Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Tylingo"

Wpływ dodatku kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) na właściwości mechaniczne żeli żelatynowych DOI:10.15199/62.2019.8.3


  Kwasy nukleinowe (KN) obecne są w większości żywych komórek zwierzęcych i roślinnych. Stanowią podstawowe źródło informacji genetycznej wykorzystywanej przez komórkę do funkcjonowania oraz przekazywanej komórkom potomnym w wyniku podziałów komórkowych. Istnieją dwa rodzaje natywnych KN, kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) i kwas rybonukleinowy (RNA). Szkielet łańcucha KN stanowią cząsteczki cukrów, deoksyrybozy dla DNA i rybozy dla RNA, połączonych wiązaniem fosfodiestrowym pomiędzy atomami węgla 3’ i 5’ dwóch kolejnych nukleotydów. Zasady azotowe KN dzielą się na zasady pirymidynowe oraz zasady purynowe. Do zasad pirymidynowych zalicza się cytozynę oraz tyminę w przypadku DNA, a uracyl w RNA. Adenina i guanina występujące w obu rodzajach KN zaliczane są do zasad purynowych, składających się z pierścienia pirymidynowego skondensowanego z pięcioczłonowym pierścieniem imidazolowym. Zasady azotowe wykazują komplementarność względem siebie, adenina łączy się dwoma wiązaniami wodorowymi z tyminą, a guanina z cytozyną trzema. Wiązania te utrzymują DNA w formie dwuniciowej, komplementarnej struktury przestrzennej podwójnej helisy, gdzie zasady azotowe tworzą rdzeń struktury otoczony cukrowo- fosforanowymi ujemnie naładowanymi łańcuchami1, 2). Ze względu na właściwości fizykochemiczne, takie jak charakter polijonowy warunkujący zdolność wiązania wody, a także duża lepkość, w szczególności w przypadku wielkocząsteczkowych polimerów DNA, KN mogą wpływać na cechy reologiczne produktów, w których występują3). W przemyśle kosmetycznym są one uważane za składnik poprawiający elastyczność, nawilżenie oraz regenerację skóry4). KN mają ogromny potencjał także dla przemysłu farmaceutycznego, a tworzenie leków na ich bazie, np. z użyciem oligodeoksynukleotydów antysensownych, siRNA, aptamerów i oligonukleotydów CpG znajduje się w kręgu zainteresowania środowisk badawczych oraz 98/8(2019) 1225 Dr hab. inż. Agnieszka BARTOSZEK, prof. nadz[...]

A fast and convenient method for analysis of collagen hydrolysis products Szybka i dogodna metoda analizy produktów hydrolizy kolagenu DOI:10.15199/62.2016.1.14


  Polypeptides produced by hydrolysis of collagen from minced animal hide and skin scraps were studied by mass spectrometry (MS) in conjunction with electrophoresis to det. their mol. mass. The degree of peptides ionisation was ca 50+. This allowed for observation of the large polypeptide chains with mass analyzers with a relatively low m/z range. The electrospray and atm. pressure photoionization techniques were used. The polypeptide fractions formed during the hydrolysis of collagen were easily identified. The mol. mass of the products was 28-82 kDa. Zaproponowano i zweryfikowano szybką i dogodną metodę analizy polipeptydów wytwarzanych przez hydrolizę kolagenu, którego źródłem były rozdrobnione skórki zwierzęce. Badania metodą spektrometrii mas (MS), wspomagane danymi z rozdziału elektroforetycznego, pozwoliły stwierdzić, że cząsteczki polipeptydów jonizują się ok. 50-krotnie. Stosując techniki electrospray (ESI) i fotojonizację pod ciśnieniem atmosferycznym (APPI), opracowano sposób identyfikacji frakcji peptydowych zarówno w trakcie hydrolizy, jak również w gotowym produkcie. Znaleziono frakcje o masie cząsteczkowej 28-82 kDa. Wysoki stopień zjonizowania umożliwia obserwację dużych cząsteczek z wykorzystaniem aparatów o stosunkowo niewielkim zakresie pomiaru masy (m/z), co jest niewątpliwą zaletą metody i czyni ją ogólnodostępną.Polipeptydy, będące przedmiotem wielu prac badawczych i aplikacyjnych w różnych obszarach przemysłu chemicznego i lekkiego, można otrzymywać m.in. z kolagenu1, 2). Ostatnio opisano proekologiczną i energooszczędną technologię produkcji polipeptydów w ten sposób, pozwalającą pozyskiwać kilkunastoprocentowy wodny roztwór pożądanego produktu3). Była ona opracowana i wdrożona w Chemicznej Spółdzielni "Żelatyna" w Słupsku (późniejszy Loton). Wcześniej, elementy tej technologii stanowiły przedmiot zgłoszeń patentowych i wniosków racjonalizatorskich4-7). Surowcem w prezentowanej technologii są rozdr[...]

 Strona 1