Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Pietrusewicz"

Odporny układ MFC-V w regulacji prędkości silnika DC

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona w artykule nowa metoda projektowania serwonapędu silnika prądu stałego stanowi przyczynek do opracowania metodyki projektowania serwonapędów prądu stałego obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Zastosowany odporny układ regulacji MFC-V (Model-Following Velocity Control) zapewnia wysoką sztywność charakterystyki mechanicznej oraz znaczący wzrost odporności układu na perturbacj[...]

Zagadnienia prototypowania w cyfrowych serwonapędach napędów zespołów posuwowych obrabiarek CNC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki prac nad stanowiskiem badawczym opracowanym w ramach projektu badawczego NCN nr N N502 336936. Stanowisko to z użyciem komercyjnie dostępnego serwonapędu cyfrowego, dzięki implementacji cyklicznej komunikacji z nadrzędnym systemem sterowania opartej na technologii deterministycznego Ethernetu przemysłowego pozwala na szybkie testowanie nowych koncepcji algorytmów regulacji prędkości i/lub położenia silnika synchronicznego zespołów posuwowych obrabiarek CNC. Abstract. The presented here papers considers results of work on the test-stand within the project NCN No. N N502 336936. Comercially available digital servodrive thanks to the functionality of real-time based Industrial Ethernet lets the user rapidly implement new motion control algorithms for the control of the PMSM/PMLM-based feed-drive CNC modules. (Considerations on prototyping within the digital servodrives of the CNCs machine tool feed drive modules) Słowa kluczowe: PMSM/PMLM, szybkie prototypowanie, zespół posuwowy, obrabiarka CNC Keywords: PMSM/PMLM, rapid prototyping, feed-drive module, CNC machine tool. Wstęp Pod pojęciem szybkiego prototypowania algorytmów regulacji automatycznej współcześnie rozumiemy szereg technik (od badań symulacyjnych, poprzez wirtualne prototypowania, badania hardware-in-the-loop, po kompilację kodu w urządzeniu sterującym czasu rzeczywistego, patrz rys.1), prowadzących do wytworzenia nowego produktu - nowego kontrolera urządzenia rzeczywistego (fizycznego) [5]. Rys. 1. Etapy szybkiego prototypowania algorytmów sterowania W związku z zagadnieniem szybkiego prototypowania algorytmów regulacji współcześnie promowane są dwie ścieżki postępowania. Pierwsza z nich zgodna z podejściem naukowym kończy procedurę szybkiego prototypowania na etapie implementacji kodu algorytmu w urządzeniu specjalistycznym - karcie z systemem czasu rzeczywistego, realizującym funkcje sterujące. Aby wykonać nowy produkt konieczne jest pr[...]

ZUT w Szczecinie 4.0 - kierunek: przyszłość DOI:


  Czy czwarta rewolucja przemysłowa, wokół której obecnie są budowane strategie marketingowe przedsiębiorstw, i którą niesłusznie straszy się, wróżąc masowe zwolnienia związane z automatyzacją procesów, to coś, z czym możemy się zmierzyć w gronie średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw? Czy możemy znaleźć pomoc w cyfrowej transformacji? Zacznijmy od wsparcia na najwyższym poziomie - ogólnokrajowym. Platforma Przemysłu Przyszłości Po blisko 2 latach pracy w grupach roboczych związanych z Przemysłem 4.0, w styczniu 2019 r. powołano Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Jest to instytucja, która w systemowy sposób będzie "wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku Przemysłu 4.0". W ramach grup roboczych ds. kształcenia, technologii, standaryzacji, cyfryzacji wypracowano wiele modeli wsparcia, które Fundacja stopniowo wdraża za pośrednictwem platformowego modelu współpracy ośrodków typu DIH (ang. Digital Innovation HUB), przedsiębiorców poszukujących wsparcia oraz tych podmiotów, które mogą wsparcie zaoferować, w tym uczelni technicznych. Cyfrowa rewolucja nie może mieć miejsca bez udziału nowego pokolenia kadr inżynierskich. Uczelnie w Polsce, takie jak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie, nastawiają się na kształcenie najwyższej jakości specjalistów. Przykładem efektywnych programów mających zapewnić wysokiej jakości kadry dla innowacyjnego przemysłu są tzw. studia dualne. To nowoczesny model kształcenia, w którym duży nacisk jest położony na praktyki zawodowe. Ta forma nauczania akademickiego jest obecnie najlepszą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Studia dualne są prowadzone na Wyd[...]

Rozmyte dostrajanie regulatora prędkości serwonapędu DC

Czytaj za darmo! »

W artykule prezentowana jest metodologia projektowania układu regulacji prędkości dla powszechnie używanego w układach napędowych obrabiarek CNC serwonapędu prądu stałego. Przedstawiono metodę PID-OVR, którą wykorzystuje się do wstępnego doboru nastaw regulatora oraz procedurę rozmytego dostrajania regulatora PID przeznaczoną do pracy w fazie rozruchu układu regulacji. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem obliczeniowym. Abstract. The paper presents a methodology of designing a velocity control system for a DC motor servo drive that is widely used in CNC power transmission systems. There are presented both: the algorithm for tuning the velocity controller for a specified value of overshoot and a fuzzy-logic based tuning of PID controller procedure. This procedure do not requ[...]

Mechatronika w doskonaleniu konwencjonalnych urządzeń technicznych na przykładzie obrabiarki wielofunkcyjnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony w niniejszym artykule materiał stanowi wycinek prac nad problematyką prototypu inteligentnej samodiagnozującej swój stan pracy a następnie aktywnie reagującej na warunki otoczenia wielofunkcyjnej obrabiarki CNC (intelligent Computer Numerical Control - iCNC). Otwartość opracowanego systemu sterowania pozwala na implementacje rozmaitych algorytmów sterowania napędami, dzięki którym możliwa jest zarówno poprawa jakości obróbki skrawaniem, ale również, a może przede wszystkim dowolna rozbudowa i rekonfiguracja interfejsu człowiek- maszyna opracowanego rozwiązania. Abstract. The presented here paper considers the partial work on the project of iCNC prototype - intelligent self-diagnosis and active-reacting multifunctional machine tool. Openness of the developed control syst[...]

Regulator o zmiennej strukturze w sterowaniu wielowymiarowym obiektem cieplnym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawia się odporny układu regulacji MFC z przełączanymi pętlami modeli sterowanego obiektu, do regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagrzewnicy powietrza. Poszczególne pętle modeli projektowane są bądź to z wykorzystaniem algorytmu dynamicznego odprzęgania nominalnego modelu zlinearyzowanego procesu cieplnego MIMO, bądź z zastosowaniem klasycznych regulatorów PID. Prezentowany sposób przełączania regulatorów pozwala utrzymać wysoka jakość regulacji w szerokim zakresie zmian punktów pracy układu. Abstract. The paper presents a robust two-degrees of freedom control system MFC, with switched model loops, tested for its performance on the regulation process of flow and temperature of air in the heater. The model loops are synthesized with the use of either the decoupled nominal model of the linearized MIMO process or classic PID controllers. The presented switching method allows one to achieve high regulation quality for a wide changes of working points of the system. Regulation tests lend support to the view that the proposed control method may find wide application to robust control of nonlinear thermal plants with time-varying or perturbed parameters. (A variable structure controller for the MIMO Thermal Plant) Słowa kluczowe: Dynamiczne odsprzęganie, sterowanie odporne, struktura MFC, obiekty cieplne MIMO, przełączanie regulatorów. Keywords: Dynamic decoupling, robust control, MFC, MIMO thermal plants, switching controllers. Wstęp Stały wzrost możliwości nowoczesnego sprzętu automatyki daje podstawy do rozwoju efektywnych algorytmów sterowania procesami nieliniowymi [1-3]. Jednakże, stopień skomplikowania tych algorytmów jest szczególnie duży i niewygodny w implementacji przy sterowaniu obiektami szybkimi i/lub posiadającymi wiele wejść i wiele wyjść. Dlatego też, pomimo znacznego rozwoju algorytmów syntezy nieliniowych układów sterowania jaki dokonał w ostatnich latach, w dalszym ciągu powszechnie stosuje się [...]

Regulator odporny dla wielowymiarowego obiektu cieplnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawia się układ regulacji nieliniowym obiektem cieplnym o wielu wejściach i wielu wyjściach. Do regulacji badanym urządzeniem wykorzystano odporny układu regulacji MFC, w którym pętla modelu projektowana jest z wykorzystaniem algorytmu dynamicznego odprzęgania nominalnego modelu zlinearyzowanego procesu cieplnego MIMO. Przykład regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagrzewnicy potwierdza zalety proponowanej struktury w regulacji nieliniowymi obiektami cieplnymi o zmiennych w czasie, perturbowanych parametrach. Abstract. The paper presents a control system of the nonlinear MIMO thermal plant. The system introduces a robust two-degrees of freedom control system with the use of the decoupled nominal model of the linearized MIMO thermal process. The presented control structure has been tested for its performance on the regulation process of flow and temperature of air in the heater. Results of simulation tests lend support to the view that the proposed MIMO-MFC-DD control method may find wide application to robust control of nonlinear thermal plants with time-varying or perturbed parameters. (A robust controller for the MIMO thermal plant) Słowa kluczowe: Dynamiczne odsprzęganie, sterowanie odporne, struktura MFC, obiekty cieplne MIMO. Keywords: Dynamic decoupling, robust control, MFC, MIMO thermal plants. Wstęp Stały wzrost możliwości nowoczesnego sprzętu automatyki daje podstawy do rozwoju efektywnych algorytmów sterowania procesami nieliniowymi [1-3]. Jednakże, stopień skomplikowania tych algorytmów jest szczególnie duży i niewygodny w implementacji przy sterowaniu obiektami szybkimi i/lub posiadającymi wiele wejść i wiele wyjść. Dlatego też, pomimo znacznego rozwoju algorytmów syntezy nieliniowych układów sterowania jaki dokonał w ostatnich latach, w dalszym ciągu powszechnie wykorzystuje się rozwiązania wykorzystujące najczęściej liniowe opisy sterowanych procesów. W przypadku obiektów o wielu wejściach i wi[...]

Szybkie prototypowanie struktur układów regulacji temperatury w sterownikach programowalnych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zagadnienie mechatronicznego podejścia do projektowania złożonych układów regulacji temperatury z użyciem nowej klasy narzędzi dostępnych dla celów szybkiego prototypowania algorytmów sterowania implementowanych docelowo w ramach funkcji deterministycznych wielozadaniowych systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. Ponadto przedstawiono wyniki badań symulacyjnych Hardware-in-the-loop przyjętych w pracy modeli stref grzejnych wytłaczarki tworzywa sztucznego oraz wyniki porównawczych badań HIL odpornego układu Model-Following Control [1] na tle klasycznego jednopętlowego układu regulacji z regulatorem PID, w ramach funkcji sterujących programowalnego sterownika automatyki firmy Bernecker&Rainer.. Abstract. In the paper an innovative method for rapid prototyping of control algorithms, called automatic code generation, within the Programmable Logic Controllers has been described. The mechatronic approach to research and development of temperature control algorithms is also given here. The presented solutions have been implemented within the multi-tasking deterministic real-time operating system Automation Runtime from Bernecker&Rainer. Also the Hardware-in-the-loop simulation results are shown in the paper. The exemplified test results lend a great support to the technique of Model-Following having been developed. (Rapid prototyping of the temperature control algorithms within the PLCs). Słowa kluczowe: regulatory PID, projektowanie algorytmów, MFC, urządzenia programowalne, norma IEC 61131-3, szybkie prototypowanie. Keywords: PID controllers, algorithm design, Model-Following Control, Programmable devices, IEC 61131-3 standard, rapid prototyping[...]

Badania układu regulacji z obiektem cieplnym i uniwersalnym regulatorem PID o zmiennej strukturze przeznaczonym dla rozruchu, pracy programowej i stabilizacyjnej

Czytaj za darmo! »

W pracy [1] przedstawiono sposób zmiany struktury i nastaw regulatora PID zapewniający zarówno dla rozruchu jak i pracy programowej oraz stabilizacyjnej dobrą jakość regulacji. W prezentowanej obecnie pracy przedstawiono wyniki badań układu regulacji temperatury z rzeczywistym obiektem cieplnym w postaci nagrzewnicy i proponowanym wcześniej regulatorem PID o zmiennej strukturze. Wyniki badań potwierdziły jeszcze raz pozytywne cechy tego regulatora i wykazały możliwość jego stosowania do obiektów cieplnych. Abstract. In the paper [1] a technique for varying the PID controller structure and its settings, which ensures good control performance for both startup, programmed control and fixed set-point control has been discussed. In this paper results of tests carried out on a temperature control system with a real thermal plant represented by a heater and the proposed earlier PID controller with a variable structure are presented. The obtained test results provide additional evidence in favour of the proposed technique and show the suitability of the developed controller for temperature control. (A study on a temperature control system with a universal variable structure PID controller designed for start-up, programmed and fixed set-point control). Słowa kluczowe: regulatory PID, dobór nastaw, statyczne procesy regulacji, regulatory o zmiennej strukturze. Keywords: PID controllers, tuning rules, control processes with self-regulation, variable structure controllers. Wstęp Przedstawiony w pracy [1] uniwersalny regulator o zmiennej strukturze zapewnienia dobrą jakość regulacji dla różnych rodzajów pracy takich jak rozruch, praca programowa i praca stabilizacyjna. Stosowane regulatory z reguły nie spełniają jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych wymagań. Najczęściej zapewniają dobrą jakość regulacji tylko dla jednego rodzaju pracy. Zapewnienie dobrej jakości regulacji dla różnych rodzajów pracy wymaga regulatora o zmiennej strukturze i za[...]

Zintegrowany system monitorowania warunków pracy układu napędowego obrabiarki sterowanej numerycznie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony w niniejszym artykule materiał stanowi podsumowanie prac nad prototypowym stanowiskiem badawczym układu napędowego stolika X-Y frezarki sterowanej numerycznie z użyciem systemu o otwartej architekturze iCNC. Opisywany projekt O.C.E.A.N. (Open modular Control system for linEAr motioN drive) to system napędowy, możliwy do zastosowania zarówno w układach sterowania maszyn wykorzystujących synchroniczne silniki liniowe prądu zmiennego jak i silniki PMSM. Szczególną uwagę zwrócono na moduł OCEANdiag, którego funkcjonalność polega na zapobieganiu niebezpiecznym stanom pracy obrabiarki podczas procesu frezowania. Abstract. The paper provides a summary of the researchwork on a prototype of the motion drive of the X-Y table within computer numerically controlled milling machine, controlled with the open architecture system iCNC. Project O.C.E.A.N. (Open modular Control system for linEAr motioN drive) is an intelligent motion control system, which can be used within machines with linear and rotary AC motors (typically permanent magnet synchronous machines). The very important module of the control system is the so-called OECANdiag module, the functionality of which is to diagnose hazardous situations during milling and prevent them by evaluating correcting decisions on the parameters of milling. (Integrated condition monitoring within the motion control of the Computer Numerical Controlled tooling machine) Słowa kluczowe: mechatronika, obrabiarka CNC, monitorowanie warunków pracy, diagnostyka. Keywords: mechatronics, CNC machine tool, condition monitoring, diagnostics. Wprowadzenie Dynamiczny rozwój systemów sterowania sprawił, iż doskonałe z punktu widzenia konstrukcyjnego rozwiązania konwencjonalnych maszyn obróbczych (frezarek, tokarek) coraz częściej, w mechatroniczny sposób, przekształca się w urządzenia wielofunkcyjne o nowych i/lub poprawionych właściwościach [1, 2]. Rosnące wymagania użytkowników sprawiają, że współcześnie m[...]

 Strona 1  Następna strona »