Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"MARIOLA SATERNUS"

MAGNEZ TECHNOLOGIA, PRODUKCJA, PERSPEKTYWY

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące magnezu, jego metod otrzymywania, zastosowania i perspektyw. W ciągu ostatnich lat nastąpiło podwojenie produkcji magnezu i zauważalna jest dalsza tendencja wzrostowa. Związa-ne jest to z wrastającym zapotrzebowaniem na magnez i jego stopy w przemyśle samochodowym. W artykule przedstawiono zmiany zawartości magnezu w częściach samochodowyc[...]

Possibilities of iron recovery from red mud DOI:10.15199/24.2019.2.1


  Introduction. It has been observed constant growing of aluminium production. However, it is young metal discove􀀐 red in 1825 by Danish physicist Hans Christian Oersted; to􀀐 day it is the second commonly used metal due to its unique properties. At the beginning aluminium was really expensi􀀐 ve due to the method of obtaining. Price of aluminium was falling down after working out the universal method of ob􀀐 taining (production of alumina from bauxite in Bayer me􀀐 thod and electrolysis process of alumina melted in cryolite). In 1886 the production of aluminium was 60 kg, whereas today the production is 82.5 million tonnes [1-4]. ¼ comes from recycling of aluminium scrap; whereas the majority is still obtained from ore (bauxite). Table 1 presents the pro􀀐 duction of primary aluminium in 1990-2017. Bauxite, which is the only commercially ore used for alumina production, is a sedimentary rock, heterogeneous both physically and chemically. The chemical composition of bauxite is quite different depending on the mining coun􀀐 try. Generally, bauxite ores consist of [8-10]: - aluminium hydroxides (e.g. gibbsite, boehmite, dispore): 38-63%, - iron compounds (e.g. hematite, pyrite, goethite, limonite, siderite, magnetite): 2-30%, - titanium compounds (e.g. anatase, rutile, brookite, ilmenite): 2-10%, - silica (e.g. quartz, kaolinite, halloisyte): 1-20%, - other compounds such as calcium and magnesium carbonates, oxides of Cr, Ga, Sc, V, S, P): 0-5%. It has been noticed a lot of different methods of alumina obtaining from bauxite; however, it is estimated that 95% is produced by Bayer`s method. From 5 tons of bauxite it is possible to get 2 tons of alumina and later 1 ton of alumi􀀐 nium. Meanwhile, it is also produced red mud as a by-pro􀀐 duct. It is known that for every ton of alumina 0.8 to 1.5 ton of red mud is generated [11]. It is also noticed a bi[...]

RECYKLING ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH

Czytaj za darmo! »

Katalizatory samochodowe pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć zanieczyszczenie powietrza (m.in. poprzez redukcję NOx i utlenianie CO i HC). Szacuje się, że powszechne stosowanie katalizatorów w nowo produkowanych samochodach za-pobiegło wprowadzeniu do atmosfery ponad 12 bilionów ton szkodliwych spalin. Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji i surowymi regulacjami dotyczącymi emisji spalin stal[...]

ZUŻYTE KATALIZATORY SAMOCHODOWE JAKO ŹRÓDŁO PLATYNOWCÓW

Czytaj za darmo! »

Wzrost zużycia platynowców w motoryzacji związany jest z coraz większą liczbą produkowanych samochodów z katalizatorami. Spowodowane jest to głównie faktem wprowadzenia zaostrzonych norm dotyczących emisji szkodliwych związków chemicznych. W pracy przedstawiono charakterystykę katalizatorów wykorzystywanych w samochodach z silnikiem benzynowym (TWC — Three Way Catalyst) oraz w samochodach z silnikiem wysokoprężnym Diesla (DOC — Diesel Oxidation Catalyst, DPF — Diesel Particulate Filters, NAC — NOx adsorber catalyst). Na rysunkach pokazano schematy i mechanizmy działania tych katalizatorów. Podano również skuteczność ich działania (zdolność usuwania NOx, HC i CO). Zwiększona produkcja katalizatorów samochodowych spowodowała znaczny wzrost zapotrzebowania na pla[...]

PORÓWNANIE METOD ODZYSKU PLATYNY ZE ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH


  Obecnie każdy samochód wprowadzany na rynek musi być wyposażony katalizator, gdzie metale szlachetne takie jak platyna, pallad i rod pełnią funkcje katalityczne. Czas życia katalizatorów samochodowych jest ograniczony, ważne jest zatem właściwe wykorzystanie, bądź zagospodarowanie takiego wycofanego z obiegu reaktora. Przerób 2 t zużytych katalizatorów pozwala uniknąć wydobycia 150 t rudy i całego szeregu etapów następczych, prowadzących do otrzymania czystego metalu. Zużyte katalizatory samochodowe stanowią zatem cenne źródło do odzysku platynowców. Aktualnie w świecie zużyte katalizatory przerabia się na drodze pirometalurgicznej lub hydrometalurgicznej, w technologiach tych mamy do czynienia z wieloma operacjami pośrednimi, zmierzającymi do wydzielenia czystego metalu. W artykule przedstawiono przegląd metod piro‐ i hydrometalurgicznych dostępnych na świecie. Zaprezentowano również wyniki doświadczeń rozpuszczania ceramicznego katalitycznego nośnika w wodzie królewskiej i porównano je z wynikami otrzymanymi podczas stapiania tegoż nośnika z metalem zbieraczem lub z parami metali. Badania te miały na celu zbadanie możliwości zastosowania tych metod w Polsce. Obecnie bowiem w Polsce przerób zużytych katalizatorów samochodowych praktycznie nie istnieje, co wynika z braku przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem, a także złą organizacją systemu skupu i demontażu złomowanych samochodów. Jednakże wiele prywatnych przedsiębiorców w kraju skupuje i eksportuje zużyte katalizatory. Ze względu na dość wysoką cenę platyny, wielu z nich zainteresowanych byłoby opracowaniem metody ich przerobu w kraju. Słowa kluczowe: katalizatory samochodowe, metale szlachetne, platyna, pallad, rod COMPARISON OF METHODS USED IN PGM RECOVERY FROM THE USED AUTO CATALYTIC CONVERTERS The increase of Platinum Group Metals demand in automotive industry is connected with growing amount of cars. Nowadays all produced cars have to be equipped with the catalytic co[...]

Porównanie magnesów NdFeB z innymi magnesami trwałymi - produkcja i perspektywy DOI:10.15199/24.2018.3.1


  Wprowadzenie. Magnesy trwałe (PM) są niezbędnymi elementami stosowanymi w nowoczesnych technologiach, używane w wielu urządzeniach stanowiąc niezbędną część współczesnego życia. W urządzeniach elektrycznych ma􀀐 gnesy odgrywają ważna rolę już od przeszło 100 lat, ale ze względu na coraz lepsze ich własności i dostępność, za􀀐 potrzebowanie na nie w elektronicznych urządzeniach stale rośnie. Większość magnesów trwałych została odkryta na przestrzeni XX wieku - należą do nich m.in.: ferryty, Al􀀐 nico, Sm-Co, NdFeB. W tabl. 1 zaprezentowano historię rozwoju magnesów trwałych wraz z ich krótką charaktery􀀐 styką. Dodatkowo w tabl. 2 umieszczono wykaz magnesów o mniejszym znaczeniu aplikacyjnym, zaś na rys. 1 zmiany w kształcie magnesów trwałych oraz ich stopień zmniej􀀐 szenia (wartość V oznacza objętość magnesu, przykładowo magnes NdFeB o V = 0,22 cm3 dostarcza taką samą gęstość pola magnetycznego co ferryty, które są 89 razy większe). Najnowszymi i najczęściej stosowanymi magnesami są magnesy na bazie metali ziem rzadkich (REPM), czyli samar-kobalt i neodym-żelazo-bor z dodatkami ceru, pra􀀐 zeodymu, neodymu, gadolinu, dysprozu, lantanu czy itru. Magnesy te można podzielić na [1, 6]: - magnesy l-5 pierwszej generacji, spiekany SmCo5, głównie stosowane w USA - rys. 2a, - magnesy 2-17 drugiej generacji, obejmują Sm2Co17, głównie produkowane w Japonii ich skład che􀀐 miczny można przedstawić w formie: Sm(Co, Fe, Cu, Zr)7,4, czasami zawierają także Cr, Y, Nd - rys. 2b, - magnesy 2-14-1, trzeciej generacji, obejmują NdFeB; głównym składnikiem metali ziem rzadkich jest Nd, obecnie częściowo zastępowany przez Dy, Pr, Ce; me􀀐 talem przejściowym jest w większości Fe, ale obecnie z do􀀐 datkiem Co nawet do 20%, rys. 2c [1,2]. Właściwości i zastosowanie magnesów. By magnes trwały był pożądanym materiałem musi cechować się na􀀐 stępującymi parametrami: du[...]

Badanie zjawisk rozpuszczania dyfuzyjnego stali reaktywnych w kąpieli cynkowej z dodatkiem bizmutu DOI:10.15199/40.2018.7.3


  1. Wprowadzenie Cynkowanie zanurzeniowe jest obecnie jednym z najbardziej skutecznych i ekonomicznych sposobów zabezpieczania stali przed korozją. Powłoki cynkowe wykazują bardzo dobra odporność korozyjną w wielu środowiskach dzięki ochronie barierowej oraz zdolności do ochrony protektorowej. Dodatkowo odporność korozyjną można zwiększyć poprzez podniesienie temperatury kąpieli cynkowej [21] lub wprowadzenie do kąpieli cynkowej dodatków stopowych Al i Mg [16,17]. Zalety powłok cynkowych decydują o tym, że są one coraz powszechniej stosowane w tym również do zabezpieczania wyrobów wykonanych ze stali stopowych o wysokiej wytrzymałości po obróbce cieplnej [10]. Budowa powłok cynkowych nie budzi wątpliwości i wynika z układu równowagi Fe-Zn [23]. W pracach Horstmana [6,7] jak i Mardera [22] opisano w sposób sekwencyjny powstawanie poszczególnych faz w warstwie dyfuzyjnej powłok. Jednak wciąż istnieje wiele kontrowersji dotyczących kolejności powstawania faz oraz kinetyki ich wzrostu. Struktura powłoki jest wynikiem oddziaływania wzajemnie przeciwstawnych procesów dyfuzji reaktywnej oraz rozpuszczania. Obserwowane odstępstwa kinetyki wzrostu powłoki od parabolicznego przebiegu wywołane są przez rozpuszczanie żelaza na drodze dyfuzji i konwekcji oraz mechanicznym ruchem kąpieli cynkowej. W konsekwencji lokalnych zmian stężenia żelaza powyżej granicznej rozpuszczalności w kąpieli (ok. 0,03% w 450°C) następuje wtórna krystalizacja faz międzymetalicznych stabilnych w istniejących warunkach termodynamicznych [20]. Zjawiska te występują równocześnie, a ich kinetyka jest zaburzana przez oddziaływanie dodatków stopowych i zanieczyszczeń obecnych w stali oraz dodatków stopowych w kąpieli cynkowej. Cynkowanie zanurzeniowe stali z zakresu Sandelina oraz stali wysokokrzemowych powoduje tworzenie się powłok o nadmiernej grubości [2,20,28,29]. Przyrost grubości powłoki na tych stalach, głównie reaktywnych jest spowodowany intensywnym rozrostem [...]

Mechanism of nitride phases' formation in the reaction of liquid aluminium with nitrogen

Czytaj za darmo! »

The paper presents the main factors influencing the process of nitriding aluminium. The ability of controlling the kinetics of the reaction helps obtain an appropriate phase composition and morphology of reinforcement. During the liquid-phase process, the following factors determine the possibility of controlling the process of the dispersion reinforcement phases’ formation: the matrix [...]

Struktura i właściwości stopu CoCrMo spiekanego metodą SPS DOI:10.15199/24.2015.9.11


  W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz analizy struktury spieków z proszku stopu CoCrMo (ASTM 75) wy- tworzonych metodą iskrowego spiekania plazmowego. Spiekanie realizowano w temperaturze 1050ºC z szybkością nagrzewania 100°C/min, przy ciśnieniu prasowania wynoszącym 100 MPa. Czas spiekania wynosił odpowiednio 5, 10 i 15 minut. Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano wpływ czasu spiekania na właściwości mechaniczne spieków. Największą twardością (381 HV0.5) oraz wytrzymałością na rozciąganie (1280 MPa) i na ściskanie (1847 MPa) odznaczają się próbki spiekane w czasie 5 minut. The paper presents results of strength and structural tests of sintered samples made of CoCrMo powder alloy (ASTM F75) and received by spark plasma sintering. The sintering process was carried out at a temperature of 1050ºC, using a heating rate of 100°C/min under compaction pressure of 100 MPa. Samples were sintered at different times - 5, 10 and 15 minutes. On the basis of research results was rated the impact of sintering time on the mechanical properties of obtained sintered samples. The samples sintered in time 5 minutes had the highest hardness (381 HV0.5), tensile strength (1280 MPa) and compressive strength (1847 MPa). Słowa kluczowe: CoCrMo, metalurgia proszków, iskrowe spiekanie plazmowe, właściwości mechaniczne Key words: CoCrMo, powder metallurgy, spark plasma sintering, mechanical properties.Wprowadzenie. Ze względu na biokompatybilność, odporność na zużycie przez tarcie, odporność korozyjną, a także korzystne właściwości mechaniczne, stopy Co są powszechnie stosowane w medycynie m. in. na endoprotezy, stenty, czy implanty stomatologiczne [1÷3]. Od wielu lat prowadzone są liczne prace badawcze mające na celu poprawę właściwości stopów Co, m.in. poprzez doskonalenie obecnie stosowanych technik ich wytwarzania, do których zalicza się odlewanie (precyzyjne, odśrodkowe oraz próżniowo-ciśnieniowe), kucie, a także cor[...]

Zanurzeniowe powłoki aluminiowe na stali zbrojeniowej B500SP DOI:10.15199/40.2019.4.3


  1. Wprowadzenie Zbrojenie betonu stanowi ważny element wytrzymałościowy decydujący o bezpiecznej eksploatacji budowli. Pręty zbrojeniowe są narażone na oddziaływanie otaczającego środowiska, a brak zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia powoduje jego korozję w betonie [18]. Obecnie jednym najbardziej skutecznych zabezpieczeń stali zbrojeniowej przed korozją są powłoki cynkowe otrzymywane metodą zanurzeniową [3]. Ocynkowane pręty zbrojeniowe w przeciwieństwie do prętów malowanych wykazują dobrą przyczepność do betonu. Powłoki cynkowe zapewniają ochronę barierową prętów, a po przebiciu do podłoża również ochronę protektorową. Ponadto przyrost objętości produktów korozji cynku jest kilkukrotnie mniejszy w porównaniu z objętością produktów korozji stali, co nie powoduje naprężeń rozsadzających betonową otulinę [17]. Pomimo wielu zalet, stosowanie powłok cynkowych na prętach zbrojeniowych nie zawsze daje oczekiwane efekty. Powłoki cynkowe posiadają złożoną strukturą. Warstwa przejściowa zbudowana jest z twardych i kruchych faz międzymetalicznych układu Fe-Zn, a tylko warstwę zewnętrzną powłoki stanowi plastyczna warstwa stopu kąpieli cynkowniczej [16]. Wzrost warstwy przejściowej jest bardzo skomplikowany. Składają się na niego równocześnie zachodzące procesy cząstkowe dyfuzyjnego wzrostu, rozpuszczania i wtórnej krystalizacji [16], na które wpływa wiele czynników. Na jakość powłoki cynkowej w tym jej grubość, strukturę i właściwości bardzo intensywnie wpływa skład chemiczny stali. Obecnie coraz częściej cynkuje się stale o bardzo złożonym składzie chemicznym w tym również stale wysokowytrzymałe i po obróbce cieplnej [5]. W każdym takim przypadku struktura otrzymanej powłoki jak i jej grubość jest nieprzewidywalna. Stale zbrojeniowe również charakteryzują się złożonym składem chemicznym. Istotnym dodatkiem stopowym w tych stalach jest Si, który bardzo intensywnie wpływa na grubość i strukturę powłoki cynkowej [7]. Skład chemiczn[...]

 Strona 1  Następna strona »