Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Damian WOJDA"

Effect of activation conditions on the activity of the Ru/C catalyst for methanation of carbon monoxide Warunki aktywacji a aktywność katalizatora Ru/C w procesie metanizacji tlenku węgla(II) DOI:10.15199/62.2017.3.33


  Ru was deposited on activated C by impregnation with aq. soln. of RuCl2 and redn. with H2 at 370-430°C for 2-17 h (Ru content 10% by mass) and then used as a catalyst for methanation of CO with H2 (99.5% by vol.) at 220-270°C in a lab. quartz reactor. The optimum conditions for the catalyst activation were 370°C and 2 h. Zbadano wpływ temperatury i czasu aktywacji na właściwości katalityczne układu Ru (10% mas.)/C przeznaczonego do metanizacji tlenku węgla(II). Stosowano temp. 430, 400 i 370°C, w każdej z nich prowadząc aktywację przez 2 h i 17 h i używając za każdym razem świeżej odważki katalizatora. Materiał wyjściowy oraz próbki po badaniach aktywności katalitycznej poddano obserwacjom za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Wśród parametrów kształtujących właściwości katalizatorów heterogenicznych na pierwszym miejscu wymienia się z reguły ich skład, obejmujący rodzaj i zawartość fazy aktywnej oraz rodzaj nośnika i promotorów1). Jednak czynnikiem istotnym dla uzyskania wysokiej aktywności katalizatora w danej reakcji jest również optymalny przebieg procesu jego aktywacji2). Proces ten ma na celu przeprowadzenie prekursorów fazy aktywnej do postaci chemicznej aktywnej w prowadzonej reakcji. Jako przykład można tu podać redukcję tlenku niklu do niklu metalicznego w katalizatorze przeznaczonym do metanizacji COx, prowadzoną w reaktorze przemysłowym bezpośrednio przed uruchomieniem właściwego procesu metanizacji3). Dobór odpowiedniej temperatury, tempa jej narostu oraz czasu trwania re-redukcji katalizatora wpływa w istotny sposób na jego późniejszą aktywność4, 5).Przemysłowe zastosowania katalitycznego procesu metanizacji tlenków węgla można podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje procesy oczyszczania strumieni gazowych, w szczególności wodoru, ze śladowych ilości COx 6). Wymienić tu należy instalacje syntezy amoniaku, w których obecność COx w gazie syntezowym może spowodować zatrucie katalizatora żelazoweg[...]

Kursy nie tylko dla inspektorów korozyjnych DOI:


  1. Wstęp Ogromne straty związane z procesami korozyjnymi pochłaniające, licząc koszty pośrednie i bezpośrednie, około 6-8% PKB [1] powinny skłaniać administracje krajowe i lokalne do wszelkich działań skierowanych na ich ograniczenie. Niestety w wielu nawet rozwiniętych krajach obserwuje się, że świadomość korozyjna jest na bardzo niskim poziomie. Dlatego należy próbować, żeby tak jak ze świadomością ekologiczną (a nie wszyscy zdają sobie sprawę, że świadomość korozyjna jest częścią świadomości ekologicznej) docierać do społeczeństwa przy każdej okazji - od tworzenia specjalnych kierunków na uczelniach zajmujących się tym problemem, wprowadzenia informacji na ten temat do szkół każdego poziomu, uczulenie prasy by pokazywała katastrofy korozyjne, niedogodności życia związane z procesami korozyjnymi (awarie wodociągów, objazdy remontowanych mostów) czy w końcu szpetotę korozyjną skorodowanych balustrad, latarni, ogrodzeń i zniszczonych cennych zabytków. Jedną z metod podnoszenia świadomości i wiedzy korozyjnej są różnego typu kursy. 2. Komu są potrzebne kursy korozyjne? Istnieje potrzeba różnego typu kursów korozyjnych w zależności od tego do jakiego środowiska chcemy dotrzeć i jaką część wiedzy chcemy rozpowszechnić. Celem kursów może być: 1. Rozpowszechnianie świadomości korozyjnej 2. Rozpowszechnianie wiedzy korozyjnej wśród: - inwestorów - projektantów (architektów i budowlańców: są to dwie grupy z różnymi potrzebami), - różnego rodzaju inspektorów, - firm produkujących farby i składniki farb, aparaturę pomiarową, aparaturę czyszczącą i aplikacyjną itd. 3. Wyszkolenie inspektorów, 4. Podniesienie/uaktualnienie wiedzy inspektorów: teoretycznej i praktycznej, Dr inż. Agnieszka Królikowska jest absolwentką Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej w dziedzinie syntezy organicznej. Pracę doktorską obroniła na Politechnice Gdańskiej w zakresie badań antykorozyjnych powłok lakierowych metodą elektrochemicznej spektroskopii[...]

 Strona 1