Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Tajduś"

Z AGH na sce...

Czytaj za darmo! »

Mistrzu, Szanowna Pani Krystyno, Państwo Dziekani, Wysoki Senacie, Panie i Panowie - Dostojni Goście, Otwieram Uroczyste Posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na którym zostanie nadany tytuł doktora honoris causa AGH Wiesławowi Ochmanowi - wybitnej postaci świata kultury, promotorowi Polski w świecie, wspaniałemu człowiekowi, wielkiemu prz[...]

Legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej Ziemi? cz.I DOI:


  W artykule przedstawiono analizę obecnego i przyszłego stanu branży węgla brunatnego w Polsce z pokazaniem ewentualnych scenariuszy rozwoju w horyzoncie czasowym do 2050 r. Omówiono stan zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy wraz z podaniem uwarunkowań co do jego przyszłościowego wykorzystania w energetyce i w zgazowaniu naziemnym. Autorzy zwracają się z apelem do stron odpowiedzialnych za ewentualne przyszłościowe decyzje co do zagospodarowania bardzo bogatych legnickich złóż węgla brunatnego, a w tym o racjonalną analizę problemu zbudowania "drugiej nogi biznesowej" dla KGHM Polska Miedź S.A. i Dolnego Śląska. Słowa kluczowe: węgiel brunatny, zagospodarowanie zasobów, energetyka, zgazowanie węgla, scenariusze rozwoju. Abstract: The article presents an analysis of a current and future state of brown coal trade in Poland and possible scenarios of its development to 2050. It is a write-up of the state of brown coal deposits in the region of Legnica with information about factors of using it in the future in the power industry and in the ground gasification. The authors make an appeal to Sides responsible for future decisions concerning the development of very rich deposits of brown coal from Legnica and a rational analysis of the problem for building “the second business leg" for KGHM Polska Miedź S.A. and Lower Silesia. Key words: Lignite, resources management, energy, coal gasification, development scenarios.Polskie górnictwo węgla brunatnego reprezentuje światowy poziom. To jedna z kilku najlepszych specjalności gospodarczych, jakie ma Polska. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie ma wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla, a w przypadku węgla brunatnego nawet do zwiększenia jego wydobycia w okresie następnych 30-40 lat. Jego zasoby, zagospodarowane i niezagospodarowane, stanowią bardzo cenny skarb gospodarki Polski. Branża górnictwa węglowego, wydobywając obecnie 78 mln t węgla kamiennego i 64 mln t węgl[...]

Legnicki węgiel brunatny to skarb czy przekleństwo dla tej Ziemi? cz.II DOI:


  W artykule przedstawiono analizę obecnego i przyszłego stanu branży węgla brunatnego w Polsce z pokazaniem ewentualnych scenariuszy rozwoju w horyzoncie czasowym do 2050 r. Omówiono stan zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy wraz z podaniem uwarunkowań co do jego przyszłościowego wykorzystania w energetyce i w zgazowaniu naziemnym. Autorzy zwracają się z apelem do stron odpowiedzialnych za ewentualne przyszłościowe decyzje co do zagospodarowania bardzo bogatych legnickich złóż węgla brunatnego, a w tym o racjonalną analizę problemu zbudowania "drugiej nogi biznesowej" dla KGHM Polska Miedź S.A. i Dolnego Śląska. Słowa kluczowe: węgiel brunatny, zagospodarowanie zasobów, energetyka, zgazowanie węgla, scenariusze rozwoju.Legnicki obszar występowa nia węgla brunat nego Informacje o występowaniu pokładów węgla brunatnego o znacznej miąższości w rejonie legnickim uzyskano w trakcie pierwszych wierceń poszukiwawczych rud miedzi w okolicy Lubina i Sieroszowic. W latach 1959-1961 na omawianym terenie przeprowadzono prace poszukiwawcze, wykonując między Lubinem a Ścinawą 121 otworów wiertniczych i udokumentowano duże złoże węgla brunatnego Ścinawa o geologicznych zasobach bilansowych w kategorii C2 około 1075 mln ton. Złóż węgla brunatnego od strony południowej nie okonturowano i w związku z tym w latach 1960 - 1962 Państwowy Instytut Geologiczny zrealizował na obszarze od Lubina Legnickiego po Legnicę poszukiwania węgla brunatnego, wykonując dalszych 106 otworów wiertniczych. Geologiczne bilansowe zasoby tej kopaliny oszacowano wstępnie na około 2,7 mld ton. Dalsze badania prowadziło Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu w latach 1962 - 1990. Przedsiębiorstwo to wykonało w 1968 r. kompleksową dokumentację geologiczną złoża Legnica - pola: Północ, Wschód i Z achód - w kategorii C1 i C2, a w 1978 r. dokumentację geologiczną złoża Legnica - pole zachodnie w kategorii B i C 1 oraz zaplanowano rozpoznanie złoża Legnica - pole wschod[...]

 Strona 1