Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Michno "

Własność intelektualna - zagadnienia ogólne

Czytaj za darmo! »

Prawne aspekty opakowań towarów to nie tylko regula- cje dotyczące wymagań formalnych/technicznych zarówno dla samego opakowania, jak i informacji, jakie powinny się znaleźć na opakowaniu, ale także ochrona prawna twór- czości człowieka - projektanta opakowania oraz ochrona praw przedsiębiorcy/producenta. Możemy zatem zarysować następującą tematykę: ● opakowanie jako utwór autorski; ● opakowanie jako nośnik oznaczenia (firmy, logo) przed- siębiorcy i towaru; ● opakowanie jako znak towarowy, wynalazek, wzór użyt- kowy, wzór przemysłowy; ● środki ochrony praw własności intelektualnej do opako- wań towarów. Opakowanie jako utwór autorski Źródłem prawa autorskiego jest Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm. - u.p.a.). Przed- miotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiej- kolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przed- miotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, znakami graficznymi, utwory plastyczne i fotograficzne, utwory wzornictwa przemysłowego. Opakowanie może uzyskać ochronę prawno-autorską wówczas, gdy: ● opakowanie samo w sobie jest lub zawiera elementy twórcze o indywidualnym charakterze (nie ma zna- czenia wartość takiej twórczości czy przeznaczenie - wystarczy, że jest przejawem indywidualnej myśli inte- lektualnej człowieka o elementach twórczych a nie od- twórczych); opakowanie może być dziełem autorskim, ale także może zawierać w sobie utwory np. rysunki, teksty, fotografie; ● opakowanie jest z zasady ustalone w jakiejkolwiek po- staci np. pierwotnie w postaci projektu opakowania; ● opakowanie jest dziełem autorskim z chwilą jego ustale- nia tzn. utrwalenia na nośniku - wyjście poza [...]

 Strona 1