Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TERESA LATOUR"

Wody butelkowane w Polsce i w Europie

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane, jakość, bezpieczeństwo zdrowotne, stosowanie do picia Key words: natural mineral water, natural spring water, quality, health safety, destined to drink Discussed were rules of definition and estimation of natural mineral water in UE regulations and indiceled were differences leading in polish legislation as well as their just[...]

Krynica - różnorodność i bogactwo wód leczniczych

Czytaj za darmo! »

Wśród 44 polskich uzdrowisk aż 43 miejscowości zalicza się do zdrojowisk, które swą działalność kuracyjną opierają na wykorzystaniu głównie wód leczniczych. W tej grupie Krynica zajmuje jedno z czołowych miejsc, zarówno ze względu na liczbę ujęć, jak też różnorodność czerpanych z nich wód. Wszystkie aktualnie istniejące ujęcia dostarczają wodę naturalnie nasyconą dwutlenkiem węgla w stężeniu ponad 1000mg/dm3. W balneologii ten rodzaj wód określa się jako szczawy. Charakterystyczną cechą szczaw jest urozmaicony skład mineralny i obecność w nich wielu mikroelementów o szczególnych właściwościach biochemicznych. Historia i tradycje Pierwsze wzmianki o istnieniu wód leczniczych w Krynicy pochodzą z XV w., ale rozwój tej miejscowości jako zdrojowiska rozpoczął się dopiero w[...]

Uwarunkowania pierwotnej czystości oraz właściwości korzystnych dla zdrowia naturalnych wód mineralnych i źródlanych DOI:10.15199/64.2017.9.4


  Naturalne wody mineralne i źródlane udostępniane w opakowaniach jednostkowych są środkami spożywczymi, co do których wymagania określa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia [9] oraz jej akt wykonawczy - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych [8]. Wody uznane jako naturalne wody mineralne i źródlane, które pochodzą wyłącznie z zasobów podziemnych, wyróżnia pierwotna czystość pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz korzystny dla zdrowia naturalny skład chemiczny. Właściwości te charakteryzują tylko niektóre wody podziemne, a ich utrzymanie - również w opakowaniu jednostkowym - zależy od wielu czynników, które podlegają szczegółowej analizie w związku z oceną i kwalifikacją rodzajową każdej wody, dokonywaną przed wprowadzeniem każdej wody do obrotu, wg cytowanych wyżej przepisów polskich i europejskich [1]. Co oznacza "pierwotna czystość" wody podziemnej? Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, określającymi wymagania dotyczące naturalnych wód mineralnych i źródlanych, wodę pierwotnie czystą musi charakteryzować: - naturalny stabilny skład chemiczny związany genetycznie z lokalnymi warunkami geologicznymi, - brak w niej jakichkolwiek składników antropogenicznych - chemicznych i mikrobiologicznych, w tym zwłaszcza związanych z działalnością rolniczą (nawozy), przemysłową, gospodarką wodno-ściekową, wysypiskami odpadów komunalnych, - brak składników związanych z procesami uzdatniania (chlorowanie, ozonowanie), również tych, które mogą powstawać w wyniku stosowania tych procesów i reakcji chloru czy ozonu z naturalnymi składnikami wody podziemnej. Czynniki warunkujące pierwotną czystość wody Wymagania dotyczące tak zdefiniowanej pierwotnej czystości mogą spełniać wody zalegające na gł[...]

 Strona 1