć z możliwością przekroczenia dopuszczalnych czasów trwania przerw planowanych i nieplanowanych, a co za tym idzie - z możliwością wypłaty określonych wg[...]

Rzeczywiste i obliczeniowe wartości współczynników jednoczesności występowania szczytowego obciążenia odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2019.10.14

Czytaj za darmo! »

Przy projektowaniu elementów sieci na drodze przepływu energii do odbiorców, zasilanych z sieci niskiego napięcia, takich jak przyłącza, linie niskiego napięcia, transformatory odbiorcze, ewentualnie również linie średniego napięcia, niezbędna jest znajomość przewidywanych obciążeń szczytowych tych elementów. Obciążenia te zależą zarówno od liczby zasilanych odbiorców przez każdy z ww. elementów sieci, jak i od przewidywanych obciążeń szczytowych pojedynczych odbiorców [1]. Charakter zmian czasowych obciążenia u takich odbiorców można traktować jako stochastyczny proces losowy, zaś parametry tego procesu dla różnych odbiorców mogą być różne. W artykule przedstawiono[...]

 Strona 1