Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Monika Chodorek"

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Stan, perspektywy i rekomendacje DOI:10.15199/62.2019.6.9


  Nowoczesne koncepcje zarządzania realizowane przez działy HR w przedsiębiorstwach zorientowane są na zwiększanie wydajności pracy oraz podnoszenie jej jakości. Koncepcje te, mimo że odnoszą się do sfery zasobów ludzkich, mają na celu usprawnienie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Jedną z takich koncepcji stanowi zarządzanie talentami, wymieniane współcześnie wśród najważniejszych światowych trendów, które będą kształtować w najbliższych latach politykę rozwoju zasobów pracy. Zarządzanie talentami obejmuje działania z obszaru polityki personalnej związane z tworzeniem specjalnych programów rozwoju dla pracowników o największym potencjale. Tego rodzaju działania nabrały we współczesnej gospodarce ogromnego znaczenia ze względu na fakt, iż uważa się, że to utalentowani pracownicy są siłą napędową organizacji, a od ich umiejętności, energii, wyobraźni i charyzmy w największym stopniu zależą wyniki i pozycja przedsiębiorstwa1). Tymczasem na rynku pracy coraz trudniej jest pozyskać, a potem utrzymać pracowników o ponadprzeciętnych kompetencjach. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm podejmuje działania nakierowane na wdrażanie praktyk z zakresu zarządzania talentami. Trend taki jest również widoczny w Polsce, co znajduje wyraz w wysiłkach przedsiębiorstw związanych z kreowaniem ich zdolności do przyciągania, rozwijania, ale przede wszystkim zatrzymywania talentów. Polski przemysł chemiczny, podobnie jak przemysły wysokiej techniki, potrzebuje utalentowanych, odpowiedzialnych i zaangażowanych pracowników o wysokim potencjale i ponadprzeciętnych kompeten912 98/6(2019) Dr hab. Agata SUDOLSKA, prof. UMK, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na tym samym wydziale. Jest pracownikiem Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu[...]

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Diagnoza czynników sukcesu DOI:10.15199/62.2019.9.29


  Trendy dominujące we współczesnej gospodarce światowej, czyli globalizacja oraz gospodarka oparta na wiedzy, powodują, że pomiędzy przedsiębiorstwami trwa "wojna o talenty", która najczęściej rozumiana jest jako walka o najlepszych pracowników. Przedsiębiorstwa prześcigają się w tym, aby przyciągać, zatrzymywać, a następnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności najlepszych pracowników, ponieważ to oni, w opinii współczesnych menedżerów, stają się źródłem przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Pracownicy ponadprzeciętni, o największym potencjale często określani są mianem "talentów" lub "utalentowanych pracowników". Dla nich tworzy się specjalne programy rozwojowe nazywane powszechnie zarządzaniem talentami. W koncepcji tej kluczowe jest doskonalenie umiejętności identyfikowania wyróżniających się pracowników oraz odpowiednie kształtowanie kultury zarządzania talentami. Zarządzanie talentami znacząco ułatwia przedsiębiorstwom optymalizowanie procesu organizacyjnego uczenia się, od którego zależy poziom posiadanej wiedzy i umiejętność jej wykorzystywania. Bezdyskusyjny jest fakt, że to właśnie wiedza (zasób niematerialny) jest podstawowym źródłem rozwoju organizacji i podstawą kreowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Dlatego też przedsiębiorstwa walczą o najlepszych pracowników. Zarządzanie talentami doczekało się wielu zróżnicowanych podejść i definicji. Wynika to z ciągłej ewolucji procesu zarządzania talentami i osiągania w tym zakresie coraz bardziej zaawansowanych poziomów rozwoju. Zdefiniowanie procesu zarządzania talentami w organizacji wymaga precyzyjnego określenia czym/kim dla organizacji jest talent. Najczęściej przyjmowane podejście zakłada, że talent to pracownik z wysokim potencjałem, osiągający ponadprzeciętne wyniki. Dlatego zarządzanie talentami skupia się na wybranej grupie pracowników i traktowane jest w sposób procesowy. W literaturze przedmiotu1-3) wyodrębnia się najważniejsze działania, które powinny by[...]

 Strona 1