Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam PANASIUK"

Zagospodarowanie poscaleniowe na przykładzie doświadczeń powiatu włodawskiego DOI:10.15199/50.2019.9.2


  1. Wprowadzenie Scalenie gruntów to, zgodnie z ustawą o scalaniu gruntów z 1982 r., postępowanie administracyjne, mające na celu tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, poprzez poprawę struktury obszarowej, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości. Scalenie jest wszczynanym na wniosek mieszkańców postępowaniem administracyjnym, które ma - ogólnie rzecz biorąc - zaprowadzić porządek w nieruchomościach, ewidencji gruntów poprzez stworzenie bardziej funkcjonalnego układu działek. Tak więc w miejsce malutkich działek tworzy się duże, których granice dostosowuje się do istniejących uwarunkowań terenowych, każdej działce zapewnia się dostęp do dróg publicznych, "wyprowadza się" współudziały czy też likwiduje się wspólnoty gruntowe. Choć postępowanie scalenia gruntów jest procesem długotrwałym, to bardzo pożądanym przez mieszkańców, bo każdy pragnie mieć porządek w swej własności i "papierach", tym bardziej, że za wszystkie te czynności płaci starosta ze środków UE i Skarbu Państwa. Scalenie gruntów kojarzy się dla większości tylko z geodezyjnym opracowaniem nowych granic na obszarze objętym postępowaniem scaleniowym. Od 2004 r., czyli od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej, scaleniu gruntów nadano jednak nowy wymiar poprzez wygospodarowanie funduszy unijnych na prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, których wartość jest znacznie większa od kosztów prac geodezyjnych. Z punktu widzenia samorządu powiatowego czy nawet gminnego (gdyż powiat inwestuje na infrastrukturze gminnej), są to środki unijne niezwykle atrakcyjne, gdyż poprzez poprawienie infrastruktury drogowej i melioracyjnej znacznie podnoszą poziom życia miejscowej ludności. Kwoty, jakimi dysponuje starosta na ten cel, wielokrotnie przekraczają możliwości finansowe gminy, a często są nawet większe od całorocznego budżetu gminy na wszystkie jej inwestycje. Złożoność scaleń gruntów, które[...]

 Strona 1