Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Bielaczyc"

Nowe stanowiska hamowniane do badań silników spalinowych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej


  Rozwój konstrukcji samochodów zmierza do minimalizacji zużycia energii potrzebnej do napędu, ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Aby osiągnąć te cele, konieczny jest ciągły rozwój i udoskonalanie wszystkich zespołów samochodu, w tym przede wszystkim źródeł napędu - silników spalinowych. Obecnie na świecie obserwuje się bardzo szybki rozwój źródeł napędów pojazdów opartych na silnikach spalinowych, stosowanych w układach napędowych klasycznych lub hybrydowych, jak również silników spalinowych do innych zastosowań (pozadrogowe, morskie, generatory prądu itd.). Kierunki prac rozwojowych i wdrożeniowych dyktowane są rosnącymi wymaganiami dotyczącymi ograniczania emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Zakres tych prac obejmuje różne kierunki rozwoju takie jak: układy oczyszczania spalin, optymalizacja silników pod względem sposobu pracy oraz konfiguracji, obniżenie ich masy i wymiarów gabarytowych poprzez downsizing, [...]

Emisja Związków Szkodliwych Spalin z Silników Spalinowych

Czytaj za darmo! »

4th International Exhaust Emissions Symposium, 22-23 May 2014, BOSMAL, Bielsko-Biala, Poland.Rośnie liczba nowo rejestrowanych samochodów na świecie, a wraz z nią zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi składnikami spalin silnikowych. Problem narasta.Pomimo wielu wdrożonych wyników prac badawczych i zmian konstrukcyjnych silników i pojazdów rośnie też globalna emisja dwutlenku węgla powstającego z paliw. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej razem z Polskim Towarzystwem Naukowym Silników Spalinowych (PTNSS) był organizatorem, a jednocześnie gospodarzem czwartego międzynarodowego sympozjum dotyczącego ograniczania emisji gazów spalinowych - 4th International Exhaust Emissions Symposium. Odbyło się w dniach 22-23 maja 2014 r. w obiektach BOSMAL w Bielsku-Białej.W ramach projektów unijnych Sympozjum było również związane z realizacją projektu pt.: "Stworzenie Centrum Kompetencji rozwoju układów napędowych samochodów w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o." finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem tego projektu jest utworzenie Centrum Kompetencji, dzięki któremu świadczone będą innowacyjne, komercyjne usługi badawczo-rozwojowe w zakresie rozwoju układów napędowych samochodów: silników, ich osprzętu, układów przeniesienia napędu, ich części oraz materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Inwestycja ta przysłuży się transferowi technologii i innowacji dla gospodarki regionu. Projekt inwestycyjny wpisuje się w kierunek działań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020" - kierunek A 3.1 Wspieranie wdrożeń nowych technologii. W ramach tego projektu są budowane w BOSMAL-u nowoczesne stanowiska badawcze jak: stanowisko hamowniane do badań rozwojowych i homologacyjnych silników spalinowych o mocy maksymalnej do 520 kW i napędów hybrydowych[...]

Gaz ziemny jako najbardziej obiecujące paliwo alternatywne dla silników spalinowych DOI:


  Abstract Natural gas is seen as a bridge to a future hydrogen-based economy. CNG is commonly used in spark ignition engines because their powertrains are relatively easy to convert from liquid to gaseous fuels. Technology for light-duty CNG vehicles is well established, and CNG vehicles have performance comparable to their gasoline-fuelled equivalents. Besides its enormous availability at attractive current market prices, its particular advantages in terms of CO2 and regulated exhaust emissions have led to the increased use of natural gas as a fuel source. This paper discusses natural gas as a vehicular fuel and reviews technical aspects related to automobile engine operation on CNG. Results obtained from chassis dynamometer testing performed at BOSMAL Automotive R & D Institute Ltd are presented, showing CNG to be advantageous in two key areas: cost per unit distance and CO2 emissions per unit distance.Głównym wyzwaniem dla przemysłu energetycznego i motoryzacyjnego jest stosowanie efektywnych źródeł wytwarzania energii przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji związków szkodliwych i toksycznych w spalinach oraz zmniejszeniu globalnej, antropogenicznej emisji dwutlenku węgla (CO2). Powszechnie dostępna energia elektryczna, zarówno dla przemysłu, jak i prywatnych odbiorców, powszechnie dostępne paliwa płynne lub gazowe do zasilania samochodów osobowych i ciężarowych oraz maszyn roboczych napędzanych silnikami spalinowymi, są równie niezbędne w naszym życiu, jak woda i powietrze. W związku ze wzrastającą liczbą ludności i stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną i środki transportu, zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi składnikami spalin silnikowych i konieczność obniżenia emisji gazów cieplarnianych, szczególnie CO2, stają się coraz większym problemem w skali światowej. Zwiększenie ilości wykorzystywanych paliw alternatywnych ([...]

Emisja związków szkodliwych spalin z silników samochodowych DOI:


  Pomimo wielu dekad rozwoju w przemyśle samochodowym, wpływ emisji związków szkodliwych spalin ze środków transportu, w tym z pojazdów samochodowych, na jakość powietrza wciąż pozostaje wysoki. Problem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szczególnie CO2 , emitowanych przez pojazdy drogowe jest bardzo wysoko na liście priorytetów politycznych, zaostrzane są też limity emisji cząstek stałych i tlenków azotu, bo zaczęto je traktować jako formę zanieczyszczenia o dalece idącym negatywnym wpływie na środowisko; szczególnie groźna jest też emisja gazów toksycznych, które nie są objęte jeszcze żadnymi limitami. Kwestia szkodliwych emisji (oraz zużycia paliwa, co związane jest też z globalnym zapotrzebowaniem na paliwa i bezpieczeństwem energetycznym) występujących w rzeczywistych warunkach drogowych staje się priorytetem sektora motoryzacyjnego, szczególnie w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Odpowiedzią oficjalnych instytucji ustawodawczych zajmujących się tą tematyką było wprowadzenie wielu aktów prawnych określających dopuszczalne emisje pojazdowe i metody ich badania, niektóre nakładające coraz bardziej rygorystyczne limity emisji poszczególnych związków szkodliwych, inne - szereg obowiązkowych wytycznych, plany motywacyjne dotyczące badań zużycia paliwa oraz wprowadzanie paliw niskowęglowych i paliw alternatywnych. Teraz, gdy okazało się, że emisja niektórych związków, szczególnie tlenków azotu, mierzona w warunkach rzeczywistych ma niskie odzwierciedlenie w testach laboratoryjnych, metody pomiarowe ulegają dalszej zmianie: dotyczy to zarówno metod laboratoryjnych (np. nowe procedury badawcze przygotowane przez EKG ONZ - WLTP/GTR15; lub EPA USA - US 1065/1066); jak i badania emisji i zużycia paliwa w warunkach rzeczywistych, co okazuje się na tyle ważne, że metoda PEMS staje się integralną częścią procedury badania emisji z pojazdów samochodowych - UE poczyniła duże kroki co do planów wprowadzenia RDE do procedur [...]

O badaniach emisji związków szkodliwych spalin z silników samochodowych w warunkach trakcyjnych metodą RDE (PEMS) DOI:


  Problem ograniczenia emisji związków szkodliwych spalin oraz gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla CO2, emitowanych przez pojazdy samochodowe jest ciągle bardzo ważnym czynnikiem poprawy warunków życia ludzi i ochrony środowiska naturalnego. W ostatnich latach zaostrzane są szczególnie limity emisji cząstek stałych, w zakresie ich masy (PM) i liczby (PN), oraz tlenków azotu NOx. Zaczęto je traktować jako formę zanieczyszczenia o daleko idącym negatywnym wpływie na środowisko; analizowana jest również emisja gazów toksycznych, które nie są objęte jeszcze żadnymi limitami. Wiele publikowanych ostatnio wyników badań i analiz pokazało, że emisja niektórych związków, szczególnie tlenków azotu, mierzona w warunkach rzeczywistych (RDE - Real Driving Emissions) ma niskie odzwierciedlenie w wynikach uzyskiwanych oficjalnych testów laboratoryjnych. Spowodowało to konieczność zmodyfikowania stosowanych metod pomiarowych, dotyczy to zarówno metod laboratoryjnych (wprowadzane są nowe procedury badawcze przygotowane przez EKG ONZ - WLTP/GTR15; lub EPA USA - US 1065/1066), jak i wprowadzenia do wymagań homologacyjnych pojazdów badania emisji i zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach drogowych według nowej procedury RDE i przy użyciu analizatorów spalin do badań mobilnych - PEMS.Kontrola emisji związków szkodliwych w spalinach samochodowych rozpoczęła się w Europie, w krajach Unii Europejskiej, w 1970 roku wydaniem Dyrektywy o numerze 70/220/ EWG [...]

Światowe trendy w ograniczaniu emisji samochodowej i ich wpływ na rozwój napędów pojazdów, paliw, olejów silnikowych i metod badawczych – znaczenie globalne nowych regulacji ograniczania emisji WLTP i RDE - podsumowanie „6th International Exhaust Emissions Symposium (IEES)” DOI:


  Wstęp Wśród wielu czynników wpływających na rozwój układów napędowych pojazdów samochodowych najważniejszą rolę odgrywa rzeczywista emisja związków szkodliwych spalin z samochodów i możliwości jej ograniczenia. Drugim ważnym czynnikiem jest problem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szczególnie CO2 , emitowanych przez pojazdy drogowe, który jest jednym z priorytetów politycznych, ze względu na wpływ na globalne ocieplenie klimatu. W ostatnich latach na forum EKG ONZ, w grupie GRPE, pracującej nad harmonizacją przepisów dotyczących pojazdów samochodowych, oraz w specjalnych grupach roboczych (IWG): WLTP, PMP, EVE i innych, a także w Komisji Europejskiej (grupy WLTP 2nd act, RDE) pracowano nad nowymi metodykami badania emisji (WLTP - nowa światowa zharmonizowana metoda badań laboratoryjnych i RDE - metoda badania emisji w warunkach drogowych przy użyciu przenośnych analizatorów PEMS). Zaostrzane są też limity emisji cząstek stałych i tlenków azotu, które są traktowane jako zanieczyszczenia o dalece idącym negatywnym wpływie na środowisko [1]. Są to kwestie: · tlenków azotu NOx z pojazdów napędzanych silnikami o zapłonie samoczynnym (ZS), których emisja dla samochodów spełniających wymagania norm Euro 3, Euro 4, Euro 5 i Euro 6b okazała się znacznie wyższa w rzeczywistych warunkach eksploatacji drogowej niż w homologacyjnych pomiarach laboratoryjnych; · cząstek stałych PM w spalinach, nie tylko z pojazdów z silnikami ZS, gdzie wprowadzenie filtrów DPF praktycznie rozwiązało ten problem, ale również z pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym (ZI), szczególnie wyposażonych w układy bezpośredniego wtrysku benzyny do komory spalania (GDI), które produkują duże ilości cząstek o bardzo małych średnicach, tzw. nanocząstek, bardzo szkodliwych dla organizmów żywych; · emisji cząstek stałych z innych elementów samochodu, jak hamulce, opony; · dwutlenku węgla, oraz zużycia paliwa (co związane jest też z globa[...]

Trendy rozwojowe układów napędowych samochodów osobowych DOI:


  Wstęp - Główne czynniki wpływające na rozwój silników samochodowych Od wielu lat jednym z głównych czynników wpływających na rozwój motoryzacji są stale rozwijane normy prawne w zakresie ochrony środowiska i ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne człowieka. Problem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla - CO 2 , emitowanych przez pojazdy drogowe, ze względu na wpływ tej emisji na globalne ocieplenie klimatu (tak zwany "efekt cieplarniany"), pozostaje ciągle najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój konstrukcji pojazdów samochodowych i ich układów napędowych, związane z tym trudności techniczne oraz opinie czynników politycznych i socjologicznych. Jeszcze do niedawna największy nacisk położony był na ograniczenie emisji dwutlenku węgla - CO 2 przez pojazdy napędzane silnikami spalinowymi, co spowodowało popularyzację trendu określanego jako "downsizing" , czyli obniżenia pojemności skokowej cylindrów przy jednoczesnym zastosowaniu układów doładowania powietrza zasilającego i coraz większym "wysileniu" jednostki napędowej. Efektem tego było wprowadzenie na szeroką skalę turbodoładowania najpierw silników o zapłonie samoczynnym ( ZS) a później również silników benzynowych, o zapłonie iskrowym (ZI) oraz wtrysku bezpośredniego benzyny do cylindrów silnika (podobnie jak jest to stosowane od ponad 20 lat w silnikach ZS) [1].Drugim z głównych, globalnych czynników, których szybki rozwój wpływa na rozwój konstrukcji układów napędowych pojazdów samochodowych, są obecnie trendy w zmianach światowych norm i metodyk badawczych dotyczących ograniczania emisji związków szkodliwych spalin, spowodowane rzeczywistą emisją związków szkodliwych spalin z samochodów w czasie ich eksploatacji i metodami jej ograniczenia (Rys. 1). Wprowadzenie od 1 sierpnia 2017 r. nowych norm emisji w krajach Unii Europejskiej określanych jako Euro 6d Temp, zawierających nowe metodyki badawc[...]

 Strona 1