Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR MICHALA K"

Obliczanie natężenia promieniowania słonecznego całkowitego padającego na dowolnie zorientowane powierzchnie pochylone według nowej normy PN-EN ISO 52010-1:2017 DOI:10.15199/9.2018.7.5


  1. Wstęp We wrześniu 2017 roku została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny nowa norma PN-EN ISO 52010-1:2017-09 (E) "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Zewnętrzne warunki klimatyczne - Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych". Jest ona dostępna w wersji angielskiej, z wyjątkiem krótkiego wstępu w języku polskim opisującego zakres normy. Zgodnie z nim [19], w normie "określono procedurę obliczania konwersji danych klimatycznych do obliczeń energetycznych. Głównym elementem niniejszego dokumentu jest obliczenie opromieniowania słonecznego powierzchni o dowolnej orientacji i nachyleniu. Podano również prostą metodę konwersji opromieniowania słonecznego na natężenie oświetlenia." CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) 281 Dokładniejsza lektura tego fragmentu wzbudza wątpliwości natury merytorycznej i językowej. Co bowiem znaczy "procedura obliczania konwersji danych klimatycznych"? Czym jest wielkość nazwana "opromieniowaniem"? W angielskojęzycznym oryginale normy (rozdział 1 "Scope") podano, że "This International Standard specifies a calculation procedure for the conversion of measured hourly weather data to input for energy calculations, in particular the calculation of solar irradiance on an arbitrary surface. A simple method for conversion of solar irradiance to illuminance is also provided." Według normy PN-EN ISO 9488 [17] "irradiance" jest to natężenie promieniowania słonecznego. Zatem powyższy fragment można przetłumaczyć, jako: "Niniejsza Norma Międzynarodowa przedstawia szczegółowo procedurę [obliczeniową] dla konwersji meteorologicznych godzinowych danych pomiarowych do celów obliczeń energetycznych, w szczególności obliczeń natężenia promieniowania słonecznego na dowolnie zorientowaną powierzchnię. Podana jest także prosta metoda konwersji natężenia promieniowania słonecznego na natężenie oświetlenia". Autor nie upiera się, że przedstawiona przez n[...]

Wpływ błędów w normie PN-EN ISO 52010-1 na wyniki obliczeń natężenia promieniowania słonecznego DOI:10.15199/9.2019.7.2


  1. Wstęp W 2017 roku opublikowana została norma PN-EN ISO 52010-1 [6]. Podano w niej m.in. procedurę obliczania natężenia promieniowania słonecznego całkowitego na dowolnie zorientowaną powierzchnię na podstawie godzinowych danych meteorologicznych: natężenia promieniowania słonecznego całkowitego oraz/lub natężenia promieniowania bezpośredniego normalnego i rozproszonego na powierzchnię poziomą. Tę procedurę omówiono w [3]. Jako dane wejściowe wykorzystano godzinowe wartości natężenia promieniowania słonecznego całkowitego z plików typowych lat meteorologicznych [7]. Następnie obliczono natężenie promieniowania całkowitego na powierzchnię pochyloną pod kątem 30°, 45°, 60° i 90°, zorientowaną kolejno na północ, południe, wschód i zachód. Badania wykonano w warunkach Białegostoku, Łodzi, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia. Stwierdzono rozbieżności między wartościami uzyskanymi według normy i symulacji wg programu EnergyPlus. W tym programie do obliczania natężenia promieniowania słonecznego rozproszonego używany jest ten sam model matematyczny jak w normie. Wykorzystuje on jednak bardziej precyzyjne formuły do określania pozycji Słońca, a kąt godzinowy jest obliczany na początku kolejnej godziny (w normie w połowie godziny, jako średnie położenie Słońca). Stąd też wynikają rozbieżności w przedstawionych tam wynikach. Przy pominięciu składowej odbitej, w badanych pięciu lokalizacjach różnice wyniosły średnio od 1,8% (kierunek W) do 14,0% (N) na powierzchni pochylonej pod kątem 30°. W wypadku powierzchni pionowej rozbieżności były największe i wyniosły od -0,4% (W) do 31,6% (N). Przedstawione wyniki można częściowo wyjaśnić różnicami w stosowanych metodach obliczeniowych. Jednak 254 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/7 (2019) wobec stwierdzenia w [3] błędów we wzorach podanych w normie, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do błędnych wyników obliczeń. W związku z tym w niniejszym artykule przedstaw[...]

 Strona 1